Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideCore

Gníomhaíocht Saoránach Trínár dteagasc, ár dtaighde agus ár gcaidreamh leis an bpobal, cuirimid sochaí iolraíoch, chóir agus inbhuanaithe chun cinn go misniúil.

Gníomhaíocht Saoránach

Trínár dteagasc, ár dtaighde agus ár gcaidreamh leis an bpobal, cuirimid sochaí iolraíoch, chóir agus inbhuanaithe chun cinn go misniúil.
 • 1.1
  Straitéisí a thabhairt i bhfeidhm chun a chinntiú gur thar sáile isteach go hÉirinn a thagann níos mó ná 30% de na mic léinn faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 24% na bliana 2016/17. [GRS3]
 • 1.2
  Straitéis iontrála nua d’fhochéimithe a aontú faoin mbliain 2021 d’fhonn barr feabhais a spreagadh trí chur leis an éagsúlacht shocheacnamaíochta agus tíreolaíochta maidir le mic léinn Éireannacha san ollscoil. [SL]
 • 1.3
  Ardú níos mó ná dúbailt, go dtí 90, a thabhairt i bhfeidhm maidir le líon na mac léinn a thagann ó chúrsaí Breisoideachais isteach i gcláir de chuid Choláiste na Tríonóide faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 40 sa bhliain 2016/17. [TAP]
 • 1.4
  Faoin mbliain 2023, 100 beart caidrimh le scoileanna faoi Rochtain21 Choláiste na Tríonóide a eagrú a mbeidh comhpháirtíocht dhlúth ar feadh 6 bliana i gceist le 20 acu (scoileanna ceannródaíochta) agus caidreamh 1-3 bliana i gceist le 80 acu faoi scéim ghradam na Scoileanna Ardréime (scoileanna líonra). [TAP; TA21]
 • 1.5
  Cur leis an deis rochtana agus an uileghabhálacht a chinntiú. Mic léinn a thagann isteach go Coláiste na Tríonóide trí Chláir Rochtana Choláiste na Tríonóide nó faoi na scéimeanna náisiúnta HEAR agus DARE agus grúpaí eile atá faoi ghannionadaíocht a bheidh in 25% de na mic léinn fochéime. [AP]
 • 1.6
  A chinntiú go mbíonn teacht ag pobal éagsúil na mac léinn ar thacaíocht den chéad scoth chomh maith le roghanna lónadóireachta níos fairsinge agus níos éagsúla, lena n-áirítear ionaid ina mbeidh siad ábalta a gcuid bia féin a réiteach. [GRS3; D&I; TCDSU]
 • 1.7
  Cultúr a chur ar bun lena mbaineann an comhionannas agus an cuimsiú, meas agus dínit i ngach gné dár gcuid oibríochtaí chun bunchóras a chur ar fáil inar féidir le gach mac léinn de chuid na hollscoile teacht faoi bhláth gan bheann ar a mbunadh trí straitéis láidir Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe a bhunú. [D&I]
 • 1.8
  Cur leis an réimse scoláireachtaí do na mic léinn, arna éascú ag an daonchairdeas. [TDA]
 • 1.9
  Pobal na hollscoile i gcoitinne a spreagadh maidir le mic léinn faoi mhíchumas a chumasú. [D&I]
 • 1.10
  Straitéisí, polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ionas gur féidir foghlaim a dhéanamh agus cláir a chur ar fáil ar bhealaí níos éagsúla agus níos solúbtha i réimsí na forbartha gairmiúla leanúnaí agus na micrea-cháilíochtaí, lena n-áirítear polasaí maidir le foghlaim réamhchreidiúnaithe. [SL; AR]
 • 2.5
  Feabhas a chur ar thaithí na mac léinn trí bhearta breise maidir le gníomhaíochtaí gairme agus forbartha pearsanta. [TEP]
 • 3.1
  Gnáthchuid den chóras a dhéanamh de na bearta nuálaíochta a ghabhann le Tionscadal Oideachais Choláiste na Tríonóide (lena n-áirítear Cúrsaí Roghnacha, Conairí, Tionscadail Bhuaicphointe agus na gnéithe eagrúcháin a bhaineann le hamchláir sheasta). [TEP]
 • 3.7
  Acmhainneacht shuntasach a thabhairt chun cinn maidir le spás don taighde iarchéime ar champas uaillmhianach Choláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire ar shuíomh Champas Fiontraíochta agus Teicneolaíochta Choláiste na Tríonóide (TTEC). [T@GCQ]
 • 3.10
  Meantóireacht a dhéanamh, trí Tangent, ar 3,500 mac léinn maidir le smaointe nua fiontraíochta faoin mbliain 2022. [TG]
 • 3.15
  Nósanna imeachta a chur i bhfeidhm maidir le haitheantas cuí do theagasc le meon saoránaíochta. [RG]
 • 4.2
  Díriú go straitéiseach ar dhaoine faoi leith a earcú i bpríomhréimsí na taighde barr feabhais agus an tionchair. [LRES]
 • 4.4
  Tacaíocht daonchairdiúil a fháil tríd an bhfeachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations) do phríomhphoist taighde. [TDA]
 • 4.7
  A bheith inár gceannaire domhanda maidir leis an mbealach ina gcuirimid taighde agus tionchar an taighde in iúl do lucht spéise éagsúil. [LRES; PAC]
 • 4.8
  Imeachtaí poiblí maidir le cúrsaí taighde a eagrú ar fud an champais nó go fíorúil, lena n-áiritear níos mó ná 1,000 imeacht i Mol an tSeomra Fhada i gColáiste na Tríonóide idir na blianta 2020 agus 2025. [TLRH]
 • 4.10
  Leas a bhaint as suíomh lárnach Choláiste na Tríonóide i bpríomhchathair thír de chuid an AE mar bhonn faoi thaighde don eolaíocht shóisialta agus do bhearta seach-chaidrimh, ionas go mbíonn tionchar ag torthaí taighde agus ag bonn fianaise ar dhíospóireachtaí tábhachtacha faoi chúrsaí polasaí maidir le forás, eitic an chomhionannais agus áit na hÉireann i saol athraitheach na linne. [DR; FAHSS]
 • 4.11
  Forbairt bhreise a dhéanamh ar an gcomhairleoireacht acadúil agus tacú léi i ngach disciplín trí CONSULT Choláiste na Tríonóide. [CT]
 • 4.12
  Ceannródaíocht a ghlacadh ar Scoláireacht Oscailte agus foilseachán Rochtain Oscailte a chur chun cinn. [LRES; LS]
 • 4.15
  Treisiú le hInstitiúidí Taighde Choláiste na Tríonóide agus oibriú i gcomhar le hIonaid SFI chun comhdheiseanna a bharrfheabhsú trí AMBER, ADAPT agus CONNECT. [LRES]
 • 4.16
  Seasamh le beartaíocht taighde agus an dream a bhíonn ina bun trí stocaireacht a dhéanamh de réir córais ar mhaithe le maoiniú náisiúnta breise d’obair thaighde faoi stiúir imscrúdaitheora i ngach disciplín, sparánachtaí méadaithe do thaighdeoirí Ph.D., éiceachóras cothrom taighde agus ráta níos inmharthana maidir le toradh forchostais ar obair thaighde. [LRES]
 • 5.1
  Cloí le ceannaireacht thréan eitice maidir le gach gné den obair, idir obair thaighde agus forbairt foirne, agus i mbun ghníomhaíochtaí phobal uile na hollscoile. [DR; RG]
 • 5.2
  Mol i ndáil le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chruthú ionas go mbaintear leas as sonraí taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar an taighde a dhéantar i ngach réimse is féidir a cheangal leis na SDGanna. [LRES; SST]
 • 5.3
  Faoi mhí Iúil 2021, spriocanna a leagan amach d’fhonn an lorg carbóin atá againn a laghdú go suntasach. [DR; RG]
 • 5.4
  Ceannródaíocht a dhéanamh maidir le cúrsaí inbhuanaitheachta trí ídiú fuinnimh a fheabhsú, laghdú ar an méid dramhaíola a chruthaítear lena n-áirítear ábhair phlaistice aonúsáide, réimsí éagsúla cosúil le hiompar inbhuanaithe agus bithéagsúlacht a chur chun cinn, agus cinntiú go mbíonn gach foirgneamh nua bunaithe ar phrionsabail na hinbhuanaitheachta. [SST]
 • 5.5
  Taighde atá tugtha don tsaoránaíocht a chothú agus a dhéanamh ionas go gcuirtear 20% le líon na dtorthaí taighde atá ceangailte leis na SDGanna faoin mbliain 2025. [LRES; SST]
 • 5.6
  Taighde atá tugtha don tsaoránaíocht a chur chun cinn ar fud na hollscoile agus ócáidí chothú spéise sna SDGanna a eagrú sna scoileanna agus sna hinstitiúidí taighde ag a ndírítear aird an phobail i gcoitinne agus an lucht ceaptha beartais ar thionchar ár gcuid saothair. [LRES]
 • 5.7
  Scoláireachtaí nua Ph.D. a thabhairt isteach atá ag teacht leis na SDGanna. [LRES, PC]
 • 5.8
  Cláir teagaisc agus tionscadail taighde chónaidhm CHARM-EU a bhunú ar an ábhar mór dúshláin “An Cine Daonna agus an Pláinéad ag Réiteach le Chéile”. [LRES; GRS3]
 • 5.9
  Gradam Airgid de chuid Athena SWAN a ghnóthú faoin mbliain 2025. [AS]
 • 5.10
  Cairt SAGE maidir le comhionannas inscne a chomhtháthú i bpolasaithe agus i gcleachtais an Choláiste faoin mbliain 2021. [AS]
