Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideSpriocanna

Bainfimid amach ár misean trí 9 sprioc idirnascacha.

Pobal mac léinn níos éagsúla agus níos cuimsithí a chothú. 01

01 — Pobal mac léinn níos éagsúla agus níos cuimsithí a chothú.

Tá Coláiste na Tríonóide tugtha do pholasaí maidir le forás a dhéanamh a ndéantar bainistíocht ina leith agus a gcuirtear acmhainní ar fáil chuige, leis an mbéim ar ardchaighdeán oideachais, ar rochtain, ar idirnáisiúnú agus ar thaithí mac léinn. Faoin mbliain 2025, beidh tuairim is 21,500 mac léinn sa Choláiste. Is pobal cuimsitheach atá ionainn le meas ar an éagsúlacht agus bítear dúthrachtach maidir le bearta tacaíochta leordhóthanacha a chur ar fáil chun bonn treise a chur faoin éagsúlacht sin. Tuigtear gur iomaí bealach ina dtagann an éagsúlacht chun cinn. Táthar tugtha do dheis níos forleithne a thabhairt ar fud speictream sóisialta na hÉireann ar rochtain chun na hollscoile agus géarófar ar an dícheall maidir le comhionannas deiseanna a thabhairt trí threisiú le Cláir Rochtana Choláiste na Tríonóide. Ag an am céanna, leanfar de na mic léinn is fearr ar fud an domhain a mhealladh ar bhealach atá ag teacht le hionad na hollscoile i measc ollscoileanna na hEorpa atá ag dul i bhfeidhm ar fud an domhain maidir le hobair thaighde agus scoláireachta. Táthar díograiseach ar an gcuma chéanna maidir lena bhfuil de fhreagracht orainn ar cheann d’ollscoileanna na hÉireann agus leis an dualgas oideachas a chur ar ghlúnta i ndiaidh a chéile de mhuintir an oileáin ar fad, ó thuaidh agus ó dheas. Beifear ag cur go mór freisin leis na cúrsaí a chuirtear ar fáil de réir an mhodúil agus le cláir ghearrthéarmacha ionas go ndéantar soláthar don éileamh maidir le forbairt ghairmiúil leanúnach, agus go n-ullmhaítear foghlaimeoirí feadh saoil do shaol luathathraitheach na hoibre. Déantar sin ar fad ó tharla go bhfeictear, inár n-oidí dúinn, gur saibhre an fhoghlaim a dhéantar nuair a bhíonn leaganacha cainte de chineálacha iomadúla le cloisteáil ar fud an champais.

 • C O R E 1.1
  Straitéisí a thabhairt i bhfeidhm chun a chinntiú gur thar sáile isteach go hÉirinn a thagann níos mó ná 30% de na mic léinn faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 24% na bliana 2016/17. [GRS3]
 • C O E 1.2
  Straitéis iontrála nua d’fhochéimithe a aontú faoin mbliain 2021 d’fhonn barr feabhais a spreagadh trí chur leis an éagsúlacht shocheacnamaíochta agus tíreolaíochta maidir le mic léinn Éireannacha san ollscoil. [SL]
 • C O E 1.3
  Ardú níos mó ná dúbailt, go dtí 90, a thabhairt i bhfeidhm maidir le líon na mac léinn a thagann ó chúrsaí Breisoideachais isteach i gcláir de chuid Choláiste na Tríonóide faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 40 sa bhliain 2016/17. [TAP]
 • C E 1.4
  Faoin mbliain 2023, 100 beart caidrimh le scoileanna faoi Rochtain21 Choláiste na Tríonóide a eagrú a mbeidh comhpháirtíocht dhlúth ar feadh 6 bliana i gceist le 20 acu (scoileanna ceannródaíochta) agus caidreamh 1-3 bliana i gceist le 80 acu faoi scéim ghradam na Scoileanna Ardréime (scoileanna líonra). [TAP; TA21]
 • C O E 1.5
  Cur leis an deis rochtana agus an uileghabhálacht a chinntiú. Mic léinn a thagann isteach go Coláiste na Tríonóide trí Chláir Rochtana Choláiste na Tríonóide nó faoi na scéimeanna náisiúnta HEAR agus DARE agus grúpaí eile atá faoi ghannionadaíocht a bheidh in 25% de na mic léinn fochéime. [AP]
 • C O E 1.6
  A chinntiú go mbíonn teacht ag pobal éagsúil na mac léinn ar thacaíocht den chéad scoth chomh maith le roghanna lónadóireachta níos fairsinge agus níos éagsúla, lena n-áirítear ionaid ina mbeidh siad ábalta a gcuid bia féin a réiteach. [GRS3; D&I; TCDSU]
 • C O E 1.7
  Cultúr a chur ar bun lena mbaineann an comhionannas agus an cuimsiú, meas agus dínit i ngach gné dár gcuid oibríochtaí chun bunchóras a chur ar fáil inar féidir le gach mac léinn de chuid na hollscoile teacht faoi bhláth gan bheann ar a mbunadh trí straitéis láidir Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe a bhunú. [D&I]
 • C O E 1.8
  Cur leis an réimse scoláireachtaí do na mic léinn, arna éascú ag an daonchairdeas. [TDA]
 • C O E 1.9
  Pobal na hollscoile i gcoitinne a spreagadh maidir le mic léinn faoi mhíchumas a chumasú. [D&I]
 • C O E 1.10
  Straitéisí, polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ionas gur féidir foghlaim a dhéanamh agus cláir a chur ar fáil ar bhealaí níos éagsúla agus níos solúbtha i réimsí na forbartha gairmiúla leanúnaí agus na micrea-cháilíochtaí, lena n-áirítear polasaí maidir le foghlaim réamhchreidiúnaithe. [SL; AR]
Tacú le taithí mac léinn atá bunathraitheach. 02

02 — Tacú le taithí mac léinn atá bunathraitheach.

Tá aitheantas foirmeálta ag na mic léinn i gColáiste na Tríonóide mar chomhpháirtithe i gcúrsaí rialachais san ollscoil trí bhallraíocht a bheith acu ar an mBord agus ar an gComhairle agus trí Chomhaontú Comhpháirtíochta na Mac Léinn. Oibrítear as lámha a chéile inár gcomhpháirtithe gníomhacha chun forbairt bhreise a dhéanamh ar thaithí an mhic léinn i gColáiste na Tríonóide agus chun a chinntiú go dtreisítear an fhorbairt ar acmhainn iomlán an mhic léinn. Tá buntábhacht leis an atmaisféar sainiúil agus le hachar dlúth an phríomhchampais chun pobal bríomhar mac léinn a chruthú. Ó thús stair Choláiste na Tríonóide, tá eachtraí suntasacha ag tarlú i saol an mhic léinn taobh amuigh den seomra seimineáir, den halla léachtaí agus den tsaotharlann chomh maith le taobh istigh. Bíonn an teagasc i gColáiste na Tríonóide, ar gach leibhéal, bunaithe ar obair thaighde agus cuirtear ar chumas na mac léinn a gcuid scileanna taighde féin a fhorbairt agus spreagtar iad chun clár taighde dá gcuid féin a chur chun cinn, más tionscadal buaicphointe bhliain na céime atá i gceist d’fhochéimithe nó trí na foilseacháin éagsúla do mhic léinn a dtacaíonn an ollscoil leo. D’fhonn a chinntiú go mbíonn taithí foghlama mhic léinn Choláiste na Tríonóide bunaithe i gcónaí ar dhlúthchaidreamh lena gcuid léachtóirí agus leis an obair thaighde atá ar bun acu, táthar tugtha d’fheabhas a chur ar an gcóimheas idir foireann agus mac léinn trí pholasaí maidir le forás rialaithe ar líon na mac léinn ar fud na gcatagóirí éagsúla mac léinn a chur i bhfeidhm in éineacht le hinfheistíocht mhór i gcúrsaí foirne.

