Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Cónaithe na Chéad Bhliana i Halla na Tríonóide

Tá na hiarrthóirí roghnaithe do Scéim Cónaithe na Chéad Bhliana do mhí Mheán Fómhair 2021, mar aon le liosta feithimh.

Tá liosta breise á chur le chéile sa chás go n-ídeofaí an liosta feithimh. Is féidir iarratas a dhéanamh le bheith ar an liosta breise tríd an fhoirm iarratais a íoslódáil agus a líonadh, agus í a sheoladh go gaeloifig@tcd.ie. D'fhéadfaí mic léinn a ainmnítear ar an liosta breise a chur faoi agallamh nó spás a thairiscint orthu dá dtiocfadh áit aníos ar an Scéim Cónaithe agus go mbeadh an liosta feithimh ídithe. Léigh an t-eolas ar an leathanach seo le do thoil chun tuilleadh sonraí a fháil ar an Scéim Cónaithe.

Cuirtear cóiríocht lán-Ghaeilge ar fáil sa Scéim Cónaithe (An Scéim) do mhic léinn a bheidh sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair 2021. Bíonn dhá spás déag ar fáil i ndá árasán, agus bíonn seisear mac léinn i ngach árasán. Tá an chóiríocht lonnaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6. Cuirtear deontas €1,000 ar fáil chun cuidiú le costais na cóiríochta a chlúdach.

Tá an Scéim oscailte do mhic léinn ó mhórthimpeall na hÉireann agus thar lear maireachtáil atá líofa sa Ghaeilge agus a bhfuil fonn orthu í a labhairt go laethúil. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach féidir glacadh le hiarratais ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu laistigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Léigh an t-eolas ar an leathanach seo go cúramach agus ansin brúigh ar an nasc thíos chun an fhoirm iarratais a íoslódáil.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais anseo


 

Eolas ginearálta

Is iad Oifig na Gaeilge agus Coiste na Gaeilge a riarann an Scéim Cónaithe i gcomhar leis an Déan Sóisearach d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol na hollscoile trí chóiríocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn le Gaeilge a chomhlíonann na critéir thíos.

Is mic léinn céad bhliana a bhfuil Gaeilge acu agus atá sásta í a labhairt ina saol laethúil a bhíonn á lorg don Scéim Cónaithe. Bítear ag súil chomh maith go bhfreastalófaí ar imeachtaí Gaeilge agus go gcomhlíonfaí na coinníollacha thíos. Bíonn dualgas ar an mac léinn féin costais na cóiríochta a íoc ach cuirtear deontas €1,000 thar bliain acadúil iomlán ar fáil mar chúnamh chun na costais seo a chlúdach.

Íoctar an chéad leath den deontas (€500) i ndiaidh na Nollag agus an leath eile (€500) ag deireadh na bliana acadúla. Sa chás nach mbeadh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac léinn, bíonn sé de cheart ag Oifig na Gaeilge a b(h)allraíocht sa Scéim a scor.

Ní mór iarratas ar leithligh a dhéanamh, lasmuigh den iarratas ar an Scéim Cónaithe, leis an Oifig Cóiríochta dá mba mhaith le mac léinn maireachtáil i Halla na Tríonóide. Sa chaoi sin mura n-éiríonn leat áit a bhaint amach ar an Scéim, beidh deis agat go fóill spás a fháil i gcóiríocht na hollscoile. Is féidir iarratas a dhéanamh anseo agus nóta a chur le d'iarratas gur mhaith leat a bheith lonnaithe sa Bhloc Gaeilge ("in the same building as An Scéim Cónaithe apartments"), más féidir, ionas go mbeidh tú in aice le hárasáin na Scéime. Ní gá, áfach, iarratas a bheith déanta ar chóiríocht i Halla na Tríonóide chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim.

An Chóiríocht

An gcomhlíonann tú na critéir thíos?