 • 5.11
  Cion tairbhe a dhéanamh, mar chuid d’Institiúid Dhomhanda na Sláinte Inchinne, maidir leis an sprioc 125 Comhalta Atlantach ar mhaithe le Cothroime i Sláinte na hInchinne a bheith ag obair ar fud an domhain faoin mbliain 2022 ionas go gcruthaítear pobal cruthaitheach agus díograiseach de cheannairí atá ag obair as lámha a chéile chun éagothroime i réimse shláinte na hinchinne a laghdú. [GBHI]
 • 6.1
  An caidreamh fadsaoil idir an Coláiste agus an pobal alumni a chothú trí chláir nuálaíochta agus tríd an rannpháirteachas. [TDA]
 • 6.2
  Dul i dteagmháil lenár líonra alumni agus lucht tacaíochta chun €400m de mhaoiniú daonchairdis a bhailiú agus 150,000 uair an chloig dheonach a chur i gcrích mar chuid den Fheachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations). [PC; TDA]
 • 6.6
  Múnla d’Ollscoil Eorpach na todhchaí a chur i gcrích trí CHARM-EU. [LRES; GRS3]
 • 6.11
  Ról lárnach a ghlacadh, mar chuid de Cheantar Nuálaíochta nua Baile Átha Cliath, maidir leis an gcathair a chur i measc an 20 cathair is mó nuálaíocht ar fud an domhain faoin mbliain 2030. [T@GCQ]
 • 7.1
  An máistirphlean maidir le Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire, cuid de thionscnamh Cheantar Nuálaíochta na Canálach Móire lena gcuirfear infreastruchtúr ar fáil d’obair thaighde nua maidir leis an gceangal idir Innealtóireacht, an Timpeallacht agus Teicneolaíochtaí Atá ag Teacht Chun Cinn, a sheoladh faoin mbliain 2022. [E3; T@GCQ]
 • 7.10
  Iompar inbhuanaithe agus láithreacha bithéagsúlachta saibhre a chothú ar an gcampas. [SST]
 • 7.11
  A chinntiú go gcuirtear cóiríocht ar fáil ar bhealach cuimsitheach don fhoireann agus do na mic léinn i bhfoirgnimh an Choláiste. [D&I; ES]
 • 8.1
  Modhanna cumarsáide a chothú trínar féidir le gach duine de phobal na hollscoile caidreamh a chruthú agus cion tairbhe a dhéanamh, mar aitheantas ar an ngá atá ag agus gur mian le gach duine den fhoireann páirt a ghlacadh i bpobal na hollscoile. [PAC; HR]
 • 8.2
  Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú (EDI) a bheith ina saintréithe dár meon agus dár gcleachtas i ngach gné de shaol na hollscoile trí straitéis agus plean gníomhaíochta láidir EDI a bhunú. [D&I]
 • 8.3
  A chinntiú gur mná a bheidh in ar a laghad 40% de na hOllúna Cathaoireach i gColáiste na Tríonóide faoin mbliain 2025. [AS]
 • 8.6
  Infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt na foirne ar gach leibhéal san ollscoil le cláir de leithéid Creataí Gairme agus Forbairt Ceannaireachta. [HR]
 • 8.7
  Sláinte cholainne, mheabhrach agus shóisialta an uile dhuine de phobal an Choláiste a chothú tríd an tionscnamh Coláiste Sláintiúil na Tríonóide a chur i bhfeidhm. [HT]
 • 8.8
  An ceangal lenár bpobal alumni a neartú, trí líonra alumni na hollscoile a chothú ar fud an domhain agus ár gcéimithe a spreagadh ionas go mbaintear amach 150,000 uair a chloig d’obair dheonach faoin mbliain 2025 mar chuid den fheachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations). [TDA; GRS3; PC]
 • 8.14
  Grúpa Oibre maidir le Saoire Theaghlaigh agus Modhanna Solúbtha Oibre a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh ar líon na ndaoine a ghlacann saoire mháithreachais, atharthachta agus thuismitheoireachta. [AS]
 • 8.15
  An Polasaí maidir le Cruinnithe i rith Príomhuaireanta a chur i bhfeidhm go hiomlán. [AS]
 • 8.16
  Feabhas breise a chur ar stádas na Gaeilge i saol an Choláiste trí sheirbhísí, oiliúint agus imeachtaí i gcomhréir le meon de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003). [SO]
 • 8.18
  Cultúr daonchairdis a leabú agus a chur chun cinn i gColáiste na Tríonóide agus an bhunchloch a leagan le haghaidh feachtas daonchairdis amach anseo. [TDA]
 • 9.1
  Maoiniú a eagrú, lena n-áirítear daonchairdeas, d’infheistíocht €300m sna cúig bliana seo romhainn i dtograí nua infreastruchtúir faoi mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach, lena n-áirítear Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton agus áiseanna cóiríochta do mhic léinn i gCearnóg na Clólainne, agus leanúint le forbairt a dhéanamh ar Scoil Dlí nua. Táthar tiomanta chomh maith d’infheistíocht a dhéanamh i dtograí straitéiseacha níos fadtéarmaí, mar shampla, campas nua Choláiste na Tríonóide Thoir (ar a tugadh Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire roimhe seo) agus an obair athchóiriúcháin ar an tSean-Leabharlann, agus tá roghanna maoinithe maidir leis na tograí sin á meas faoi láthair. [ES; E3; FSD; LSDP; T@GCQ; TDA]
 • 9.3
  Cur le líon na mac léinn (an bonn óna n-eascraíonn ardú ioncaim), i gcomhréir leis an Straitéis um Chaidreamh Domhanda 3, ina luaitear sprioc shonraithe maidir le hardú ar líon na mac léinn iarchéime ó sciar 28% go dtí sciar 32% de líon iomlán na mac léinn le himeacht cúig bliana agus ardú ar líon na mac léinn as tíortha taobh amuigh den AE ó sciar 15% go dtí sciar 18% faoin mbliain 2025. [GRS3]
 • 9.4
  Cur leis an luach atá le daonchairdeas don ollscoil mar mhodh lenár sruth ioncaim a éagsúlú. [TDA]
Eagrúchán Cothaítear eagraíocht éifeachtach, sholúbtha ina bhfuil meas ar an uile dhuine inár bpobal.

Eagrúchán

Cothaítear eagraíocht éifeachtach, sholúbtha ina bhfuil meas ar an uile dhuine inár bpobal.
 • 1.1
  Straitéisí a thabhairt i bhfeidhm chun a chinntiú gur thar sáile isteach go hÉirinn a thagann níos mó ná 30% de na mic léinn faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 24% na bliana 2016/17. [GRS3]
 • 1.2
  Straitéis iontrála nua d’fhochéimithe a aontú faoin mbliain 2021 d’fhonn barr feabhais a spreagadh trí chur leis an éagsúlacht shocheacnamaíochta agus tíreolaíochta maidir le mic léinn Éireannacha san ollscoil. [SL]
 • 1.3
  Ardú níos mó ná dúbailt, go dtí 90, a thabhairt i bhfeidhm maidir le líon na mac léinn a thagann ó chúrsaí Breisoideachais isteach i gcláir de chuid Choláiste na Tríonóide faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 40 sa bhliain 2016/17. [TAP]
 • 1.5
  Cur leis an deis rochtana agus an uileghabhálacht a chinntiú. Mic léinn a thagann isteach go Coláiste na Tríonóide trí Chláir Rochtana Choláiste na Tríonóide nó faoi na scéimeanna náisiúnta HEAR agus DARE agus grúpaí eile atá faoi ghannionadaíocht a bheidh in 25% de na mic léinn fochéime. [AP]
 • 1.6
  A chinntiú go mbíonn teacht ag pobal éagsúil na mac léinn ar thacaíocht den chéad scoth chomh maith le roghanna lónadóireachta níos fairsinge agus níos éagsúla, lena n-áirítear ionaid ina mbeidh siad ábalta a gcuid bia féin a réiteach. [GRS3; D&I; TCDSU]
 • 1.7
  Cultúr a chur ar bun lena mbaineann an comhionannas agus an cuimsiú, meas agus dínit i ngach gné dár gcuid oibríochtaí chun bunchóras a chur ar fáil inar féidir le gach mac léinn de chuid na hollscoile teacht faoi bhláth gan bheann ar a mbunadh trí straitéis láidir Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe a bhunú. [D&I]
 • 1.8
  Cur leis an réimse scoláireachtaí do na mic léinn, arna éascú ag an daonchairdeas. [TDA]
 • 1.9
  Pobal na hollscoile i gcoitinne a spreagadh maidir le mic léinn faoi mhíchumas a chumasú. [D&I]
 • 1.10
  Straitéisí, polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ionas gur féidir foghlaim a dhéanamh agus cláir a chur ar fáil ar bhealaí níos éagsúla agus níos solúbtha i réimsí na forbartha gairmiúla leanúnaí agus na micrea-cháilíochtaí, lena n-áirítear polasaí maidir le foghlaim réamhchreidiúnaithe. [SL; AR]
 • 2.1
  An cóimheas idir foireann agus mac léinn a ísliú go dtí 16:1 faoin mbliain 2025, i gcomórtas le bonnlíne 18:1 sa bhliain 2017/18. [VPO; FSD; DR]