Cothófar an fhoghlaim fhoirmeálta agus an fhoghlaim neamhfhoirmeálta ar bhealaí éagsúla le feabhas ar sheirbhísí do mhic léinn. De réir mar a théann líon na ndaoine ar an gcampas i méid, tá brú níos géire ar spás, agus beidh bearta á ndéanamh againn chun feabhas a chur ar na spásanna foghlama agus ar na spásanna neamhfhoirmeálta ina dtarlaíonn cuid mhór de shaol an mhic léinn. Beidh práinn níos mó arís i rith na mblianta seo amach romhainn, mar gheall ar shuíomh Choláiste na Tríonóide i gceann de na limistéir is bríomhaire i bpríomhchathair bheo, leis na deacrachtaí a bhaineann le cóiríocht inacmhainne do mhic léinn a shárú. Féachfar leis na deacrachtaí sin a shárú, ní amháin trí níos mó seomraí do mhic léinn a thógáil, ach trí chur le réimse na roghanna lóistín a bheidh ar fáil le haird faoi leith ar an gcíos a bheith inacmhainne. Bearta iad sin ar fad a fhágfaidh gur féidir an phríomhaidhm a bhaint amach: ní mór claochlú i saol an mhic léinn a bheith i gceist leis an tréimhse a chaitear i gColáiste na Tríonóide sa chaoi is gur féidir leis an mac léinn tabhairt faoi shaol oibre rathúil agus saol sásúil a chaitheamh mar shaoránach a chuireann spéis i gcúrsaí an tsaoil, ag a bhfuil saintréithe an chéimí smaoineamh go neamhspleách, cumarsáid éifeachtach a dhéanamh, gníomhú go freagrach agus forbairt go leanúnach.

 • O E 2.1
  An cóimheas idir foireann agus mac léinn a ísliú go dtí 16:1 faoin mbliain 2025, i gcomórtas le bonnlíne 18:1 sa bhliain 2017/18. [VPO; FSD; DR]
 • O R E 2.2
  Taithí an fhochéimí a thabhairt níos gaire do thaithí an iarchéimí thaighde trí Thionscadail Bhuaicphointe a phríomhshruthú i ngach clár faoin mbliain 2020. [TEP]
 • O R E 2.3
  Athbhreithniú ó bhonn a dhéanamh ar thaithí na mac léinn iarchéime ar chúrsa teagaisc nó ar chlár taighde agus a chinntiú go ndéantar freastal ar a gcuid riachtanas faoi leith. [DGS]
 • O E 2.4
  Cur le caighdeán agus le hacmhainneacht na seirbhísí mac léinn i gcomhréir leis an bhforás ar líon na mac léinn agus cur leis na seirbhísí sláinte agus folláine don mhac léinn. [CSD]
 • C E 2.5
  Feabhas a chur ar thaithí na mac léinn trí bhearta breise maidir le gníomhaíochtaí gairme agus forbartha pearsanta. [TEP]
 • O E 2.6
  Forbairt ar chóras na nOidí do mhic léinn fochéime, trí chur le líon na nOidí sa Choláiste agus laghdú ar mhéid na ngrúpaí mac léinn. [ST]
 • O E 2.7
  Príomhshruthú a dhéanamh ar chlárú ar líne do mhodúil gan fhadhb, rollú agus eolas a chur ar fáil ar bhealach comhtháite do gach mac léinn. [TEP; CSD]
 • O E 2.8
  Níos mó spásanna neamhfhoirmeálta do mhic léinn agus spásanna d’fhoghlaim neamhfhoirmeálta a oscailt chun tacú le mic léinn níos mó ama a chaitheamh ar an gcampas trí, mar shampla, Seomra Léitheoireachta 1937 a athchóiriú mar spás tiomnaithe do mhic léinn iarchéime a mbeidh teacht iomlán acu air. [ES; LS]
 • O 2.9
  Cearnóg na Clólainne a oscailt sa bhliain 2021, ionas go mbíonn spás leapa do 250 mac léinn breise ar fáil chomh maith le lárionad leasa do mhic léinn. [ES; TCDSU]
 • O 2.10
  Oibriú i gcomhar le hAontas na Mac Léinn chun treisiú leis an tSeirbhís Chomhairleach maidir le Cóiríocht. [DS; TCDSU]
 • O E 2.11
  Nósanna imeachta dochta a thabhairt isteach chun dul i ngleic le saincheisteanna a thagann chun cinn ó shuirbhéanna mac léinn, lena n-áirítear an Suirbhé ar Rannpháirtíocht na Mac Léinn in Éirinn agus Baraiméadar Idirnáisiúnta na Mac Léinn. [DS]
Teagasc agus foghlaim den chéad ghlúin eile a chleachtadh. 03

03 — Teagasc agus foghlaim den chéad ghlúin eile a chleachtadh.

I gColáiste na Tríonóide, bíonn an teagasc bunaithe ar an taighde ar gach bealach is féidir; bíonn an curaclam ar na leibhéil ar fad á mhúnlú go leanúnach de réir mar a chruthaítear eolas agus tuiscint nua. Ar leibhéal na bhfochéimithe, beidh an t-athnuachan ar oideachas Choláiste na Tríonóide a forbraíodh faoi Phlean Straitéiseach 2014-19 á thabhairt go deireadh chéim an tionscadail i rith na bliana 2020 agus leanfar ina dhiaidh sin den athnuachan leanúnach ar na modhanna teagaisc mar ghnáthchuid de shaol na hollscoile. I rith ré feidhme an Phlean Straitéisigh seo, díreofar ar fheabhas a chur ar thaithí na mac léinn iarchéime agus déanfar athbhreithniú agus athnuachan bunúsach ar an gcur chuige maidir le struchtúir, cláir agus modhanna teagaisc ar chúrsaí iarchéime múinte agus maidir le modhanna maoirseachta do mhic léinn taighde iarchéime. Tuarann réamhmheastacháin choimeád acha gur mic léinn iarchéime a bheidh i níos mó ná 30% dár mic léinn faoin mbliain 2025, agus sa mheántéarma, go dtarlóidh meascán tuairim is dhá thrian le haon trian fochéimithe le hiarchéimithe sa Choláiste. Táthar den tuairim gur sprioc chuí atá ansin don ollscoil is mó le rá in Éirinn maidir le cúrsaí taighde agus gur cheart treisiú leis an dea-chlú sin trína bheith ar an gcoláiste is mó le rá maidir le mic léinn iarchéime.

Fágann na deacrachtaí atá á gcruthú maidir le saol na hoibre agus na foghlama san am atá romhainn ag teicneolaíocht threascrach de chineálacha nua go bhfuil tábhacht agus práinn níos mó arís le forbairt leanúnach ar ár straitéisí teagaisc agus foghlama. Tá sé soiléir ar fud an domhain, de réir mar atá cur isteach ag an teicneolaíocht ar réimsí oibre níos forleithne, gur géire arís an riachtanas le hinniúlacht a thabhairt chun cinn maidir le máistreacht a fháil ar chineálacha teicneolaíochta dá leithéid agus ar na rudaí sin nach mbeidh meaisín riamh chomh maith chuige leis an duine, mar shampla smaointeoireacht chruthaitheach, fíorchaidrimh bháúla a chothú le daoine eile, agus fiontraíocht sa chiall is uilechuimsithí leis an bhfocal. Tráth a bhfuil oiread nuálaíochta ar bun agus ag tarlú go tobann maidir le cúrsaí teicneolaíochta, ní mór leas a bhaint as na teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn sa teagasc agus san fhoghlaim chomh maith, agus tabharfar faoi sin trí straitéis chuimsitheach nua maidir leis an bhfoghlaim dhigiteach a fhorbairt lena ndéanfar soláthar do speictream cuimsitheach uirlisí digiteacha foghlama a úsáid, agus gnáthchuid a dhéanamh díobh i gcleachtas teagaisc sna hollscoile.

