Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Teidil Seirbhísí an Choláiste

Accommodation and Catering Services

Seirbhísí Iostais agus Lónadóireachta

Admissions (Postgraduate)

Iontrálacha (Iarchéime)

Admissions (Undrgraduate)

Iontrálacha (Fochéime)

Alumni

Alumni

Alumni/Proctors'/Seanad Electoral Office

Oifig na nAlumni/an Phrócadóra/Thoghcháin an tSeanaid

Bio Resources Unit

An tAonad Bithacmhainní

Bologna Desk

Deasc Bhologna

Careers Advisory Service

An tSeirbhís Ghairmthreorach

College Day Nursery

Naíolann an Choláiste

College Health

Seirbhísí Sláinte an Choláiste

Conference Facilities

Áiseanna Comhdhála

Centre for Academic Practice and Student Learning (CAPSL)

An Lárionad um Chleachtais Acadúla agus Foghlaim na Mac Léinn

Centre for Microscopy and Analysis

An Lárionad Micreascópachta agus Anailíse

Chaplaincy

An tSéiplíneacht

Communications Office

An Oifig Chumarsáide

Dean of Students

Déan na Mac Léinn

Director of Buildings' Office

Oifig Stiúrthóir na bhFoirgneamh

Disability Service

An tSeirbhís Mhíchumais

Equality

Comhionannas

Examinations Office

Oifig na Scrúduithe

Freedom of Information Office

An Oifig um Shaoráil Faisnéise

Graduate Studies Office

An Oifig um Léann Iarchéime

Hazardous Materials Facility

Áis na nÁbhar Guaiseach

Housekeeping

Tíos

Internal Audit Office

An Oifig Iniúchta Inmheánach

International Student Affairs

Gnóthaí Mac Léinn Idirnáisiúnta

I.S. Services

Seirbhísí Córas Faisnéise

Junior Dean

An Déan Sóisearach

Mature Students' Office

Oifig na Mac Léinn Lánfhásta

Office of the Vice Provost

Oifig an Leas-Phropaist

Oifigeach na Gaeilge (Irish Language Officer)

Oifigeach na Gaeilge

Procurement

Soláthar

Provost's Office

Oifig an Phropaist

Quality Office

Oifig na gCaighdeán

Registrar of Chambers

Cláraitheoir na Seomraí

Research and Innovation Services

Seirbhísí Taighde agus Nuálaíochta

Safety, Health and Welfare

Sábháilteacht, Sláinte agus Leas

Secretary's Office

Oifig an Rúnaí

Senior Tutor

An tOide Sinsearach

Sport and Recreation

Spórt agus Áineas

Staff Office (Human Resources Area)

Oifig na Foirne (Limistéar na nAcmhainní Daonna)

Staff Development

Forbairt Foirne

Student Counselling Service

Seirbhís Comhairleoireachta na Mac Léinn

Student Records Office

Oifig Thaifid na Mac Léinn

The 1592 Restaurant

Bialann 1592

Treasurer's Office

Oifig an Chisteora

Trinity Access Programmes

Cláir Rochtana Choláiste na Tríonóide

Trinity College Library

Leabharlann Choláiste na Tríonóide

Tutorial Service

Seirbhís na nOidí

Web Office

Oifig an Ghréasáin

 

Key Venues and Addresses in College-

click here

Príomh-Ionaid agus Seoltaí sa Cholaiste-

brúigh anseo

 


Nuashonraithe 21 1 2016 ag .