 • 2.2
  Taithí an fhochéimí a thabhairt níos gaire do thaithí an iarchéimí thaighde trí Thionscadail Bhuaicphointe a phríomhshruthú i ngach clár faoin mbliain 2020. [TEP]
 • 2.3
  Athbhreithniú ó bhonn a dhéanamh ar thaithí na mac léinn iarchéime ar chúrsa teagaisc nó ar chlár taighde agus a chinntiú go ndéantar freastal ar a gcuid riachtanas faoi leith. [DGS]
 • 2.4
  Cur le caighdeán agus le hacmhainneacht na seirbhísí mac léinn i gcomhréir leis an bhforás ar líon na mac léinn agus cur leis na seirbhísí sláinte agus folláine don mhac léinn. [CSD]
 • 2.6
  Forbairt ar chóras na nOidí do mhic léinn fochéime, trí chur le líon na nOidí sa Choláiste agus laghdú ar mhéid na ngrúpaí mac léinn. [ST]
 • 2.7
  Príomhshruthú a dhéanamh ar chlárú ar líne do mhodúil gan fhadhb, rollú agus eolas a chur ar fáil ar bhealach comhtháite do gach mac léinn. [TEP; CSD]
 • 2.8
  Níos mó spásanna neamhfhoirmeálta do mhic léinn agus spásanna d’fhoghlaim neamhfhoirmeálta a oscailt chun tacú le mic léinn níos mó ama a chaitheamh ar an gcampas trí, mar shampla, Seomra Léitheoireachta 1937 a athchóiriú mar spás tiomnaithe do mhic léinn iarchéime a mbeidh teacht iomlán acu air. [ES; LS]
 • 2.9
  Cearnóg na Clólainne a oscailt sa bhliain 2021, ionas go mbíonn spás leapa do 250 mac léinn breise ar fáil chomh maith le lárionad leasa do mhic léinn. [ES; TCDSU]
 • 2.10
  Oibriú i gcomhar le hAontas na Mac Léinn chun treisiú leis an tSeirbhís Chomhairleach maidir le Cóiríocht. [DS; TCDSU]
 • 2.11
  Nósanna imeachta dochta a thabhairt isteach chun dul i ngleic le saincheisteanna a thagann chun cinn ó shuirbhéanna mac léinn, lena n-áirítear an Suirbhé ar Rannpháirtíocht na Mac Léinn in Éirinn agus Baraiméadar Idirnáisiúnta na Mac Léinn. [DS]
 • 3.1
  Gnáthchuid den chóras a dhéanamh de na bearta nuálaíochta a ghabhann le Tionscadal Oideachais Choláiste na Tríonóide (lena n-áirítear Cúrsaí Roghnacha, Conairí, Tionscadail Bhuaicphointe agus na gnéithe eagrúcháin a bhaineann le hamchláir sheasta). [TEP]
 • 3.2
  Treisiú leis an gcur chuige maidir le Comhpháirtithe Foghlama lenár mic léinn agus Mol Curaclaim nua a fhorbairt ionas go mbíonn ionad ar fáil don athnuachan teagaisc leanúnach. [TEP; TT&L]
 • 3.3
  Cur le líon na mac léinn iarchéime agus straitéisí a chur i bhfeidhm a fhágfaidh go dtagann athrú ar phróifíl Choláiste na Tríonóide ionas gur mic léinn iarchéime iad níos mó ná 30% de na mic léinn uile faoin mbliain 2025. [LSDP; GRS3]
 • 3.4
  An phróifíl nua sin a thabhairt i gcrích i rith ré feidhme an Phlean Straitéisigh seo trí athnuachan suntasach agus córasach a dhéanamh ar na gnéithe ar fad a bhaineann leis an oideachas iarchéime. [DGS]
 • 3.5
  Sraith de mhodúil agus de chúrsaí iarchéime nua teagaisc a thabhairt chun cinn ar fud na scoileanna agus na ndámh. [DGS]
 • 3.6
  Athnuachan ó bhonn a dhéanamh ar chlár struchtúrtha an Ph.D.[DGS]
 • 3.7
  Acmhainneacht shuntasach a thabhairt chun cinn maidir le spás don taighde iarchéime ar champas uaillmhianach Choláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire ar shuíomh Champas Fiontraíochta agus Teicneolaíochta Choláiste na Tríonóide (TTEC). [T@GCQ]
 • 3.8
  Straitéis foghlama digití bunaithe ar an speictream iomlán a thabhairt i bhfeidhm faoin mbliain 2022. [DTS]
 • 3.9
  Modúil nua fiontraíochta speisialaithe a thairiscint do mhic léinn iarchéime trí Tangent, ár lárionad fiontraíochta do mhic léinn.[TG]
 • 3.11
  Teicneolaíochtaí tacaíochta nua a fhorbairt, chomh maith le Córas Bainistíochta Foghlama forfheabhsaithe, faoin mbliain 2023 a chuidíonn leis na foghlaimeoirí ar an gcampas dóibh agus taobh amuigh de. [DTS]
 • 3.12
  Líon na gcéimithe a ghnóthaíonn an Teastas Sainchuspóireach i gCleachtas Acadúil a mhéadú faoi 30% mar chuid de Chreat na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí do bhaill foirne acadúla. [TT&L]
 • 3.13
  Treisiú le comhaontas straitéiseach Choláiste na Tríonóide agus Institiúid Oideachais Marino. [RG]
 • 3.14
  Caidreamh straitéiseach Choláiste na Tríonóide le Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann a fhorbairt. [RG]
 • 4.1
  Líon na mball foirne acadúil a mhéadú faoi thart ar 200 ionas go gcuirtear le taighde barr feabhais ar fud na hollscoile. [DR; FAHSS; FEMS; FHS]
 • 4.2
  Díriú go straitéiseach ar dhaoine faoi leith a earcú i bpríomhréimsí na taighde barr feabhais agus an tionchair. [LRES]
 • 4.3
  Feabhsú leanúnach ar na próisis maidir le lucht foirne ardchumasach a fhostú agus a choinneáil ionas gur féidir a chinntiú go leantar ag mealladh na dtaighdeoirí is fearr agus an lucht cúnta is fearr don obair thaighde agus dá gcoinneáil. [LRES]
 • 4.4
  Tacaíocht daonchairdiúil a fháil tríd an bhfeachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations) do phríomhphoist taighde. [TDA]
 • 4.5
  Beart mór athnuachana a chur ar bun maidir le gach gné den chóras oideachais dochtúireachta i gColáiste na Tríonóide ionas go gcinntítear sainiúlacht an oideachais sin mar choincheap uileghabhálach trína gcuirtear oiliúint cheannródaíoch ar mhic léinn dochtúireachta i ndáil le scileanna a chuireann lena gcuid taighde. [DGS]
 • 4.6
  Cúnamh struchtúrtha leanúnach a chur ar fáil do Thaighdeoirí Luathghairme, mar shampla comhaltaí iardhochtúireachta agus comhaltaí taighde agus oibriú chun gur féidir leo a imeascadh níos dlúithe i saol an champais. [LRES]
 • 4.9
  Ábhar taighde a bhfuil tábhacht leis maidir le cúrsaí polasaí a chur i láthair, de réir córais, do chinnteoirí trí sheimineáir agus cheardlanna a eagrú. [LRES]
 • 4.11
  Forbairt bhreise a dhéanamh ar an gcomhairleoireacht acadúil agus tacú léi i ngach disciplín trí CONSULT Choláiste na Tríonóide. [CT]
 • 4.12
  Ceannródaíocht a ghlacadh ar Scoláireacht Oscailte agus foilseachán Rochtain Oscailte a chur chun cinn. [LRES; LS]
 • 4.13
  Lárionad Staidéir nua do na Bailiúcháin Taighde a chruthú sa tSean-Leabharlann ionas go mbíonn teacht ar bhealaí nua ag taighdeoirí iarchéime agus ag taighdeoirí cuairte ar na bailiúcháin shainiúla agus éagsúla. [ES; LS]
 • 4.14
  Bord Comhairleach Tionsclaíochta a chur ar bun faoin mbliain 2021. [TR&I]
 • 4.15
  Treisiú le hInstitiúidí Taighde Choláiste na Tríonóide agus oibriú i gcomhar le hIonaid SFI chun comhdheiseanna a bharrfheabhsú trí AMBER, ADAPT agus CONNECT. [LRES]
 • 4.16
  Seasamh le beartaíocht taighde agus an dream a bhíonn ina bun trí stocaireacht a dhéanamh de réir córais ar mhaithe le maoiniú náisiúnta breise d’obair thaighde faoi stiúir imscrúdaitheora i ngach disciplín, sparánachtaí méadaithe do thaighdeoirí Ph.D., éiceachóras cothrom taighde agus ráta níos inmharthana maidir le toradh forchostais ar obair thaighde. [LRES]
 • 5.1
  Cloí le ceannaireacht thréan eitice maidir le gach gné den obair, idir obair thaighde agus forbairt foirne, agus i mbun ghníomhaíochtaí phobal uile na hollscoile. [DR; RG]
 • 5.2
  Mol i ndáil le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chruthú ionas go mbaintear leas as sonraí taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar an taighde a dhéantar i ngach réimse is féidir a cheangal leis na SDGanna. [LRES; SST]
 • 5.3
  Faoi mhí Iúil 2021, spriocanna a leagan amach d’fhonn an lorg carbóin atá againn a laghdú go suntasach. [DR; RG]
 • 5.4
  Ceannródaíocht a dhéanamh maidir le cúrsaí inbhuanaitheachta trí ídiú fuinnimh a fheabhsú, laghdú ar an méid dramhaíola a chruthaítear lena n-áirítear ábhair phlaistice aonúsáide, réimsí éagsúla cosúil le hiompar inbhuanaithe agus bithéagsúlacht a chur chun cinn, agus cinntiú go mbíonn gach foirgneamh nua bunaithe ar phrionsabail na hinbhuanaitheachta. [SST]