 • C O E 3.1
  Gnáthchuid den chóras a dhéanamh de na bearta nuálaíochta a ghabhann le Tionscadal Oideachais Choláiste na Tríonóide (lena n-áirítear Cúrsaí Roghnacha, Conairí, Tionscadail Bhuaicphointe agus na gnéithe eagrúcháin a bhaineann le hamchláir sheasta). [TEP]
 • O E 3.2
  Treisiú leis an gcur chuige maidir le Comhpháirtithe Foghlama lenár mic léinn agus Mol Curaclaim nua a fhorbairt ionas go mbíonn ionad ar fáil don athnuachan teagaisc leanúnach. [TEP; TT&L]
 • O R E 3.3
  Cur le líon na mac léinn iarchéime agus straitéisí a chur i bhfeidhm a fhágfaidh go dtagann athrú ar phróifíl Choláiste na Tríonóide ionas gur mic léinn iarchéime iad níos mó ná 30% de na mic léinn uile faoin mbliain 2025. [LSDP; GRS3]
 • O R E 3.4
  An phróifíl nua sin a thabhairt i gcrích i rith ré feidhme an Phlean Straitéisigh seo trí athnuachan suntasach agus córasach a dhéanamh ar na gnéithe ar fad a bhaineann leis an oideachas iarchéime. [DGS]
 • O R E 3.5
  Sraith de mhodúil agus de chúrsaí iarchéime nua teagaisc a thabhairt chun cinn ar fud na scoileanna agus na ndámh. [DGS]
 • O R E 3.6
  Athnuachan ó bhonn a dhéanamh ar chlár struchtúrtha an Ph.D.[DGS]
 • C O R 3.7
  Acmhainneacht shuntasach a thabhairt chun cinn maidir le spás don taighde iarchéime ar champas uaillmhianach Choláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire ar shuíomh Champas Fiontraíochta agus Teicneolaíochta Choláiste na Tríonóide (TTEC). [T@GCQ]
 • O E 3.8
  Straitéis foghlama digití bunaithe ar an speictream iomlán a thabhairt i bhfeidhm faoin mbliain 2022. [DTS]
 • O R E 3.9
  Modúil nua fiontraíochta speisialaithe a thairiscint do mhic léinn iarchéime trí Tangent, ár lárionad fiontraíochta do mhic léinn.[TG]
 • C R E 3.10
  Meantóireacht a dhéanamh, trí Tangent, ar 3,500 mac léinn maidir le smaointe nua fiontraíochta faoin mbliain 2022. [TG]
 • O E 3.11
  Teicneolaíochtaí tacaíochta nua a fhorbairt, chomh maith le Córas Bainistíochta Foghlama forfheabhsaithe, faoin mbliain 2023 a chuidíonn leis na foghlaimeoirí ar an gcampas dóibh agus taobh amuigh de. [DTS]
 • O E 3.12
  Líon na gcéimithe a ghnóthaíonn an Teastas Sainchuspóireach i gCleachtas Acadúil a mhéadú faoi 30% mar chuid de Chreat na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí do bhaill foirne acadúla. [TT&L]
 • O R E 3.13
  Treisiú le comhaontas straitéiseach Choláiste na Tríonóide agus Institiúid Oideachais Marino. [RG]
 • O R E 3.14
  Caidreamh straitéiseach Choláiste na Tríonóide le Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann a fhorbairt. [RG]
 • C E 3.15
  Nósanna imeachta a chur i bhfeidhm maidir le haitheantas cuí do theagasc le meon saoránaíochta. [RG]
 • E 3.16
  Glacadh le mic léinn ar dheich gcinn ar a laghad de chláir nua do Chomhchéim Onóracha Choláiste na Tríonóide faoin mbliain 2022. [TJH]
Seasamh ar mhaithe leis an taighde, ó thaobh caighdeáin agus tionchair de. 04

04 — Seasamh ar mhaithe leis an taighde, ó thaobh caighdeáin agus tionchair de.

Tá Coláiste na Tríonóide ar cheann de na hollscoileanna is mó chun cinn san Eoraip maidir le hobair thaighde agus leagtar béim ar an taighde maidir le beartaíocht uile na hollscoile. Dúthracht i leith obair thaighde agus i leith na scoláireachta is bun leis an díograis ionainn; múnlaítear an teagasc dá réir agus is tríd a chothaítear ár gcaidreamh leis an saol mór. Ciallaíonn sé sin go dtuigtear go bhfuil an taighde ina bhun leis an misean teagaisc ar gach leibhéal, rud a chinntíonn go bhfuil maoirseacht cheannródaíoch agus de réir an tsárchleachtais ar fáil don uile mhac léinn agus go gcuirtear i bhfeidhm na luachanna a luaitear inár gCairt Taighde agus na bearta a leagtar amach sa Straitéis Bheo maidir le Taighde Barr Feabhais, ionas go ndaingnítear áit an Choláiste mar an ollscoil is mó chun cinn in Éirinn.

Is ábhar mórtais dúinn barr feabhais agus dea-chlú obair thaighde agus scoláireacht an lucht léinn, na dtaighdeoirí iardhochtúireachta agus na mac léinn taighde i ngach ceann de dhámha na hollscoile (na hEalaíona, na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta; Innealtóireacht, Matamaitic agus Eolaíocht; agus na hEolaíochtaí Sláinte) agus tá meas ar éagsúlacht agus ilchineálacht an tsaothair thaighde agus scoláireachta ar fud na disciplíní léinn ar fad. Baineann taighde úrnua gach duine den phobal taighde le réimse iomlán na gníomhaíochta taighde, saothar disciplíneach agus saothar idirdhisciplíneach, saothar aonair agus saothar comhoibríoch, buntaighde agus saothar feidhmeach, ionas go dtugtar réimse iomlán shlabhra na nuálaíochta faoina scáth.

Tá ról faoi leith ag cúig cinn d’Institiúidí Taighde Choláiste na Tríonóide agus ag naoi gcinn déag de Théamaí Taighde comhoibríocha i gcóras taighde na hollscoile ionas go gcuirtear taighde idirdhisciplíneach agus comhoibríoch chun cinn, go dtarraingítear isteach tionscadail mhórscála le maoiniú seachtrach a ndéantar cóir ina leith sa Choláiste, go ndéantar cion tairbhe maidir le réimsí móra dúshláin na linne a shárú agus go gcuirtear fiúntas agus réimse ár dtaighde in iúl do dhaoine den lucht léinn agus do dhaoine nach mbaineann le saol na hacadúlachta. Féachtar le hoideachas dochtúireachta d’ardchaighdeán a chur ar fáil do na mic léinn leis an gclár struchtúrtha Ph.D. ina cuirtear maoirseacht ar shárchaighdeán ar fáil dóibh chomh maith le hoiliúint i scileanna ginearálta agus i scileanna faoi leith a bhaineann go sonrach leis an réimse léinn. Cinntítear ar an gcaoi sin go mbíonn a gcuid taighde ar an gcaighdeán is airde is féidir agus go mbíonn siad inniúil ar scileanna a úsáid a fhágfaidh rath ar a gcuid oibre ar feadh a saoil.

Is gné bhuntábhachtach d’aidhm na hollscoile Baile Átha Cliath a bheith ina lárionad domhanda don taighde agus don nuálaíocht iad na pleananna chun campas nua Choláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire a fhorbairt, agus an campas taighde agus nuála €1bn sin i gceartlár Cheantar Nuálaíochta a d’fhéadfadh Baile Átha Cliath a chur i measc an 20 cathair is mó nuálaíochta ar domhan.

Ón taighde, agus ón mbéim láidir ar ardchaighdeán agus ar thionchar, a eascraíonn dea-chlú na hollscoile. I rith ré feidhme an Phlean Straitéisigh seo, déanfar tionscnaimh mhórshuntasacha thaighde a thabhairt i gcrích ar scála mór lena dtarraingítear saineolas dhaoine éagsúla ar fud na hollscoile le chéile chun dul i ngleic le réimsí móra dúshláin shochaí na linne seo.