 • Beidh tú i do mhac léinn fochéime, lánaimseartha sa chéad bhliain i gColáiste na Tríonóide i mí Mheán Fómhair 2021.
 • Ba mhaith leat cóiríocht a roinnt le cainteoirí Gaeilge eile.
 • Tá Gaeilge agat agus teastaíonn uait í a labhairt i do shaol laethúil.
 • Níl cónaí ort i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Na coinníollacha a bhaineann leis an Scéim:

 • An Ghaeilge a bheith mar theanga chumarsáide laethúil san árasán.
 • Freastal ar chruinnithe a ghlaonn Oifigeach na Gaeilge i rith na bliana acadúla 2021-22.
 • Páirt ghníomhach a ghlacadh i saol na Gaeilge san ollscoil, agus an teanga agus cultúr Gaelach a chur chun cinn i Halla na Tríonóide.
 • Ciorcal comhrá seachtainiúil a reáchtáil mar ghrúpa.
 • Tionscadal amháin ar a laghad a chur i gcrích mar ghrúpa i dTéarma na Féile Michíl agus i dTéarma na Féile Bríde chun an Ghaeilge a chur chun cinn e.g. imeacht a reáchtáil nó feasacht feasachta a eagrú.
 • Tuairisc a ullmhú agus cur i láthair a dhéanamh (mar ghrúpa) os comhair an Oifigigh Ghaeilge agus Choiste na Gaeilge ag deireadh Théarma na Féile Michíl agus Théarma na Féile Bríde maidir leis an gcaoi ar comhlíonadh coinníollacha na Scéime.
 • Tacú le hobair Oifig na Gaeilge e.g. freastal ar imeachtaí, cúnamh a thabhairt le heagrúchán, srl.
 • Ní mór don mhac léinn costais iomlána na cóiríochta i Halla na Tríonóide a íoc. Íocann Oifig na Gaeilge deontas €1,000 chun na costais sin a laghdú.
 • Foirm a shíniú ag tús na bliana acadúla 2021-22 ag dearbhú go nglactar le coinníollacha na Scéime.
 • Cloí leis na rialacha atá leagtha amach ag an Oifig Cóiríochta do mhic léinn i gcóiríocht na hollscoile.
 • Na rialacha agus na srianta a bhíonn leagtha síos ag an ollscoil agus ag an rialtas maidir leis an gcoróinvíreas COVID-19 a leanúint i gcónaí. Ní mór a bheith aireach go bhféadfadh athrú teacht orthu sin i rith na bliana acadúla agus go gcaithfear cloí leo.
 • Sa chás go meastar nach bhfuil coinníollacha na Scéime á gcomhlíonadh nó nach bhfuil coinníollacha na Scéime comhlíonta ag mac léinn ag deireadh téarma/na bliana, beidh sé de cheart ag an Oifigeach Gaeilge agus ag Coiste na Gaeilge ballraíocht an mhic léinn sa Scéim a thabhairt chun críche nó gan an deontas nó cuid den deontas a íoc.

An Próiseas Iarratais

 

Meitheamh/Iúil

Osclaítear an próiseas iarratas agus tugtar cuireadh do mhic léinn foirm iarratais a líonadh agus a sheoladh go gaeloifig@tcd.ie.

Iúil

Déanfar gearrliostú ar na hiarratais agus tabharfar cuireadh chun agallaimh ar líne do na mic léinn a bhaineann amach áit ar an ngearrliosta. Roghnófar dháréag mac léinn a bheidh sa chéad bhliain do Scéim Cónaithe Halla na Tríonóide. Déanfaidh an tOifigeach Gaeilge teagmháil le mic léinn chun iad a chur ar an eolas maidir le spás a bheith nó gan a bheith faighte acu ar an Scéim Cónaithe.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais anseo

 

An Coróinvíreas COVID-19

Tá sláinte na mac léinn agus na mball foirne fíorthábhachtach agus beifear ag cloí le comhairle an rialtais maidir leis an gcoróinvíreas COVID-19 i gcóiríocht na mac léinn ar an gcampas agus i Halla na Tríonóide araon. D'fhéadfadh rialacha agus srianta áirithe a bheith i bhfeidhm sa bhliain acadúil 2021/22 agus ní mór a bheith aireach go bhféadfadh athrú teacht orthu sin i gcaitheamh na bliana ag brath ar threoirlínte an rialtais. Beifear ag súil go gcloífidh mic léinn na Scéime Cónaithe leis na rialacha agus na srianta sin i gcónaí. Tá tuilleadh eolais ar COVID-19 agus Coláiste na Tríonóide le fáil anseo.

Lean Oifig na Gaeilge ar na meáin shóisialta:

File:Instagram logo 2016.svg - Wikimedia Commons@GaeloifigTCD / Who Made That Twitter Bird? - The New York Times @GaeloifigTCD / Facebook logo and symbol, meaning, history, PNG @GaeloifigTCD


Nuashonraithe 18 8 2021 ag .