 • 5.7
  Scoláireachtaí nua Ph.D. a thabhairt isteach atá ag teacht leis na SDGanna. [LRES, PC]
 • 5.8
  Cláir teagaisc agus tionscadail taighde chónaidhm CHARM-EU a bhunú ar an ábhar mór dúshláin “An Cine Daonna agus an Pláinéad ag Réiteach le Chéile”. [LRES; GRS3]
 • 5.9
  Gradam Airgid de chuid Athena SWAN a ghnóthú faoin mbliain 2025. [AS]
 • 5.10
  Cairt SAGE maidir le comhionannas inscne a chomhtháthú i bpolasaithe agus i gcleachtais an Choláiste faoin mbliain 2021. [AS]
 • 6.1
  An caidreamh fadsaoil idir an Coláiste agus an pobal alumni a chothú trí chláir nuálaíochta agus tríd an rannpháirteachas. [TDA]
 • 6.2
  Dul i dteagmháil lenár líonra alumni agus lucht tacaíochta chun €400m de mhaoiniú daonchairdis a bhailiú agus 150,000 uair an chloig dheonach a chur i gcrích mar chuid den Fheachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations). [PC; TDA]
 • 6.3
  Faoin mbliain 2025, a chinntiú go bhfuil idir 40 agus 45% den ghrúpa fochéimithe a mbeidh céim á bronnadh orthu tar éis eispéireas idirnáisiúnta a bheith acu mar chuid dá gclár. [GRS3]
 • 6.5
  Tús a chur le ar a laghad aon chlár déach amháin, aon chomhchlár amháin agus trí chlár comhaltúcháin nua i ngach Dámh faoin mbliain 2025. [GRS3]
 • 6.6
  Múnla d’Ollscoil Eorpach na todhchaí a chur i gcrích trí CHARM-EU. [LRES; GRS3]
 • 6.7
  Treisiú lenár rannpháirtíocht in LERU agus an Grúpa Coimbra. [LRES; GRS3]
 • 6.8
  Éagsúlacht bhreise a thabhairt i gcrích maidir le pobal na mac léinn idirnáisiúnta le 750 mac léinn breise as tíortha taobh amuigh den AE, ionas gur airde a líon faoin mbliain 2025 ná 3,750. [GRS3; E3; LS; BSDP; SOM]
 • 6.11
  Ról lárnach a ghlacadh, mar chuid de Cheantar Nuálaíochta nua Baile Átha Cliath, maidir leis an gcathair a chur i measc an 20 cathair is mó nuálaíocht ar fud an domhain faoin mbliain 2030. [T@GCQ]
 • 6.12
  Ar a laghad aon chuideachta tionsclaíochta nua amháin as aon tír nua amháin a chur leis na comhpháirtithe comhoibríocha gach bliain. [IS2]
 • 6.13
  Láithreacht nua ar an ngréasán a bhunú, bunaithe ar Chóras Bainistíochta Inneachair. [DTS]
 • 7.1
  An máistirphlean maidir le Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire, cuid de thionscnamh Cheantar Nuálaíochta na Canálach Móire lena gcuirfear infreastruchtúr ar fáil d’obair thaighde nua maidir leis an gceangal idir Innealtóireacht, an Timpeallacht agus Teicneolaíochtaí Atá ag Teacht Chun Cinn, a sheoladh faoin mbliain 2022. [E3; T@GCQ]
 • 7.2
  An obair ar spás teagaisc de ghlúin nua, Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton, arna cumasú ag an daonchairdeas, a thabhairt chun críche sa bhliain 2023 chun áit a chur ar fáil do thionscadal E3, ag tabhairt Scoileanna na hEolaíochta Ríomhaireachta agus na Staitisticí, na hInnealtóireachta agus na nEolaíochtaí Nádúrtha le chéile. Bainfidh an foirgneamh seo caighdeáin Well Building agus barr feabhais BREEAM amach. [E3; ES]
 • 7.3
  Pleananna do Scoil Dlí nua a fhorbairt ina mbeidh áiseanna nua forfheabhsaithe foghlama agus taighde. [LSDP]
 • 7.4
  Na pleananna ailtireachta a chríochnú agus tús a chur leis an obair chaomhnúcháin agus athfhorbartha ar an tSean-Leabharlann, lena n-áirítear Lárionad Staidéir nua do na Bailiúcháin Taighde agus an Lárionad Taispeántais nua do Chuairteoirí. [ES; LS]
 • 7.5
  Pleananna a fhorbairt do Lárionad Acmhainní nua, comhoibríoch na mBailiúchán ar láthair eile ionas go gcuirtear leis an timpeallacht ina gcoimeádtar ár mbailiúcháin agus gur féidir athshamhlú/athleagan amach a dhéanamh ar ár spásanna leabharlainne comhaimseartha. [ES; LS]
 • 7.6
  Athchóiriú a dhéanamh faoi thréimhse luath sa bhliain 2023 ar an bhfoirgneamh is sine ar an gcampas, na Rúibricí, agus ar Theach an Phríomh-Mhaoir, ionas go mbíonn cóiríocht nua ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne chomh maith le spás taighde ag Comhaltaí Emeriti. [ES]
 • 7.7
  Tús a chur leis an bhforbairt ar Institiúid Ailse San Séamas Choláiste na Tríonóide. [TSJCI]
 • 7.8
  Athfhorbairt a dhéanamh ar na háiseanna agus ar an infreastruchtúr spóirt i bhFearann Uíbh Eachach. [ES; TCDSU]
 • 7.9
  Tabhairt go dúthrachtach faoi chlár leanúnach feabhsúcháin agus caighdeánaithe i ndáil le spásanna foghlama agus teagaisc, arna eascú ag sonraí feabhsaithe ar úsáid agus ar bhail na spásanna ionas gur fearr an bhainistíocht a dhéantar orthu ar mhaithe le taithí níos fearr ag an mac léinn. [TEP; CSD]
 • 7.10
  Iompar inbhuanaithe agus láithreacha bithéagsúlachta saibhre a chothú ar an gcampas. [SST]
 • 7.11
  A chinntiú go gcuirtear cóiríocht ar fáil ar bhealach cuimsitheach don fhoireann agus do na mic léinn i bhfoirgnimh an Choláiste. [D&I; ES]
 • 8.1
  Modhanna cumarsáide a chothú trínar féidir le gach duine de phobal na hollscoile caidreamh a chruthú agus cion tairbhe a dhéanamh, mar aitheantas ar an ngá atá ag agus gur mian le gach duine den fhoireann páirt a ghlacadh i bpobal na hollscoile. [PAC; HR]
 • 8.2
  Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú (EDI) a bheith ina saintréithe dár meon agus dár gcleachtas i ngach gné de shaol na hollscoile trí straitéis agus plean gníomhaíochta láidir EDI a bhunú. [D&I]
 • 8.3
  A chinntiú gur mná a bheidh in ar a laghad 40% de na hOllúna Cathaoireach i gColáiste na Tríonóide faoin mbliain 2025. [AS]
 • 8.4
  Inlíon inmheánach nua a chruthú sa Choláiste agus leanúint den fhorbairt ar an gcumarsáid inmheánach. [PAC]
 • 8.5
  Aitheantas a thabhairt do ghaiscí na foirne, agus iad a chúiteamh, trí phróisis atá cothrom agus follasach. [HR]
 • 8.6
  Infheistíocht a dhéanamh i bhforbairt na foirne ar gach leibhéal san ollscoil le cláir de leithéid Creataí Gairme agus Forbairt Ceannaireachta. [HR]
 • 8.7
  Sláinte cholainne, mheabhrach agus shóisialta an uile dhuine de phobal an Choláiste a chothú tríd an tionscnamh Coláiste Sláintiúil na Tríonóide a chur i bhfeidhm. [HT]
 • 8.8
  An ceangal lenár bpobal alumni a neartú, trí líonra alumni na hollscoile a chothú ar fud an domhain agus ár gcéimithe a spreagadh ionas go mbaintear amach 150,000 uair a chloig d’obair dheonach faoin mbliain 2025 mar chuid den fheachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations). [TDA; GRS3; PC]
 • 8.9
  A chinntiú go mbíonn follasacht, solúbthacht agus éifeachtacht ag rith le cinnteoireacht na hollscoile. [PO; SO]
 • 8.10
  Bealaí a scrúdú inar féidir an Ceann Scoile a bheith ceangailte níos dlúithe le próisis chinnteoireachta na hollscoile. [VPO; SO]
 • 8.11
  Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige maidir le lucht taighde iardhochtúireachta i bpobal an champais agus oibriú ar mhaithe lena gceangal níos dlúithe le saol an champais. [LRES]
 • 8.12
  Deiseanna a chruthú do bhaill foirne den uile chatagóir clárú ar mhodúil atá ar fáil ar fud na hollscoile ar mhaithe le forbairt ghairmiúil leanúnach agus micrichreidiúnú. [HR; DTS; VPO]
 • 8.13
  Leanúint de na huirlisí sonraí agus faisnéise a neartú ionas gur féidir comhoibriú agus cinnteoireacht straitéiseach a éascú, go háirithe i ndáil le sonraí faoi éagsúlacht agus cuimsiú. [DTS]
 • 8.14
  Grúpa Oibre maidir le Saoire Theaghlaigh agus Modhanna Solúbtha Oibre a bhunú agus monatóireacht a dhéanamh ar líon na ndaoine a ghlacann saoire mháithreachais, atharthachta agus thuismitheoireachta. [AS]
 • 8.15
  An Polasaí maidir le Cruinnithe i rith Príomhuaireanta a chur i bhfeidhm go hiomlán. [AS]
 • 8.17