D’fhonn an taighde agus an dream a bhíonn ina bhun a bheith i gceartlár ár gcuid straitéisí mar is dual, déanfar an éirim, an chruthaitheacht agus an uaillmhian a chothú agus a chúitiú, aimseofar na hacmhainní is gá, oibreofar go dlúth le heagraíochtaí náisiúnta maoinithe cosúil le Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI), an Bord Taighde Sláinte (HRB) agus an Chomhairle um Thaighde in Éirinn (IRC), tacófar le foireann taighde agus leanfar d’fheabhas a chur ar an timpeallacht oibre ionas gur fearr an áit Coláiste na Tríonóide chun taighde a dhéanamh ann. Seasfar le neamhspleáchas na hinstitiúide agus le saoirse acadúil mar bhonn daingean faoi bharr feabhais shaothar taighde.

 • O R E 4.1
  Líon na mball foirne acadúil a mhéadú faoi thart ar 200 ionas go gcuirtear le taighde barr feabhais ar fud na hollscoile. [DR; FAHSS; FEMS; FHS]
 • C O R 4.2
  Díriú go straitéiseach ar dhaoine faoi leith a earcú i bpríomhréimsí na taighde barr feabhais agus an tionchair. [LRES]
 • O R E 4.3
  Feabhsú leanúnach ar na próisis maidir le lucht foirne ardchumasach a fhostú agus a choinneáil ionas gur féidir a chinntiú go leantar ag mealladh na dtaighdeoirí is fearr agus an lucht cúnta is fearr don obair thaighde agus dá gcoinneáil. [LRES]
 • C O R 4.4
  Tacaíocht daonchairdiúil a fháil tríd an bhfeachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations) do phríomhphoist taighde. [TDA]
 • O R E 4.5
  Beart mór athnuachana a chur ar bun maidir le gach gné den chóras oideachais dochtúireachta i gColáiste na Tríonóide ionas go gcinntítear sainiúlacht an oideachais sin mar choincheap uileghabhálach trína gcuirtear oiliúint cheannródaíoch ar mhic léinn dochtúireachta i ndáil le scileanna a chuireann lena gcuid taighde. [DGS]
 • O R E 4.6
  Cúnamh struchtúrtha leanúnach a chur ar fáil do Thaighdeoirí Luathghairme, mar shampla comhaltaí iardhochtúireachta agus comhaltaí taighde agus oibriú chun gur féidir leo a imeascadh níos dlúithe i saol an champais. [LRES]
 • C R 4.7
  A bheith inár gceannaire domhanda maidir leis an mbealach ina gcuirimid taighde agus tionchar an taighde in iúl do lucht spéise éagsúil. [LRES; PAC]
 • C R 4.8
  Imeachtaí poiblí maidir le cúrsaí taighde a eagrú ar fud an champais nó go fíorúil, lena n-áiritear níos mó ná 1,000 imeacht i Mol an tSeomra Fhada i gColáiste na Tríonóide idir na blianta 2020 agus 2025. [TLRH]
 • O R E 4.9
  Ábhar taighde a bhfuil tábhacht leis maidir le cúrsaí polasaí a chur i láthair, de réir córais, do chinnteoirí trí sheimineáir agus cheardlanna a eagrú. [LRES]
 • C R E 4.10
  Leas a bhaint as suíomh lárnach Choláiste na Tríonóide i bpríomhchathair thír de chuid an AE mar bhonn faoi thaighde don eolaíocht shóisialta agus do bhearta seach-chaidrimh, ionas go mbíonn tionchar ag torthaí taighde agus ag bonn fianaise ar dhíospóireachtaí tábhachtacha faoi chúrsaí polasaí maidir le forás, eitic an chomhionannais agus áit na hÉireann i saol athraitheach na linne. [DR; FAHSS]
 • C O R 4.11
  Forbairt bhreise a dhéanamh ar an gcomhairleoireacht acadúil agus tacú léi i ngach disciplín trí CONSULT Choláiste na Tríonóide. [CT]
 • C O R 4.12
  Ceannródaíocht a ghlacadh ar Scoláireacht Oscailte agus foilseachán Rochtain Oscailte a chur chun cinn. [LRES; LS]
 • O R 4.13
  Lárionad Staidéir nua do na Bailiúcháin Taighde a chruthú sa tSean-Leabharlann ionas go mbíonn teacht ar bhealaí nua ag taighdeoirí iarchéime agus ag taighdeoirí cuairte ar na bailiúcháin shainiúla agus éagsúla. [ES; LS]
 • O R 4.14
  Bord Comhairleach Tionsclaíochta a chur ar bun faoin mbliain 2021. [TR&I]
 • C O R E 4.15
  Treisiú le hInstitiúidí Taighde Choláiste na Tríonóide agus oibriú i gcomhar le hIonaid SFI chun comhdheiseanna a bharrfheabhsú trí AMBER, ADAPT agus CONNECT. [LRES]
 • C O R E 4.16
  Seasamh le beartaíocht taighde agus an dream a bhíonn ina bun trí stocaireacht a dhéanamh de réir córais ar mhaithe le maoiniú náisiúnta breise d’obair thaighde faoi stiúir imscrúdaitheora i ngach disciplín, sparánachtaí méadaithe do thaighdeoirí Ph.D., éiceachóras cothrom taighde agus ráta níos inmharthana maidir le toradh forchostais ar obair thaighde. [LRES]
Ár n-eagraíocht a mhúnlú agus taighde a dhíriú ar an dúshlán a bhaineann le pláinéad inbhuanaithe agus sláintiúil a bhaint amach. 05

05 — Ár n-eagraíocht a mhúnlú agus taighde a dhíriú ar an dúshlán a bhaineann le pláinéad inbhuanaithe agus sláintiúil a bhaint amach.

Táthar tugtha, inár bpobal ollscoile dúinn, do shochaí chóir, iolraíoch, chuimsitheach agus inbhuanaithe a chur chun cinn. Is dea-theist ar a mhéid is atá ag éirí linn ina leith sin a bheith ag uimhir 28 sa domhan i Rangú THE de réir Tionchair 2019. Tá cumasc dlúth d’acmhainní saineolais á dtabhairt le chéile againn agus muid lándáiríre faoin bhfreagracht i leith na sochaí a ghabhann leis sin. Is bunghné d’aitheantas na hollscoile an caidreamh leis an tsochaí, agus i gcroílár ár misin thaighde tá obair thaighde a théann i ngleic le réimsí móra dúshláin na linne. Ar an dóigh chéanna, tá saintréithe an chéimí a dtagann an cur chuige maidir leis an teagasc ar an uile leibhéal faoina n-anáil ina ábhar maith ullmhúcháin ag an mac léinn maidir le saol saoránach dúthrachtach de chuid an domhain a chaitheamh. Trí dhearcthaí de na cineálacha sin a tharraingt le chéile, dírítear ar bhealaí a aimsiú inar féidir le hoiread agus is féidir de phobal na hollscoile cion tairbhe a dhéanamh i ndáil le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe. Tiocfaidh i gceist leis sin obair thaighde atá ar bun ar fud na hollscoile a bhaineann le cúrsaí inbhuanaitheachta agus le saol folláin a thabhairt chun suntais agus a chur le chéile. Ní le bearta um ghníomhú ar son na haeráide ná dul i ngleic le bochtaineacht agus ocras amháin a bhaineann na SDGanna, tá oideachas, comhionannas inscne, síocháin agus an ceartas, agus cathracha inbhuanaithe i gceist chomh maith. Le scoileanna, institiúidí taighde agus téamaí taighde na hollscoile, tabharfar le chéile teagasc, taighde agus scoláireacht a thagann le seacht sprioc déag na SDGanna. Cuideoidh tionscnaimh straitéiseacha, mar shampla an institiúid taighde E3 don Innealtóireacht, Timpeallacht agus Teicneolaíochtaí Atá ag Teacht Chun Cinn atá beartaithe do champas nua Choláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire, nó an fhorbairt ar chláir a chuirfear ar fáil i gCéarta Foghlama E3 Martin Naughton, le glúnta nua a ullmhú chun dul i ngleic leis an ábhar mór dúshláin a bhaineann le réimse na hinbhuanaitheachta. Ar an gcuma chéanna, fágann an ról buntábhachtach atá againn in Institiúid Dhomhanda na Sláinte Inchinne go bhfuiltear chun tosaigh maidir le taighde ar fholláine an té atá ag dul in aois. Taobh amuigh de thionscadail shonracha dá leithéid sin, beidh an chaoi a n-iompraímid muid féin mar bhaill de phobal an Choláiste ag teacht leis na SDGanna.

