Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Cónaithe an Champais/na Dara Bliana (Dartraí)

 

Tá an próiseas iarratais do Scéim an Champais agus na Dara Bliana 2021/22 dúnta anois. Osclófar arís é i mí an Mhárta/Aibreáin 2022 agus beidh an fhoirm iarratais ar fáil le híoslódáil ón leathanach seo. Tá tuilleadh eolais faoin Scéim Cónaithe thíos.

Baineann an Scéim seo le mic léinn reatha i gColáiste na Tríonóide. Tá dhá chuid leis an Scéim:

a) Scéim Cónaithe an Champais: do mhic léinn fochéime i mblianta a dó, trí nó ceathair (12 spás).

b) Scéim Cónaithe na Dara Bliana i Halla na Tríonóide, Dartraí: do mhic léinn fochéime i mbliain a dó (6 spás).

 

An Scéim Cónaithe

Is iad Oifig na Gaeilge agus Coiste na Gaeilge a riarann an Scéim i gcomhar le Cláraitheoir na Seomraí d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol na hollscoile trí chóiríocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil do mhéid áirithe mac léinn a ghlacann le coinníollacha na Scéime.

Táthar ag lorg mic léinn fochéime lánaimseartha sa dara, tríú agus ceathrú bliain a bhfuil Gaeilge líofa acu agus atá sásta í a labhairt san árasán ar bhonn laethúil, a thacóidh le himeachtaí Gaeilge, agus a chomhlíonfaidh coinníollacha eile na Scéime. Tá sé de dhualgas ar mhic léinn costais iomlána na cóiríochta a íoc ach cuirtear deontas €1,000 an duine ar fáil don bhliain acadúil chun cuidiú leis na costais sin. Íoctar leath an deontais i ndiaidh Théarma na Féile Michíl agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla.

Ní mór iarratas ar leithligh a dhéanamh, lasmuigh den iarratas ar an Scéim Cónaithe, leis an Oifig Cóiríochta dá mba mhaith leat maireachtáil ar an gcampas nó i Halla na Tríonóide. Sa chaoi sin mura n-éiríonn leat áit a fháil ar an Scéim, beidh deis agat go fóill spás a fháil i gcóiríocht na hollscoile. Tá tuilleadh eolais ar shuíomh greásáin na hOifige Cóiríochta anseo.

An Chóiríocht

a) Campas Choláiste na Tríonóide i lár chathair Bhaile Átha Cliath

b) Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6

 • Tá 6 spás ar fáil do mhic léinn fochéime sa dara bliain.
 • Maireann an seisear mac léinn in árasán amháin.
 • Beidh a s(h)eomra codlata féin agus seomra folctha féin ag gach mac léinn. Roinneann an seisear mac léinn an chistin/seomra suite.
 • Níl sé ceadaithe do mhic léinn a bhfuil seoladh baile acu i mórcheantar Bhaile Átha Cliath iarratas a dhéanamh ar spás Scéime i Halla na Tríonóide.
 • Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Halla na Tríonóide

Na coinníollacha a bhaineann leis an Scéim:

 • An Ghaeilge a bheith mar theanga chumarsáide laethúil an árasáin.
 • Freastal ar chruinnithe a ghlaonn Oifigeach na Gaeilge i rith na bliana acadúla.
 • Páirt ghníomhach a ghlacadh i bpobal Gaeilge na hollscoile agus an teanga agus cultúr Gaelach a chur chun cinn ar an gcampas agus i Halla na Tríonóide.
 • Scéim an Champais (12 mhac léinn): maoirseacht a dhéanamh ar Sheomra na Gaeilge agus páirt a ghlacadh sa scéim Gaelchara ina gcuirfear mic léinn i bpéirí le mic léinn céad bhliana na Scéime.
 • Scéim na Dara Bliana (Dartraí) (6 mhac léinn): ciorcal comhrá seachtainiúil a reáchtáil.
 • Tionscadal amháin ar a laghad a chur i gcrích i dTéarma na Féile Michíl agus i dTéarma na Féile Bríde chun an Ghaeilge a chur chun cinn e.g. imeacht a reáchtáil, feasacht feasachta a eagrú, srl.
 • Tuairisc a ullmhú agus cur i láthair a dhéanamh (mar ghrúpa) os comhair an Oifigigh Ghaeilge agus Choiste na Gaeilge ag deireadh Théarma na Féile Michíl agus Théarma na Féile Bríde maidir leis an gcaoi ar comhlíonadh coinníollacha na Scéime.
 • Tacú le hobair Oifig na Gaeilge e.g. freastal ar imeachtaí, cúnamh a thabhairt le heagrúchán, srl.
 • Íocann an mac léinn costais iomlána na cóiríochta. Íocann Oifig na Gaeilge deontas €1,000 chun costais na cóiríochta a laghdú. 
 • Foirm a shíniú ag tús na bliana acadúla ag dearbhú go gcomhlíonfaidh tú coinníollacha na Scéime.
 • Cloí leis na rialacha atá leagtha amach ag an Oifig Cóiríochta do mhic léinn i gcóiríocht na hollscoile.
 • Na rialacha agus na srianta a bhíonn leagtha síos ag an ollscoil agus ag an rialtas maidir leis an gcoróinvíreas COVID-19 a leanúint i gcónaí. Ní mór a bheith aireach go bhféadfadh athrú teacht orthu sin i rith na bliana acadúla agus go gcaithfear cloí leo.
 • Sa chás go meastar nach bhfuil coinníollacha na Scéime á gcomhlíonadh nó nach bhfuil coinníollacha na Scéime comhlíonta ag mac léinn ag deireadh téarma/na bliana, beidh sé de cheart ag an Oifigeach Gaeilge agus ag Coiste naGaeilge ballraíocht an mhic léinn sa Scéim a thabhairt chun críche nó gan an deontas nó cuid den deontas a íoc.

An Próiseas Iarratais

Márta/Aibreán

Osclófar an próiseas iarratas agus tabharfar cuireadh do mhic léinn foirm iarratais a líonadh. Déanfar gearrliostú ar na hiarratais agus tabharfar cuireadh chun agallaimh do na mic léinn a bhaineann amach áit ar an ngearrliosta.

Aibreán

Reáchtálfar agallaimh ar líne do na mic léinn atá ainmnithe ar an ngearrliosta. Roghnófar dháréag mac léinn do Scéim an Champais agus seisear mac léinn do Scéim na Dara Bliana (Dartraí) - 18 mac léinn in iomlán.

Bealtaine

Déanfaidh an tOifigeach na Gaeilge teagmháil le mic léinn chun iad a chur ar an eolas maidir le spás a bheith nó gan a bheith faighte acu ar an Scéim Cónaithe.

An Coróinvíreas COVID-19
Tá sláinte na mac léinn agus na mball foirne fíorthábhachtach agus beifear ag cloí le comhairle an rialtais maidir leis an gcoróinvíreas COVID-19 i gcóiríocht na mac léinn ar an gcampas agus i Halla na Tríonóide araon. D'fhéadfadh rialacha agus srianta áirithe a bheith i bhfeidhm sa bhliain acadúil 2021/22 agus ní mór a bheith aireach go bhféadfadh athrú teacht orthu sin i gcaitheamh na bliana ag brath ar threoirlínte an rialtais. Beifear ag súil go gcloífidh mic léinn na Scéime Cónaithe leis na rialacha agus na srianta sin i gcónaí. Tá tuilleadh eolais ar an gcoróinvíreas agus Coláiste na Tríonóide le fáil anseo.

 

 

 


Nuashonraithe 15 6 2021 ag .