  Córas nua CRM (Bainistíocht Caidreamh Custaiméirí) a chur i bhfeidhm faoin mbliain 2022, ionas gur féidir oibriú níos éifeachtaí leis na daoine taobh amuigh de phobal an Choláiste. [DTS]
 • 8.18
  Cultúr daonchairdis a leabú agus a chur chun cinn i gColáiste na Tríonóide agus an bhunchloch a leagan le haghaidh feachtas daonchairdis amach anseo. [TDA]
 • 9.1
  Maoiniú a eagrú, lena n-áirítear daonchairdeas, d’infheistíocht €300m sna cúig bliana seo romhainn i dtograí nua infreastruchtúir faoi mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach, lena n-áirítear Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton agus áiseanna cóiríochta do mhic léinn i gCearnóg na Clólainne, agus leanúint le forbairt a dhéanamh ar Scoil Dlí nua. Táthar tiomanta chomh maith d’infheistíocht a dhéanamh i dtograí straitéiseacha níos fadtéarmaí, mar shampla, campas nua Choláiste na Tríonóide Thoir (ar a tugadh Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire roimhe seo) agus an obair athchóiriúcháin ar an tSean-Leabharlann, agus tá roghanna maoinithe maidir leis na tograí sin á meas faoi láthair. [ES; E3; FSD; LSDP; T@GCQ; TDA]
 • 9.2
  Inbhuanaitheacht airgeadais a bhaint amach trí fhás farasbairr glan bliantúil (sula gcuirtear gnóthachain agus caillteanais neamhréadaithe san áireamh) go 1% d’ioncam a thabhairt i gcrích agus fás EBITDA (Tuilleamh Roimh Ús, Cánacha, Dímheas agus Amúchadh) sonraithe ó 3% go 8% d’ioncam faoin mbliain 2025 á leagan amach chun na costais bhliantúla a ghabhann lenár gclár infheistíochta caipitil a chlúdach. [FSD]
 • 9.3
  Cur le líon na mac léinn (an bonn óna n-eascraíonn ardú ioncaim), i gcomhréir leis an Straitéis um Chaidreamh Domhanda 3, ina luaitear sprioc shonraithe maidir le hardú ar líon na mac léinn iarchéime ó sciar 28% go dtí sciar 32% de líon iomlán na mac léinn le himeacht cúig bliana agus ardú ar líon na mac léinn as tíortha taobh amuigh den AE ó sciar 15% go dtí sciar 18% faoin mbliain 2025. [GRS3]
 • 9.4
  Cur leis an luach atá le daonchairdeas don ollscoil mar mhodh lenár sruth ioncaim a éagsúlú. [TDA]
 • 9.5
  Leanúint den phleanáil ar mhaithe le spleáchas na hollscoile ar ioncam ón státchiste a laghdú agus a bheith ag súil go dtiocfaidh ardú ar ioncam neamhstáit ó 60% sa bhliain 2019 go dtí 63% sa bhliain 2025. [FSD]
 • 9.6
  An cóimheas idir foireann agus mac léinn a ísliú ó 18:1 sa bhliain 2019 go dtí 16:1 faoin mbliain 2025, agus a chinntiú go dtugtar tús áite d’acmhainní airgeadais chun an sprioc sin a bhaint amach. [VPO; FSD; DR]
 • 9.7
  A chinntiú, de bharr thionchar Covid-19, go n-athbhunaítear agus go gcoinnítear glansócmhainní na hollscoile ag íosleibhéal €800m i rith ré feidhme an phlean. [FSD]
 • 9.8
  Leanúint den chinntiú i rith ré feidhme an phlean go mbíonn na córais airgeadais chomh maith agus a d’fhéadfadh agus go gcomhlíontar na socruithe baincéireachta, go gcaomhnaítear an farasbarr maidir le mionleibhéal airgid ar láimh, cóimheas giarála agus acmhainn seirbhíse ar fhiachas. [FSD]
 • 9.9
  Leanúint den tsolúbthacht agus den oiriúnú maidir le cúinsí eacnamaíochta i ndáil leis an mbainistíocht ar chúrsaí airgeadais na hollscoile, agus deiseanna a thapú de réir mar a thagann chun cinn chun cur le misean acadúil na hollscoile. [FSD; VPO; CSD; DR]
Taighde Téann an obair thaighde a dhéantar ag teorainneacha agus crosbhealaí dhisciplíní léinn chun sochair dár mic léinn, d’Éirinn agus don domhan.

Taighde

Téann an obair thaighde a dhéantar ag teorainneacha agus crosbhealaí dhisciplíní léinn chun sochair dár mic léinn, d’Éirinn agus don domhan.
 • 1.1
  Straitéisí a thabhairt i bhfeidhm chun a chinntiú gur thar sáile isteach go hÉirinn a thagann níos mó ná 30% de na mic léinn faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 24% na bliana 2016/17. [GRS3]
 • 2.2
  Taithí an fhochéimí a thabhairt níos gaire do thaithí an iarchéimí thaighde trí Thionscadail Bhuaicphointe a phríomhshruthú i ngach clár faoin mbliain 2020. [TEP]
 • 2.3
  Athbhreithniú ó bhonn a dhéanamh ar thaithí na mac léinn iarchéime ar chúrsa teagaisc nó ar chlár taighde agus a chinntiú go ndéantar freastal ar a gcuid riachtanas faoi leith. [DGS]
 • 3.3
  Cur le líon na mac léinn iarchéime agus straitéisí a chur i bhfeidhm a fhágfaidh go dtagann athrú ar phróifíl Choláiste na Tríonóide ionas gur mic léinn iarchéime iad níos mó ná 30% de na mic léinn uile faoin mbliain 2025. [LSDP; GRS3]
 • 3.4
  An phróifíl nua sin a thabhairt i gcrích i rith ré feidhme an Phlean Straitéisigh seo trí athnuachan suntasach agus córasach a dhéanamh ar na gnéithe ar fad a bhaineann leis an oideachas iarchéime. [DGS]
 • 3.5
  Sraith de mhodúil agus de chúrsaí iarchéime nua teagaisc a thabhairt chun cinn ar fud na scoileanna agus na ndámh. [DGS]
 • 3.6
  Athnuachan ó bhonn a dhéanamh ar chlár struchtúrtha an Ph.D.[DGS]
 • 3.7
  Acmhainneacht shuntasach a thabhairt chun cinn maidir le spás don taighde iarchéime ar champas uaillmhianach Choláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire ar shuíomh Champas Fiontraíochta agus Teicneolaíochta Choláiste na Tríonóide (TTEC). [T@GCQ]
 • 3.9
  Modúil nua fiontraíochta speisialaithe a thairiscint do mhic léinn iarchéime trí Tangent, ár lárionad fiontraíochta do mhic léinn.[TG]
 • 3.10
  Meantóireacht a dhéanamh, trí Tangent, ar 3,500 mac léinn maidir le smaointe nua fiontraíochta faoin mbliain 2022. [TG]
 • 3.13
  Treisiú le comhaontas straitéiseach Choláiste na Tríonóide agus Institiúid Oideachais Marino. [RG]
 • 3.14
  Caidreamh straitéiseach Choláiste na Tríonóide le Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann a fhorbairt. [RG]
 • 4.1
  Líon na mball foirne acadúil a mhéadú faoi thart ar 200 ionas go gcuirtear le taighde barr feabhais ar fud na hollscoile. [DR; FAHSS; FEMS; FHS]
 • 4.2
  Díriú go straitéiseach ar dhaoine faoi leith a earcú i bpríomhréimsí na taighde barr feabhais agus an tionchair. [LRES]
 • 4.3
  Feabhsú leanúnach ar na próisis maidir le lucht foirne ardchumasach a fhostú agus a choinneáil ionas gur féidir a chinntiú go leantar ag mealladh na dtaighdeoirí is fearr agus an lucht cúnta is fearr don obair thaighde agus dá gcoinneáil. [LRES]
 • 4.4
  Tacaíocht daonchairdiúil a fháil tríd an bhfeachtas ‘Glúnta á Spreagadh’ (Inspiring Generations) do phríomhphoist taighde. [TDA]
 • 4.5
  Beart mór athnuachana a chur ar bun maidir le gach gné den chóras oideachais dochtúireachta i gColáiste na Tríonóide ionas go gcinntítear sainiúlacht an oideachais sin mar choincheap uileghabhálach trína gcuirtear oiliúint cheannródaíoch ar mhic léinn dochtúireachta i ndáil le scileanna a chuireann lena gcuid taighde. [DGS]
 • 4.6
  Cúnamh struchtúrtha leanúnach a chur ar fáil do Thaighdeoirí Luathghairme, mar shampla comhaltaí iardhochtúireachta agus comhaltaí taighde agus oibriú chun gur féidir leo a imeascadh níos dlúithe i saol an champais. [LRES]
 • 4.7
  A bheith inár gceannaire domhanda maidir leis an mbealach ina gcuirimid taighde agus tionchar an taighde in iúl do lucht spéise éagsúil. [LRES; PAC]
 • 4.8
  Imeachtaí poiblí maidir le cúrsaí taighde a eagrú ar fud an champais nó go fíorúil, lena n-áiritear níos mó ná 1,000 imeacht i Mol an tSeomra Fhada i gColáiste na Tríonóide idir na blianta 2020 agus 2025. [TLRH]
 • 4.9
  Ábhar taighde a bhfuil tábhacht leis maidir le cúrsaí polasaí a chur i láthair, de réir córais, do chinnteoirí trí sheimineáir agus cheardlanna a eagrú. [LRES]
 • 4.10
  Leas a bhaint as suíomh lárnach Choláiste na Tríonóide i bpríomhchathair thír de chuid an AE mar bhonn faoi thaighde don eolaíocht shóisialta agus do bhearta seach-chaidrimh, ionas go mbíonn tionchar ag torthaí taighde agus ag bonn fianaise ar dhíospóireachtaí tábhachtacha faoi chúrsaí polasaí maidir le forás, eitic an chomhionannais agus áit na hÉireann i saol athraitheach na linne. [DR; FAHSS]