 • C O R E 5.1
  Cloí le ceannaireacht thréan eitice maidir le gach gné den obair, idir obair thaighde agus forbairt foirne, agus i mbun ghníomhaíochtaí phobal uile na hollscoile. [DR; RG]
 • C O R 5.2
  Mol i ndáil le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chruthú ionas go mbaintear leas as sonraí taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar an taighde a dhéantar i ngach réimse is féidir a cheangal leis na SDGanna. [LRES; SST]
 • C O 5.3
  Faoi mhí Iúil 2021, spriocanna a leagan amach d’fhonn an lorg carbóin atá againn a laghdú go suntasach. [DR; RG]
 • C O 5.4
  Ceannródaíocht a dhéanamh maidir le cúrsaí inbhuanaitheachta trí ídiú fuinnimh a fheabhsú, laghdú ar an méid dramhaíola a chruthaítear lena n-áirítear ábhair phlaistice aonúsáide, réimsí éagsúla cosúil le hiompar inbhuanaithe agus bithéagsúlacht a chur chun cinn, agus cinntiú go mbíonn gach foirgneamh nua bunaithe ar phrionsabail na hinbhuanaitheachta. [SST]
 • C R 5.5
  Taighde atá tugtha don tsaoránaíocht a chothú agus a dhéanamh ionas go gcuirtear 20% le líon na dtorthaí taighde atá ceangailte leis na SDGanna faoin mbliain 2025. [LRES; SST]
 • C R E 5.6
  Taighde atá tugtha don tsaoránaíocht a chur chun cinn ar fud na hollscoile agus ócáidí chothú spéise sna SDGanna a eagrú sna scoileanna agus sna hinstitiúidí taighde ag a ndírítear aird an phobail i gcoitinne agus an lucht ceaptha beartais ar thionchar ár gcuid saothair. [LRES]
 • C O R E 5.7
  Scoláireachtaí nua Ph.D. a thabhairt isteach atá ag teacht leis na SDGanna. [LRES, PC]
 • C O R E 5.8
  Cláir teagaisc agus tionscadail taighde chónaidhm CHARM-EU a bhunú ar an ábhar mór dúshláin “An Cine Daonna agus an Pláinéad ag Réiteach le Chéile”. [LRES; GRS3]
 • C O 5.9
  Gradam Airgid de chuid Athena SWAN a ghnóthú faoin mbliain 2025. [AS]
 • C O 5.10
  Cairt SAGE maidir le comhionannas inscne a chomhtháthú i bpolasaithe agus i gcleachtais an Choláiste faoin mbliain 2021. [AS]
 • C R 5.11
  Cion tairbhe a dhéanamh, mar chuid d’Institiúid Dhomhanda na Sláinte Inchinne, maidir leis an sprioc 125 Comhalta Atlantach ar mhaithe le Cothroime i Sláinte na hInchinne a bheith ag obair ar fud an domhain faoin mbliain 2022 ionas go gcruthaítear pobal cruthaitheach agus díograiseach de cheannairí atá ag obair as lámha a chéile chun éagothroime i réimse shláinte na hinchinne a laghdú. [GBHI]
Ár líonra domhanda a shaibhriú agus a leathnú. 06

06 — Ár líonra domhanda a shaibhriú agus a leathnú.

I ndomhan inarb ionann forás agus ceangal sa lá atá inniu ann, déanfaidh Coláiste na Tríonóide forás - ní trí mhéadú ná fairsingiú ach trína bheith níos ceangailte agus níos nasctha i ndomhan lena mbaineann idirspleáchas. Déanfar sin trí fheidhmiú go réamhghníomhach i bpobal domhanda de lucht taighde, scoláireachta agus oideachais, ag neartú ár líonra domhanda i ndáil le naisc taighde agus oideachais. Sheol an ollscoil an tríú Straitéis um Chaidreamh Domhanda (GRS3) sa bhliain 2019. Bhí béim sna straitéisí GRS um Chaidreamh Domhanda roimhe seo ar chur le líon na mac léinn as tíortha taobh amuigh den AE, ach tá cur chuige níos iomlánaíche i gceist leis an straitéis nua, an ceangal le tíortha eile na hEorpa, an Ríocht Aontaithe san áireamh, a chothú chomh maith leis an gcaidreamh le comhpháirtithe sa chuid eile den domhan a threisiú. I gcomhthéacs na hEorpa, déanfar forbairt bhreise ar bhaint an Choláiste le Cónaidhm Ollscoileanna Taighde na hEorpa (LERU) agus le Grúpa Coimbra d’Ollscoileanna na hEorpa. Mar bhall de CHARM-EU, an chéad chónaidhm cheannródaíochta ollscoileanna a fuair maoiniú ón AE, déanfar forbairt agus tástáil ar choincheap úrnua maidir le hollscoil Eorpach ina mbeadh céimeanna comhoibríocha, ildisciplíneacha agus bunaithe ar bhearta dúshláin ar fáil agus na mic léinn ag gluaiseacht go solúbtha ar fud na mball-institiúidí. Cuirfear le líon na gcéimeanna déacha agus na gcomhchéimeanna i gcomhar le hinstitiúidí comhpháirtíochta ardréime ar fud an domhain bunaithe ar mhúnla na comhpháirtíochta le hOllscoil Columbia a bhfuil an-rath air. Sa bhaile, cuirfear leis an ngluaisteacht ar gach leibhéal don fhoireann agus do mhic léinn agus cóireofar an ghné idirnáisiúnta níos dlúithe sa churaclam agus i saol an champais ionas go gcinntítear ullmhú níos fearr ar gach mac léinn don saol agus don ré gairme ina saoránaigh de chuid an domhain dóibh. Lenár gcampas nuálaíochta nua Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire, ceanglófar caidreamh gníomhach idir thaighdeoirí agus chomhlachtaí in Éirinn agus thar lear, agus tá spriocanna uaillmhianacha leagtha amach againn maidir le hardú ar líon na gcomhlachtaí idirnáisiúnta a n-oibrítear i gcomhar leo. Chun sin ar fad a bhaint amach, leanfar den chomhoibriú lenár líonra alumni chun ár gcomhpháirtíochtaí ar fud an domhain a threisiú.