 • 4.11
  Forbairt bhreise a dhéanamh ar an gcomhairleoireacht acadúil agus tacú léi i ngach disciplín trí CONSULT Choláiste na Tríonóide. [CT]
 • 4.12
  Ceannródaíocht a ghlacadh ar Scoláireacht Oscailte agus foilseachán Rochtain Oscailte a chur chun cinn. [LRES; LS]
 • 4.13
  Lárionad Staidéir nua do na Bailiúcháin Taighde a chruthú sa tSean-Leabharlann ionas go mbíonn teacht ar bhealaí nua ag taighdeoirí iarchéime agus ag taighdeoirí cuairte ar na bailiúcháin shainiúla agus éagsúla. [ES; LS]
 • 4.14
  Bord Comhairleach Tionsclaíochta a chur ar bun faoin mbliain 2021. [TR&I]
 • 4.15
  Treisiú le hInstitiúidí Taighde Choláiste na Tríonóide agus oibriú i gcomhar le hIonaid SFI chun comhdheiseanna a bharrfheabhsú trí AMBER, ADAPT agus CONNECT. [LRES]
 • 4.16
  Seasamh le beartaíocht taighde agus an dream a bhíonn ina bun trí stocaireacht a dhéanamh de réir córais ar mhaithe le maoiniú náisiúnta breise d’obair thaighde faoi stiúir imscrúdaitheora i ngach disciplín, sparánachtaí méadaithe do thaighdeoirí Ph.D., éiceachóras cothrom taighde agus ráta níos inmharthana maidir le toradh forchostais ar obair thaighde. [LRES]
 • 5.1
  Cloí le ceannaireacht thréan eitice maidir le gach gné den obair, idir obair thaighde agus forbairt foirne, agus i mbun ghníomhaíochtaí phobal uile na hollscoile. [DR; RG]
 • 5.2
  Mol i ndáil le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a chruthú ionas go mbaintear leas as sonraí taighde chun monatóireacht a dhéanamh ar an taighde a dhéantar i ngach réimse is féidir a cheangal leis na SDGanna. [LRES; SST]
 • 5.5
  Taighde atá tugtha don tsaoránaíocht a chothú agus a dhéanamh ionas go gcuirtear 20% le líon na dtorthaí taighde atá ceangailte leis na SDGanna faoin mbliain 2025. [LRES; SST]
 • 5.6
  Taighde atá tugtha don tsaoránaíocht a chur chun cinn ar fud na hollscoile agus ócáidí chothú spéise sna SDGanna a eagrú sna scoileanna agus sna hinstitiúidí taighde ag a ndírítear aird an phobail i gcoitinne agus an lucht ceaptha beartais ar thionchar ár gcuid saothair. [LRES]
 • 5.7
  Scoláireachtaí nua Ph.D. a thabhairt isteach atá ag teacht leis na SDGanna. [LRES, PC]
 • 5.8
  Cláir teagaisc agus tionscadail taighde chónaidhm CHARM-EU a bhunú ar an ábhar mór dúshláin “An Cine Daonna agus an Pláinéad ag Réiteach le Chéile”. [LRES; GRS3]
 • 5.11
  Cion tairbhe a dhéanamh, mar chuid d’Institiúid Dhomhanda na Sláinte Inchinne, maidir leis an sprioc 125 Comhalta Atlantach ar mhaithe le Cothroime i Sláinte na hInchinne a bheith ag obair ar fud an domhain faoin mbliain 2022 ionas go gcruthaítear pobal cruthaitheach agus díograiseach de cheannairí atá ag obair as lámha a chéile chun éagothroime i réimse shláinte na hinchinne a laghdú. [GBHI]
 • 6.6
  Múnla d’Ollscoil Eorpach na todhchaí a chur i gcrích trí CHARM-EU. [LRES; GRS3]
 • 6.7
  Treisiú lenár rannpháirtíocht in LERU agus an Grúpa Coimbra. [LRES; GRS3]
 • 6.9
  Ardú idir 35 agus 38% ar líon na mac léinn iarchéime as tíortha taobh amuigh den AE ar chúrsaí teagaisc. [GRS3]
 • 6.11
  Ról lárnach a ghlacadh, mar chuid de Cheantar Nuálaíochta nua Baile Átha Cliath, maidir leis an gcathair a chur i measc an 20 cathair is mó nuálaíocht ar fud an domhain faoin mbliain 2030. [T@GCQ]
 • 6.12
  Ar a laghad aon chuideachta tionsclaíochta nua amháin as aon tír nua amháin a chur leis na comhpháirtithe comhoibríocha gach bliain. [IS2]
 • 7.1
  An máistirphlean maidir le Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire, cuid de thionscnamh Cheantar Nuálaíochta na Canálach Móire lena gcuirfear infreastruchtúr ar fáil d’obair thaighde nua maidir leis an gceangal idir Innealtóireacht, an Timpeallacht agus Teicneolaíochtaí Atá ag Teacht Chun Cinn, a sheoladh faoin mbliain 2022. [E3; T@GCQ]
 • 7.2
  An obair ar spás teagaisc de ghlúin nua, Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton, arna cumasú ag an daonchairdeas, a thabhairt chun críche sa bhliain 2023 chun áit a chur ar fáil do thionscadal E3, ag tabhairt Scoileanna na hEolaíochta Ríomhaireachta agus na Staitisticí, na hInnealtóireachta agus na nEolaíochtaí Nádúrtha le chéile. Bainfidh an foirgneamh seo caighdeáin Well Building agus barr feabhais BREEAM amach. [E3; ES]
 • 7.4
  Na pleananna ailtireachta a chríochnú agus tús a chur leis an obair chaomhnúcháin agus athfhorbartha ar an tSean-Leabharlann, lena n-áirítear Lárionad Staidéir nua do na Bailiúcháin Taighde agus an Lárionad Taispeántais nua do Chuairteoirí. [ES; LS]
 • 7.5
  Pleananna a fhorbairt do Lárionad Acmhainní nua, comhoibríoch na mBailiúchán ar láthair eile ionas go gcuirtear leis an timpeallacht ina gcoimeádtar ár mbailiúcháin agus gur féidir athshamhlú/athleagan amach a dhéanamh ar ár spásanna leabharlainne comhaimseartha. [ES; LS]
 • 7.7
  Tús a chur leis an bhforbairt ar Institiúid Ailse San Séamas Choláiste na Tríonóide. [TSJCI]
 • 8.1
  Modhanna cumarsáide a chothú trínar féidir le gach duine de phobal na hollscoile caidreamh a chruthú agus cion tairbhe a dhéanamh, mar aitheantas ar an ngá atá ag agus gur mian le gach duine den fhoireann páirt a ghlacadh i bpobal na hollscoile. [PAC; HR]
 • 8.2
  Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú (EDI) a bheith ina saintréithe dár meon agus dár gcleachtas i ngach gné de shaol na hollscoile trí straitéis agus plean gníomhaíochta láidir EDI a bhunú. [D&I]
 • 8.3
  A chinntiú gur mná a bheidh in ar a laghad 40% de na hOllúna Cathaoireach i gColáiste na Tríonóide faoin mbliain 2025. [AS]
 • 8.11
  Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige maidir le lucht taighde iardhochtúireachta i bpobal an champais agus oibriú ar mhaithe lena gceangal níos dlúithe le saol an champais. [LRES]
 • 8.16
  Feabhas breise a chur ar stádas na Gaeilge i saol an Choláiste trí sheirbhísí, oiliúint agus imeachtaí i gcomhréir le meon de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003). [SO]
 • 8.18
  Cultúr daonchairdis a leabú agus a chur chun cinn i gColáiste na Tríonóide agus an bhunchloch a leagan le haghaidh feachtas daonchairdis amach anseo. [TDA]
 • 9.1
  Maoiniú a eagrú, lena n-áirítear daonchairdeas, d’infheistíocht €300m sna cúig bliana seo romhainn i dtograí nua infreastruchtúir faoi mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach, lena n-áirítear Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton agus áiseanna cóiríochta do mhic léinn i gCearnóg na Clólainne, agus leanúint le forbairt a dhéanamh ar Scoil Dlí nua. Táthar tiomanta chomh maith d’infheistíocht a dhéanamh i dtograí straitéiseacha níos fadtéarmaí, mar shampla, campas nua Choláiste na Tríonóide Thoir (ar a tugadh Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire roimhe seo) agus an obair athchóiriúcháin ar an tSean-Leabharlann, agus tá roghanna maoinithe maidir leis na tograí sin á meas faoi láthair. [ES; E3; FSD; LSDP; T@GCQ; TDA]
 • 9.4
  Cur leis an luach atá le daonchairdeas don ollscoil mar mhodh lenár sruth ioncaim a éagsúlú. [TDA]
Oideachas Tugtar dúshlán dár mic léinn smaoineamh go neamhspleách, cumarsáid éifeachtach a dhéanamh, gníomhú go freagrach agus forbairt go leanúnach ionas go mbíonn siad réidh do shaol gníomhach saoránachta.

Oideachas

Tugtar dúshlán dár mic léinn smaoineamh go neamhspleách, cumarsáid éifeachtach a dhéanamh, gníomhú go freagrach agus forbairt go leanúnach ionas go mbíonn siad réidh do shaol gníomhach saoránachta.