 • C O 6.1
  An caidreamh fadsaoil idir an Coláiste agus an pobal alumni a chothú trí chláir nuálaíochta agus tríd an rannpháirteachas. [TDA]
 • C O 6.2
  Dul i dteagmháil lenár líonra alumni agus lucht tacaíochta chun €400m de mhaoiniú daonchairdis a bhailiú agus 150,000 uair an chloig dheonach a chur i gcrích mar chuid den Fheachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations). [PC; TDA]
 • O E 6.3
  Faoin mbliain 2025, a chinntiú go bhfuil idir 40 agus 45% den ghrúpa fochéimithe a mbeidh céim á bronnadh orthu tar éis eispéireas idirnáisiúnta a bheith acu mar chuid dá gclár. [GRS3]
 • E 6.4
  Tionscnaimh teagaisc agus foghlama a fhorbairt ionas gur dlúthchuid den churaclam don uile mhac léinn agus ar fud na réimsí léinn ar fad an dearcadh idirnáisiúnta.[TT&L]
 • O E 6.5
  Tús a chur le ar a laghad aon chlár déach amháin, aon chomhchlár amháin agus trí chlár comhaltúcháin nua i ngach Dámh faoin mbliain 2025. [GRS3]
 • C O R E 6.6
  Múnla d’Ollscoil Eorpach na todhchaí a chur i gcrích trí CHARM-EU. [LRES; GRS3]
 • O R E 6.7
  Treisiú lenár rannpháirtíocht in LERU agus an Grúpa Coimbra. [LRES; GRS3]
 • O E 6.8
  Éagsúlacht bhreise a thabhairt i gcrích maidir le pobal na mac léinn idirnáisiúnta le 750 mac léinn breise as tíortha taobh amuigh den AE, ionas gur airde a líon faoin mbliain 2025 ná 3,750. [GRS3; E3; LS; BSDP; SOM]
 • R E 6.9
  Ardú idir 35 agus 38% ar líon na mac léinn iarchéime as tíortha taobh amuigh den AE ar chúrsaí teagaisc. [GRS3]
 • E 6.10
  Ardú go dtí 120 faoin mbliain 2025 ar líon na mac léinn ar ár mBonnchlár Idirnáisiúnta i gcomhar lenár n-institiúid chomhpháirtíochta, Institiúid Oideachais Marino. [GRS3]
 • C O R 6.11
  Ról lárnach a ghlacadh, mar chuid de Cheantar Nuálaíochta nua Baile Átha Cliath, maidir leis an gcathair a chur i measc an 20 cathair is mó nuálaíocht ar fud an domhain faoin mbliain 2030. [T@GCQ]
 • O R 6.12
  Ar a laghad aon chuideachta tionsclaíochta nua amháin as aon tír nua amháin a chur leis na comhpháirtithe comhoibríocha gach bliain. [IS2]
 • O 6.13
  Láithreacht nua ar an ngréasán a bhunú, bunaithe ar Chóras Bainistíochta Inneachair. [DTS]
Ár spás a fhorbairt agus a úsáid go freagrach. 07

07 — Ár spás a fhorbairt agus a úsáid go freagrach.

Tá ceann de na campais ollscoile is áille ar domhan ag Coláiste na Tríonóide. Tá an ollscoil suite i gceartlár chathair bhríomhar athraitheach Bhaile Átha Cliath ar champas stairiúil a bhfuil cónaí air. Tá an spás sonrach seo le háireamh ar cheann de thréithe sainiúla Choláiste na Tríonóide, láthair lena gcruthaítear taithí faoi leith don mhac léinn agus a tharraingíonn níos mó ná milliún cuairteoir gach bliain. Tá freagracht ag gabháil leis sin go dtabharfaí aire don suíomh, go mbainfí an leas is fearr as ar bhealach inbhuanaithe, go gcothófaí caidreamh leis na comharsana agus go mbainfí go dílis le dlúth agus inneach shaol na cathrach. Fágann suíomh campais i lár cathrach gur gá tuiscint níos fearr ar an spás agus athmhúnlú a dhéanamh air ionas go mbaintear úsáid níos éifeachtúla as. Inár gcoimeádaithe dúinn d’fhoirgnimh stairiúla den suntas, cuirfear tús leis an obair chaomhnúcháin ar an tSean-Leabharlann, chomh maith le hobair athchóiriúcháin ar an bhfoirgneamh is sine ar an gcampas, na Rúibricí, atá ann ó bhlianta na 1690idí. Táthar, an tráth céanna, i mbun foirgníochta don am atá le teacht. Ar an mbeart tosaigh i rith ré na gcúig bliana amach romhainn, osclófar áras cóiríochta nua do mhic léinn i gCearnóg na Clólainne. Le tacaíocht ónár ndeontóirí, beidh spás nuálaíochta teagaisc nua, Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton, á thógáil, obair á tosú ar Scoil Dlí nua agus ar Institiúid Ailse San Séamas Choláiste na Tríonóide ar láthair ár gcomhpháirtithe, Ospidéal San Séamas. Sna cúig bliana seo amach romhainn freisin a thosófar ar an obair maidir leis an dara campas, Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire, tionscadal forbartha a d’fhéadfadh claochlú a chur ar shaol na hÉireann.

 • C O R 7.1
  An máistirphlean maidir le Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire, cuid de thionscnamh Cheantar Nuálaíochta na Canálach Móire lena gcuirfear infreastruchtúr ar fáil d’obair thaighde nua maidir leis an gceangal idir Innealtóireacht, an Timpeallacht agus Teicneolaíochtaí Atá ag Teacht Chun Cinn, a sheoladh faoin mbliain 2022. [E3; T@GCQ]
 • O R E 7.2
  An obair ar spás teagaisc de ghlúin nua, Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton, arna cumasú ag an daonchairdeas, a thabhairt chun críche sa bhliain 2023 chun áit a chur ar fáil do thionscadal E3, ag tabhairt Scoileanna na hEolaíochta Ríomhaireachta agus na Staitisticí, na hInnealtóireachta agus na nEolaíochtaí Nádúrtha le chéile. Bainfidh an foirgneamh seo caighdeáin Well Building agus barr feabhais BREEAM amach. [E3; ES]
 • O E 7.3
  Pleananna do Scoil Dlí nua a fhorbairt ina mbeidh áiseanna nua forfheabhsaithe foghlama agus taighde. [LSDP]
 • O R E 7.4
  Na pleananna ailtireachta a chríochnú agus tús a chur leis an obair chaomhnúcháin agus athfhorbartha ar an tSean-Leabharlann, lena n-áirítear Lárionad Staidéir nua do na Bailiúcháin Taighde agus an Lárionad Taispeántais nua do Chuairteoirí. [ES; LS]
 • O R E 7.5
  Pleananna a fhorbairt do Lárionad Acmhainní nua, comhoibríoch na mBailiúchán ar láthair eile ionas go gcuirtear leis an timpeallacht ina gcoimeádtar ár mbailiúcháin agus gur féidir athshamhlú/athleagan amach a dhéanamh ar ár spásanna leabharlainne comhaimseartha. [ES; LS]
 • O 7.6
  Athchóiriú a dhéanamh faoi thréimhse luath sa bhliain 2023 ar an bhfoirgneamh is sine ar an gcampas, na Rúibricí, agus ar Theach an Phríomh-Mhaoir, ionas go mbíonn cóiríocht nua ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne chomh maith le spás taighde ag Comhaltaí Emeriti. [ES]
 • O R 7.7
  Tús a chur leis an bhforbairt ar Institiúid Ailse San Séamas Choláiste na Tríonóide. [TSJCI]
 • O 7.8
  Athfhorbairt a dhéanamh ar na háiseanna agus ar an infreastruchtúr spóirt i bhFearann Uíbh Eachach. [ES; TCDSU]
 • O E 7.9
  Tabhairt go dúthrachtach faoi chlár leanúnach feabhsúcháin agus caighdeánaithe i ndáil le spásanna foghlama agus teagaisc, arna eascú ag sonraí feabhsaithe ar úsáid agus ar bhail na spásanna ionas gur fearr an bhainistíocht a dhéantar orthu ar mhaithe le taithí níos fearr ag an mac léinn. [TEP; CSD]
 • C O 7.10
  Iompar inbhuanaithe agus láithreacha bithéagsúlachta saibhre a chothú ar an gcampas. [SST]
 • C O 7.11
  A chinntiú go gcuirtear cóiríocht ar fáil ar bhealach cuimsitheach don fhoireann agus do na mic léinn i bhfoirgnimh an Choláiste. [D&I; ES]
Aon phobal amháin a bheidh i bpobal Choláiste na Tríonóide. 08

08 — Aon phobal amháin a bheidh i bpobal Choláiste na Tríonóide.

Tá meon agus uaillmhianta i gcomhar ag pobal ollscoile Choláiste na Tríonóide, tuiscint láidir don mhuintearas agus éiteas na coláisteachta. Feidhmítear mar chraobhchóras casta caidrimh, ní amháin idir an fhoireann acadúil, ghairmiúil agus na mic léinn, ach go seachtrach freisin i measc chraobhchóras domhanda 140,000 céimí, ár gcomhpháirtithe i dtionsclaíocht agus in ollscoileanna eile in Éirinn agus ar fud an domhain, agus ár ndeontóirí flaithiúla. Tá de bhrí le pobal sa chiall seo go dtuigtear le campas, ní amháin an príomhchampas i lár na cathrach, ach comhghleacaithe atá ag obair in Ospidéal San Séamas agus in Ospidéal Ollscoile Thamhlachta, chomh maith le hoifigí agus cláir cheangailte in áiteanna chomh fada ó chéile le Béal Feirste, Ollscoil Columbia agus an Institiúid Teicneolaíochta i Singeapór. Mar a chéile le caidreamh casta ar bith den chineál seo, is ábhar dúshláin ar bhonn laethúil é gach duine a choinneáil ar an eolas agus páirteach i gcúrsaí. Níos bunúsaí ná sin, is gá athnuachan a dhéanamh go seasta síoraí ar an tuiscint go ndéanann gach duine den phobal le chéile cion tairbhe maidir le hobair na hollscoile a chur i gcrích. Is féidir athnuachan dá shórt a chothú trí theacht ar bhealaí nua chun ár gcuid modhanna oibre a dhéanamh níos córa don uile dhuine. Tagann san áireamh leis sin tiomantas ó bhonn maidir leis an gcothromaíocht agus an uileghabhálacht a chur chun cinn i ngach cuid den obair a dhéantar. Beidh follasacht níos mó, luathbheartaíocht níos solúbtha agus éifeachtacht níos fearr ag baint lenár gcuid oibre agus simpleofar na próisis maidir le cinntí a dhéanamh. B’fhéidir gurb é is tábhachtaí, áfach, go ndeimhnítear go gcuirtear daoine – mic léinn, an fhoireann acadúil, an fhoireann ghairmiúil, alumni, cairde – chun tosaigh maidir leis an mbeartaíocht ar fad a dhéantar i bpobal atá bunaithe ar mheas an uile dhuine ar a chéile agus ar chuspóir coiteann a bheith againn.

 • C O R E 8.1
  Modhanna cumarsáide a chothú trínar féidir le gach duine de phobal na hollscoile caidreamh a chruthú agus cion tairbhe a dhéanamh, mar aitheantas ar an ngá atá ag agus gur mian le gach duine den fhoireann páirt a ghlacadh i bpobal na hollscoile. [PAC; HR]
 • C O R E 8.2
  Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú (EDI) a bheith ina saintréithe dár meon agus dár gcleachtas i ngach gné de shaol na hollscoile trí straitéis agus plean gníomhaíochta láidir EDI a bhunú. [D&I]
 • C O R E 8.3
  A chinntiú gur mná a bheidh in ar a laghad 40% de na hOllúna Cathaoireach i gColáiste na Tríonóide faoin mbliain 2025. [AS]
 • O 8.4
  Inlíon inmheánach nua a chruthú sa Choláiste agus leanúint den fhorbairt ar an gcumarsáid inmheánach. [PAC]
 • O 8.5
  Aitheantas a thabhairt do ghaiscí na foirne, agus iad a chúiteamh, trí phróisis atá cothrom agus follasach. [HR]
 • C O 8.6
  Infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt na foirne ar gach leibhéal san ollscoil le cláir de leithéid Creataí Gairme agus Forbairt Ceannaireachta. [HR]
 • C O 8.7
  Sláinte cholainne, mheabhrach agus shóisialta an uile dhuine de phobal an Choláiste a chothú tríd an tionscnamh Coláiste Sláintiúil na Tríonóide a chur i bhfeidhm. [HT]
 • C O 8.8
  An ceangal lenár bpobal alumni a neartú, trí líonra alumni na hollscoile a chothú ar fud an domhain agus ár gcéimithe a spreagadh ionas go mbaintear amach 150,000 uair a chloig d’obair dheonach faoin mbliain 2025 mar chuid den fheachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations). [TDA; GRS3; PC]
 • O 8.9
  A chinntiú go mbíonn follasacht, solúbthacht agus éifeachtacht ag rith le cinnteoireacht na hollscoile. [PO; SO]
 • O 8.10
  Bealaí a scrúdú inar féidir an Ceann Scoile a bheith ceangailte níos dlúithe le próisis chinnteoireachta na hollscoile. [VPO; SO]
 • O R E 8.11
  Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige maidir le lucht taighde iardhochtúireachta i bpobal an champais agus oibriú ar mhaithe lena gceangal níos dlúithe le saol an champais. [LRES]
 • O 8.12
  Deiseanna a chruthú do bhaill foirne den uile chatagóir clárú ar mhodúil atá ar fáil ar fud na hollscoile ar mhaithe le forbairt ghairmiúil leanúnach agus micrichreidiúnú. [HR; DTS; VPO]
 • O 8.13
  Leanúint de na huirlisí sonraí agus faisnéise a neartú ionas gur féidir comhoibriú agus cinnteoireacht straitéiseach a éascú, go háirithe i ndáil le sonraí faoi éagsúlacht agus cuimsiú. [DTS]
 • C O 8.14
  Grúpa Oibre maidir le Saoire Theaghlaigh agus Modhanna Solúbtha Oibre a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh ar líon na ndaoine a ghlacann saoire mháithreachais, atharthachta agus thuismitheoireachta. [AS]
 • C O 8.15
  An Polasaí maidir le Cruinnithe i rith Príomhuaireanta a chur i bhfeidhm go hiomlán. [AS]
 • C R E 8.16
  Feabhas breise a chur ar stádas na Gaeilge i saol an Choláiste trí sheirbhísí, oiliúint agus imeachtaí i gcomhréir le meon de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003). [SO]
 • O 8.17
  Córas nua CRM (Bainistíocht Caidreamh Custaiméirí) a chur i bhfeidhm faoin mbliain 2022, ionas gur féidir oibriú níos éifeachtaí leis na daoine taobh amuigh de phobal an Choláiste. [DTS]
 • C O R E 8.18
  Cultúr daonchairdis a leabú agus a chur chun cinn i gColáiste na Tríonóide agus an bhunchloch a leagan le haghaidh feachtas daonchairdis amach anseo. [TDA]
An bonn airgeadais atá ag teastáil dár bhforbairt amach anseo a aimsiú. 09

09 — An bonn airgeadais atá ag teastáil dár bhforbairt amach anseo a aimsiú.

Tá feabhas mór tagtha ar staid airgeadais na hollscoile le cúig bliana anuas agus straitéisí chun ioncam a ghnóthú ó fhoinsí seachas an státchiste ar an gcúis is mó leis seo. Ina ainneoin sin, tá ábhar mór dúshláin le sárú i gcónaí chun an t-ioncam atá de dhíth ó ollscoil taighde atá in iomaíocht go domhanda a bhaint amach. Beidh gá le maoiniú suntasach sa bhreis ón Rialtas chun dul i ngleic leis an easnamh i maoiniú poiblí in aghaidh an mhic léinn a bhfuil ísliú ollmhór tagtha air le blianta beaga anuas agus chun soláthar don fhorás atáthar ag tuar maidir le rátaí déimeagrafaíochta agus rannpháirtíochta. Tá ísliú tagtha maidir le maoiniú ón Státchiste ó 70% d’ioncam iomlán na hollscoile sa bhliain 2008 go dtí 40% sa bhliain 2018 agus beidh éiginnteacht ag baint le cúrsaí airgeadais don ollscoil go fóill go dtí go dtugann an Rialtas gealltanas maidir le maoiniú fadtéarmach nó go gcuirtear deireadh leis an uasteorannú ar tháillí mic léinn fochéime. Ina theannta sin, ní mór timpeallacht mhaoinithe taighde agus forbartha a bheith ag ollscoil taighde a bhíonn in iomaíocht go domhanda ar bhonn náisiúnta ionas go bhfuil an fhoireann acadúil ábalta a bheith san iomaíocht le haghaidh conarthaí taighde: tá an maoiniú poiblí a dhéantar ar thaighde anseo in Éirinn thar a bheith íseal de réir caighdeáin idirnáisiúnta agus tá titim 21% tagtha air ón mbliain 2008.