 • 1.1
  Straitéisí a thabhairt i bhfeidhm chun a chinntiú gur thar sáile isteach go hÉirinn a thagann níos mó ná 30% de na mic léinn faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 24% na bliana 2016/17. [GRS3]
 • 1.2
  Straitéis iontrála nua d’fhochéimithe a aontú faoin mbliain 2021 d’fhonn barr feabhais a spreagadh trí chur leis an éagsúlacht shocheacnamaíochta agus tíreolaíochta maidir le mic léinn Éireannacha san ollscoil. [SL]
 • 1.3
  Ardú níos mó ná dúbailt, go dtí 90, a thabhairt i bhfeidhm maidir le líon na mac léinn a thagann ó chúrsaí Breisoideachais isteach i gcláir de chuid Choláiste na Tríonóide faoin mbliain 2025, ardú ó bhonnlíne 40 sa bhliain 2016/17. [TAP]
 • 1.4
  Faoin mbliain 2023, 100 beart caidrimh le scoileanna faoi Rochtain21 Choláiste na Tríonóide a eagrú a mbeidh comhpháirtíocht dhlúth ar feadh 6 bliana i gceist le 20 acu (scoileanna ceannródaíochta) agus caidreamh 1-3 bliana i gceist le 80 acu faoi scéim ghradam na Scoileanna Ardréime (scoileanna líonra). [TAP; TA21]
 • 1.5
  Cur leis an deis rochtana agus an uileghabhálacht a chinntiú. Mic léinn a thagann isteach go Coláiste na Tríonóide trí Chláir Rochtana Choláiste na Tríonóide nó faoi na scéimeanna náisiúnta HEAR agus DARE agus grúpaí eile atá faoi ghannionadaíocht a bheidh in 25% de na mic léinn fochéime. [AP]
 • 1.6
  A chinntiú go mbíonn teacht ag pobal éagsúil na mac léinn ar thacaíocht den chéad scoth chomh maith le roghanna lónadóireachta níos fairsinge agus níos éagsúla, lena n-áirítear ionaid ina mbeidh siad ábalta a gcuid bia féin a réiteach. [GRS3; D&I; TCDSU]
 • 1.7
  Cultúr a chur ar bun lena mbaineann an comhionannas agus an cuimsiú, meas agus dínit i ngach gné dár gcuid oibríochtaí chun bunchóras a chur ar fáil inar féidir le gach mac léinn de chuid na hollscoile teacht faoi bhláth gan bheann ar a mbunadh trí straitéis láidir Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe a bhunú. [D&I]
 • 1.8
  Cur leis an réimse scoláireachtaí do na mic léinn, arna éascú ag an daonchairdeas. [TDA]
 • 1.9
  Pobal na hollscoile i gcoitinne a spreagadh maidir le mic léinn faoi mhíchumas a chumasú. [D&I]
 • 1.10
  Straitéisí, polasaithe agus nósanna imeachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ionas gur féidir foghlaim a dhéanamh agus cláir a chur ar fáil ar bhealaí níos éagsúla agus níos solúbtha i réimsí na forbartha gairmiúla leanúnaí agus na micrea-cháilíochtaí, lena n-áirítear polasaí maidir le foghlaim réamhchreidiúnaithe. [SL; AR]
 • 2.1
  An cóimheas idir foireann agus mac léinn a ísliú go dtí 16:1 faoin mbliain 2025, i gcomórtas le bonnlíne 18:1 sa bhliain 2017/18. [VPO; FSD; DR]
 • 2.2
  Taithí an fhochéimí a thabhairt níos gaire do thaithí an iarchéimí thaighde trí Thionscadail Bhuaicphointe a phríomhshruthú i ngach clár faoin mbliain 2020. [TEP]
 • 2.3
  Athbhreithniú ó bhonn a dhéanamh ar thaithí na mac léinn iarchéime ar chúrsa teagaisc nó ar chlár taighde agus a chinntiú go ndéantar freastal ar a gcuid riachtanas faoi leith. [DGS]
 • 2.4
  Cur le caighdeán agus le hacmhainneacht na seirbhísí mac léinn i gcomhréir leis an bhforás ar líon na mac léinn agus cur leis na seirbhísí sláinte agus folláine don mhac léinn. [CSD]
 • 2.5
  Feabhas a chur ar thaithí na mac léinn trí bhearta breise maidir le gníomhaíochtaí gairme agus forbartha pearsanta. [TEP]
 • 2.6
  Forbairt ar chóras na nOidí do mhic léinn fochéime, trí chur le líon na nOidí sa Choláiste agus laghdú ar mhéid na ngrúpaí mac léinn. [ST]
 • 2.7
  Príomhshruthú a dhéanamh ar chlárú ar líne do mhodúil gan fhadhb, rollú agus eolas a chur ar fáil ar bhealach comhtháite do gach mac léinn. [TEP; CSD]
 • 2.8
  Níos mó spásanna neamhfhoirmeálta do mhic léinn agus spásanna d’fhoghlaim neamhfhoirmeálta a oscailt chun tacú le mic léinn níos mó ama a chaitheamh ar an gcampas trí, mar shampla, Seomra Léitheoireachta 1937 a athchóiriú mar spás tiomnaithe do mhic léinn iarchéime a mbeidh teacht iomlán acu air. [ES; LS]
 • 2.11
  Nósanna imeachta dochta a thabhairt isteach chun dul i ngleic le saincheisteanna a thagann chun cinn ó shuirbhéanna mac léinn, lena n-áirítear an Suirbhé ar Rannpháirtíocht na Mac Léinn in Éirinn agus Baraiméadar Idirnáisiúnta na Mac Léinn. [DS]
 • 3.1
  Gnáthchuid den chóras a dhéanamh de na bearta nuálaíochta a ghabhann le Tionscadal Oideachais Choláiste na Tríonóide (lena n-áirítear Cúrsaí Roghnacha, Conairí, Tionscadail Bhuaicphointe agus na gnéithe eagrúcháin a bhaineann le hamchláir sheasta). [TEP]
 • 3.2
  Treisiú leis an gcur chuige maidir le Comhpháirtithe Foghlama lenár mic léinn agus Mol Curaclaim nua a fhorbairt ionas go mbíonn ionad ar fáil don athnuachan teagaisc leanúnach. [TEP; TT&L]
 • 3.3
  Cur le líon na mac léinn iarchéime agus straitéisí a chur i bhfeidhm a fhágfaidh go dtagann athrú ar phróifíl Choláiste na Tríonóide ionas gur mic léinn iarchéime iad níos mó ná 30% de na mic léinn uile faoin mbliain 2025. [LSDP; GRS3]
 • 3.4
  An phróifíl nua sin a thabhairt i gcrích i rith ré feidhme an Phlean Straitéisigh seo trí athnuachan suntasach agus córasach a dhéanamh ar na gnéithe ar fad a bhaineann leis an oideachas iarchéime. [DGS]
 • 3.5
  Sraith de mhodúil agus de chúrsaí iarchéime nua teagaisc a thabhairt chun cinn ar fud na scoileanna agus na ndámh. [DGS]
 • 3.6
  Athnuachan ó bhonn a dhéanamh ar chlár struchtúrtha an Ph.D.[DGS]
 • 3.8
  Straitéis foghlama digití bunaithe ar an speictream iomlán a thabhairt i bhfeidhm faoin mbliain 2022. [DTS]
 • 3.9
  Modúil nua fiontraíochta speisialaithe a thairiscint do mhic léinn iarchéime trí Tangent, ár lárionad fiontraíochta do mhic léinn.[TG]
 • 3.10
  Meantóireacht a dhéanamh, trí Tangent, ar 3,500 mac léinn maidir le smaointe nua fiontraíochta faoin mbliain 2022. [TG]
 • 3.11
  Teicneolaíochtaí tacaíochta nua a fhorbairt, chomh maith le Córas Bainistíochta Foghlama forfheabhsaithe, faoin mbliain 2023 a chuidíonn leis na foghlaimeoirí ar an gcampas dóibh agus taobh amuigh de. [DTS]
 • 3.12
  Líon na gcéimithe a ghnóthaíonn an Teastas Sainchuspóireach i gCleachtas Acadúil a mhéadú faoi 30% mar chuid de Chreat na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí do bhaill foirne acadúla. [TT&L]
 • 3.13
  Treisiú le comhaontas straitéiseach Choláiste na Tríonóide agus Institiúid Oideachais Marino. [RG]
 • 3.14
  Caidreamh straitéiseach Choláiste na Tríonóide le Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann a fhorbairt. [RG]
 • 3.15
  Nósanna imeachta a chur i bhfeidhm maidir le haitheantas cuí do theagasc le meon saoránaíochta. [RG]
 • 3.16
  Glacadh le mic léinn ar dheich gcinn ar a laghad de chláir nua do Chomhchéim Onóracha Choláiste na Tríonóide faoin mbliain 2022. [TJH]
 • 4.1
  Líon na mball foirne acadúil a mhéadú faoi thart ar 200 ionas go gcuirtear le taighde barr feabhais ar fud na hollscoile. [DR; FAHSS; FEMS; FHS]
 • 4.3
  Feabhsú leanúnach ar na próisis maidir le lucht foirne ardchumasach a fhostú agus a choinneáil ionas gur féidir a chinntiú go leantar ag mealladh na dtaighdeoirí is fearr agus an lucht cúnta is fearr don obair thaighde agus dá gcoinneáil. [LRES]
 • 4.5
  Beart mór athnuachana a chur ar bun maidir le gach gné den chóras oideachais dochtúireachta i gColáiste na Tríonóide ionas go gcinntítear sainiúlacht an oideachais sin mar choincheap uileghabhálach trína gcuirtear oiliúint cheannródaíoch ar mhic léinn dochtúireachta i ndáil le scileanna a chuireann lena gcuid taighde. [DGS]
 • 4.6