In ainneoin na ndúshlán seo, táthar tugtha i gcónaí do mhisean na hollscoile maidir le taighde a bhfuil tionchar idirnáisiúnta aige a dhéanamh agus teagasc ardchaighdeáin agus seirbhísí den scoth a bheith mar bhonn faoi thaithí an mhic léinn. Leanfar den infheistíocht straitéiseach in infreastruchtúr agus in áiseanna, rud a chuirfidh taca faoinár bhforás agus a bhrúfaidh muid chun cinn i ndáil le bheith rathúil sa todhchaí. Tá infheistíocht níos mó ná €180m déanta le trí bliana anuas agus tá tionscadail chaipitil dar luach níos mó ná €300m ar na bacáin againn faoi láthair. Leis na bearta infheistíochta seo, arna maoiniú den chuid is mó le cabhair daonchairdis agus le maoiniú fadtéarmach ónár gcomhpháirtithe sa Bhanc Eorpach Infheistíochta, tabharfar torthaí airgeadais i gcrích i gcomhréir le cásanna gnó a ndéantar pleanáil agus bainistíocht chúramach ina leith. Táthar tugtha freisin do bhearta straitéiseacha infheistíochta níos fadtéarmaí a thabhairt i gcrích, mar shampla campas nua Choláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire ar shuíomh TTEC agus an obair athchóiriúcháin ar an tSean Leabharlann. Leanfar ag díriú ar an straitéis lárnach maidir le hioncam nach ón státchiste é a mhéadú thar cheithre ghníomh – ioncam ó thaighde, caidreamh domhanda, ioncam tráchtála agus ioncam daonchairdis. Leanfar chomh maith de bhéim ghéar a leagan ar éifeachtúlacht a fheabhsú inár bhfeidhmeanna oibríochtaí agus tacaíochta agus ar chostais oibríochtaí a ísliú trí infheistíocht a dhéanamh i gcórais agus i bpróisis TF den chineál is fearr atá ar fáil.

Táthar tugtha, mar ghné lárnach den Phlean Straitéiseach seo, do chéim ar aghaidh maidir le feabhas a chur ar chaighdeán thaithí an mhic léinn san ollscoil. Táthar tugtha do thús áite a bheith ag na hacmhainní airgid is gá chun laghdú suntasach a thabhairt i gcrích ar an gcóimheas idir foireann agus mac léinn agus déanfar bainistíocht stuama ar an méadú ar líon na mac léinn sna catagóirí éagsúla d’fhochéimithe, de mhic léinn iarchéime ar chúrsaí teagaisc agus de mhic léinn iarchéime i mbun taighde ionas go gcinntítear go mbíonn caighdeán thaithí an mhic léinn ar an aidhm is tábhachtaí i gcónaí.

Mar bhonn treise faoin bPlean Straitéiseach, tá múnla cuimsitheach airgeadais cúig bliana leagtha amach againn lena mbaineann costáil iomlán ar na tionscnaimh straitéiseacha agus léargas comhtháite ar ioncam, costais, infheistíochtaí, maoiniú agus sreabhadh airgid go ceann 5 bliana anonn go dtí 2025. Is uirlis thábhachtach an múnla airgeadais seo chun cásanna samhalta a leagan amach i ndáil le forás agus infheistíocht agus le meastóireacht a dhéanamh ar réimsí baoil agus leochaileachta sa phlean, mar a mbeidh gá ár bplean airgeadais cúig bliana a chur in oiriúint do thosca eacnamaíochta agus eile i rith a ré feidhme.

 • C O R E 9.1
  Maoiniú a eagrú, lena n-áirítear daonchairdeas, d’infheistíocht €300m sna cúig bliana seo romhainn i dtograí nua infreastruchtúir faoi mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach, lena n-áirítear Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton agus áiseanna cóiríochta do mhic léinn i gCearnóg na Clólainne, agus leanúint le forbairt a dhéanamh ar Scoil Dlí nua. Táthar tiomanta chomh maith d’infheistíocht a dhéanamh i dtograí straitéiseacha níos fadtéarmaí, mar shampla, campas nua Choláiste na Tríonóide Thoir (ar a tugadh Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire roimhe seo) agus an obair athchóiriúcháin ar an tSean-Leabharlann, agus tá roghanna maoinithe maidir leis na tograí sin á meas faoi láthair. [ES; E3; FSD; LSDP; T@GCQ; TDA]
 • O 9.2
  Inbhuanaitheacht airgeadais a bhaint amach trí fhás farasbairr glan bliantúil (sula gcuirtear gnóthachain agus caillteanais neamhréadaithe san áireamh) go 1% d’ioncam a thabhairt i gcrích agus fás EBITDA (Tuilleamh Roimh Ús, Cánacha, Dímheas agus Amúchadh) sonraithe ó 3% go 8% d’ioncam faoin mbliain 2025 á leagan amach chun na costais bhliantúla a ghabhann lenár gclár infheistíochta caipitil a chlúdach. [FSD]
 • C O E 9.3
  Cur le líon na mac léinn (an bonn óna n-eascraíonn ardú ioncaim), i gcomhréir leis an Straitéis um Chaidreamh Domhanda 3, ina luaitear sprioc shonraithe maidir le hardú ar líon na mac léinn iarchéime ó sciar 28% go dtí sciar 32% de líon iomlán na mac léinn le himeacht cúig bliana agus ardú ar líon na mac léinn as tíortha taobh amuigh den AE ó sciar 15% go dtí sciar 18% faoin mbliain 2025. [GRS3]
 • C O R E 9.4
  Cur leis an luach atá le daonchairdeas don ollscoil mar mhodh lenár sruth ioncaim a éagsúlú. [TDA]
 • O 9.5
  Leanúint den phleanáil ar mhaithe le spleáchas na hollscoile ar ioncam ón státchiste a laghdú agus a bheith ag súil go dtiocfaidh ardú ar ioncam neamhstáit ó 60% sa bhliain 2019 go dtí 63% sa bhliain 2025. [FSD]
 • O E 9.6
  An cóimheas idir foireann agus mac léinn a ísliú ó 18:1 sa bhliain 2019 go dtí 16:1 faoin mbliain 2025, agus a chinntiú go dtugtar tús áite d’acmhainní airgeadais chun an sprioc sin a bhaint amach. [VPO; FSD; DR]
 • O 9.7
  A chinntiú, de bharr thionchar Covid-19, go n-athbhunaítear agus go gcoinnítear glansócmhainní na hollscoile ag íosleibhéal €800m i rith ré feidhme an phlean. [FSD]
 • O 9.8
  Leanúint den chinntiú i rith ré feidhme an phlean go mbíonn na córais airgeadais chomh maith agus a d’fhéadfadh agus go gcomhlíontar na socruithe baincéireachta, go gcaomhnaítear an farasbarr maidir le mionleibhéal airgid ar láimh, cóimheas giarála agus acmhainn seirbhíse ar fhiachas. [FSD]
 • O 9.9
  Leanúint den tsolúbthacht agus den oiriúnú maidir le cúinsí eacnamaíochta i ndáil leis an mbainistíocht ar chúrsaí airgeadais na hollscoile, agus deiseanna a thapú de réir mar a thagann chun cinn chun cur le misean acadúil na hollscoile. [FSD; VPO; CSD; DR]