  Cúnamh struchtúrtha leanúnach a chur ar fáil do Thaighdeoirí Luathghairme, mar shampla comhaltaí iardhochtúireachta agus comhaltaí taighde agus oibriú chun gur féidir leo a imeascadh níos dlúithe i saol an champais. [LRES]
 • 4.9
  Ábhar taighde a bhfuil tábhacht leis maidir le cúrsaí polasaí a chur i láthair, de réir córais, do chinnteoirí trí sheimineáir agus cheardlanna a eagrú. [LRES]
 • 4.10
  Leas a bhaint as suíomh lárnach Choláiste na Tríonóide i bpríomhchathair thír de chuid an AE mar bhonn faoi thaighde don eolaíocht shóisialta agus do bhearta seach-chaidrimh, ionas go mbíonn tionchar ag torthaí taighde agus ag bonn fianaise ar dhíospóireachtaí tábhachtacha faoi chúrsaí polasaí maidir le forás, eitic an chomhionannais agus áit na hÉireann i saol athraitheach na linne. [DR; FAHSS]
 • 4.15
  Treisiú le hInstitiúidí Taighde Choláiste na Tríonóide agus oibriú i gcomhar le hIonaid SFI chun comhdheiseanna a bharrfheabhsú trí AMBER, ADAPT agus CONNECT. [LRES]
 • 4.16
  Seasamh le beartaíocht taighde agus an dream a bhíonn ina bun trí stocaireacht a dhéanamh de réir córais ar mhaithe le maoiniú náisiúnta breise d’obair thaighde faoi stiúir imscrúdaitheora i ngach disciplín, sparánachtaí méadaithe do thaighdeoirí Ph.D., éiceachóras cothrom taighde agus ráta níos inmharthana maidir le toradh forchostais ar obair thaighde. [LRES]
 • 5.1
  Cloí le ceannaireacht thréan eitice maidir le gach gné den obair, idir obair thaighde agus forbairt foirne, agus i mbun ghníomhaíochtaí phobal uile na hollscoile. [DR; RG]
 • 5.6
  Taighde atá tugtha don tsaoránaíocht a chur chun cinn ar fud na hollscoile agus ócáidí chothú spéise sna SDGanna a eagrú sna scoileanna agus sna hinstitiúidí taighde ag a ndírítear aird an phobail i gcoitinne agus an lucht ceaptha beartais ar thionchar ár gcuid saothair. [LRES]
 • 5.7
  Scoláireachtaí nua Ph.D. a thabhairt isteach atá ag teacht leis na SDGanna. [LRES, PC]
 • 5.8
  Cláir teagaisc agus tionscadail taighde chónaidhm CHARM-EU a bhunú ar an ábhar mór dúshláin “An Cine Daonna agus an Pláinéad ag Réiteach le Chéile”. [LRES; GRS3]
 • 6.3
  Faoin mbliain 2025, a chinntiú go bhfuil idir 40 agus 45% den ghrúpa fochéimithe a mbeidh céim á bronnadh orthu tar éis eispéireas idirnáisiúnta a bheith acu mar chuid dá gclár. [GRS3]
 • 6.4
  Tionscnaimh teagaisc agus foghlama a fhorbairt ionas gur dlúthchuid den churaclam don uile mhac léinn agus ar fud na réimsí léinn ar fad an dearcadh idirnáisiúnta.[TT&L]
 • 6.5
  Tús a chur le ar a laghad aon chlár déach amháin, aon chomhchlár amháin agus trí chlár comhaltúcháin nua i ngach Dámh faoin mbliain 2025. [GRS3]
 • 6.6
  Múnla d’Ollscoil Eorpach na todhchaí a chur i gcrích trí CHARM-EU. [LRES; GRS3]
 • 6.7
  Treisiú lenár rannpháirtíocht in LERU agus an Grúpa Coimbra. [LRES; GRS3]
 • 6.8
  Éagsúlacht bhreise a thabhairt i gcrích maidir le pobal na mac léinn idirnáisiúnta le 750 mac léinn breise as tíortha taobh amuigh den AE, ionas gur airde a líon faoin mbliain 2025 ná 3,750. [GRS3; E3; LS; BSDP; SOM]
 • 6.9
  Ardú idir 35 agus 38% ar líon na mac léinn iarchéime as tíortha taobh amuigh den AE ar chúrsaí teagaisc. [GRS3]
 • 6.10
  Ardú go dtí 120 faoin mbliain 2025 ar líon na mac léinn ar ár mBonnchlár Idirnáisiúnta i gcomhar lenár n-institiúid chomhpháirtíochta, Institiúid Oideachais Marino. [GRS3]
 • 7.2
  An obair ar spás teagaisc de ghlúin nua, Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton, arna cumasú ag an daonchairdeas, a thabhairt chun críche sa bhliain 2023 chun áit a chur ar fáil do thionscadal E3, ag tabhairt Scoileanna na hEolaíochta Ríomhaireachta agus na Staitisticí, na hInnealtóireachta agus na nEolaíochtaí Nádúrtha le chéile. Bainfidh an foirgneamh seo caighdeáin Well Building agus barr feabhais BREEAM amach. [E3; ES]
 • 7.3
  Pleananna do Scoil Dlí nua a fhorbairt ina mbeidh áiseanna nua forfheabhsaithe foghlama agus taighde. [LSDP]
 • 7.4
  Na pleananna ailtireachta a chríochnú agus tús a chur leis an obair chaomhnúcháin agus athfhorbartha ar an tSean-Leabharlann, lena n-áirítear Lárionad Staidéir nua do na Bailiúcháin Taighde agus an Lárionad Taispeántais nua do Chuairteoirí. [ES; LS]
 • 7.5
  Pleananna a fhorbairt do Lárionad Acmhainní nua, comhoibríoch na mBailiúchán ar láthair eile ionas go gcuirtear leis an timpeallacht ina gcoimeádtar ár mbailiúcháin agus gur féidir athshamhlú/athleagan amach a dhéanamh ar ár spásanna leabharlainne comhaimseartha. [ES; LS]
 • 7.9
  Tabhairt go dúthrachtach faoi chlár leanúnach feabhsúcháin agus caighdeánaithe i ndáil le spásanna foghlama agus teagaisc, arna eascú ag sonraí feabhsaithe ar úsáid agus ar bhail na spásanna ionas gur fearr an bhainistíocht a dhéantar orthu ar mhaithe le taithí níos fearr ag an mac léinn. [TEP; CSD]
 • 8.1
  Modhanna cumarsáide a chothú trínar féidir le gach duine de phobal na hollscoile caidreamh a chruthú agus cion tairbhe a dhéanamh, mar aitheantas ar an ngá atá ag agus gur mian le gach duine den fhoireann páirt a ghlacadh i bpobal na hollscoile. [PAC; HR]
 • 8.2
  Comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú (EDI) a bheith ina saintréithe dár meon agus dár gcleachtas i ngach gné de shaol na hollscoile trí straitéis agus plean gníomhaíochta láidir EDI a bhunú. [D&I]
 • 8.3
  A chinntiú gur mná a bheidh in ar a laghad 40% de na hOllúna Cathaoireach i gColáiste na Tríonóide faoin mbliain 2025. [AS]
 • 8.11
  Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcur chuige maidir le lucht taighde iardhochtúireachta i bpobal an champais agus oibriú ar mhaithe lena gceangal níos dlúithe le saol an champais. [LRES]
 • 8.16
  Feabhas breise a chur ar stádas na Gaeilge i saol an Choláiste trí sheirbhísí, oiliúint agus imeachtaí i gcomhréir le meon de chuid Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003). [SO]
 • 8.18
  Cultúr daonchairdis a leabú agus a chur chun cinn i gColáiste na Tríonóide agus an bhunchloch a leagan le haghaidh feachtas daonchairdis amach anseo. [TDA]
 • 9.1
  Maoiniú a eagrú, lena n-áirítear daonchairdeas, d’infheistíocht €300m sna cúig bliana seo romhainn i dtograí nua infreastruchtúir faoi mar a leagtar amach sa Phlean Straitéiseach, lena n-áirítear Ceárta Foghlama E3 Martin Naughton agus áiseanna cóiríochta do mhic léinn i gCearnóg na Clólainne, agus leanúint le forbairt a dhéanamh ar Scoil Dlí nua. Táthar tiomanta chomh maith d’infheistíocht a dhéanamh i dtograí straitéiseacha níos fadtéarmaí, mar shampla, campas nua Choláiste na Tríonóide Thoir (ar a tugadh Coláiste na Tríonóide @ Cé na Canálach Móire roimhe seo) agus an obair athchóiriúcháin ar an tSean-Leabharlann, agus tá roghanna maoinithe maidir leis na tograí sin á meas faoi láthair. [ES; E3; FSD; LSDP; T@GCQ; TDA]
 • 9.3
  Cur le líon na mac léinn (an bonn óna n-eascraíonn ardú ioncaim), i gcomhréir leis an Straitéis um Chaidreamh Domhanda 3, ina luaitear sprioc shonraithe maidir le hardú ar líon na mac léinn iarchéime ó sciar 28% go dtí sciar 32% de líon iomlán na mac léinn le himeacht cúig bliana agus ardú ar líon na mac léinn as tíortha taobh amuigh den AE ó sciar 15% go dtí sciar 18% faoin mbliain 2025. [GRS3]
 • 9.4
  Cur leis an luach atá le daonchairdeas don ollscoil mar mhodh lenár sruth ioncaim a éagsúlú. [TDA]
 • 9.6
  An cóimheas idir foireann agus mac léinn a ísliú ó 18:1 sa bhliain 2019 go dtí 16:1 faoin mbliain 2025, agus a chinntiú go dtugtar tús áite d’acmhainní airgeadais chun an sprioc sin a bhaint amach. [VPO; FSD; DR]