Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Chónaithe Halla na Tríonóide, Dartraí

Osclóidh an próiseas iarratais do Scéim Dhartraí, Halla na Tríonóide in Aibreán/Bealtaine 2020.

Beidh mic léinn a bheidh sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair 2020 ábalta cur isteach ar an Scéim seo. Tá an lóistín lonnaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6. Bíonn ar mhic léinn costas an lóistín a íoc ach cuirtear deontas €1,000 ar fáil don bhliain chun cuidiú leis na costais sin.

Tabhair faoi deara nach nglacfar le hiarratais ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu laistigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

 

NA SCÉIMEANNA

Tá an scéim seo á riar ag Oifig na Gaeilge agus Coiste na Gaeilge i gcomhar leis an Déan Sóisearach d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol na hollscoile trí lóistín lán-Ghaeilge a chur ar fáil do mhéid áirithe mac léinn atá sásta glacadh le coinníollacha na Scéime.

Táthar ag lorg mic léinn lánaimseartha na chéad bhliana a bhfuil Gaeilge líofa acu agus atá sásta í a labhairt ina saol laethúil, freastal ar imeachtaí Gaeilge chomh maith le coinníollacha eile a chomhlíonadh. Íocfar deontas (€1,000 an duine thar bliain acadúil iomlán) do mhic léinn na Scéime chun cuidiú leo costas an lóistín i Halla na Tríonóide a chlúdach.

Íoctar an chéad leath den deontas i ndiaidh na Nollag agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla. Sa chás nach mbeadh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac léinn, beidh sé de cheart ag an gCoiste a b(h)allraíocht sa Scéim a scor.

An Lóistín


An gcomhlíonann tú na critéir thíos? Má chomhlíonann, cuir isteach ar an Scéim in 2020!

 • Beidh tú sa chéad bhliain i gColáiste na Tríonóide i mí Mheán Fómhair 2020.
 • Ba mhaith leat lóistín a roinnt le cainteoirí Gaeilge eile.
 • Tá Gaeilge líofa agat agus tá tú sásta í a labhairt i do shaol laethúil.
 • Níl cónaí ort i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Na coinníollacha a bhaineann leis an Scéim:

 • An Ghaeilge a labhairt i gcónaí san árasán.
 • Freastal ar chruinnithe a ghlaonn Oifigeach na Gaeilge i rith na bliana acadúla 2019-20.
 • Páirt ghníomhach a ghlacadh i saol na Gaeilge san ollscoil agus an teanga agus cultúr Gaelach a chur chun cinn i Halla na Tríonóide.
 • Togra amháin ar a laghad a chur i gcrích gach téarma chun an Ghaeilge a chur chun cinn e.g. imeacht a reáchtáil, feasacht feasachta a eagrú, srl.
 • Tuairisc a ullmhú agus cur i láthair a dhéanamh (i ngrúpa) ag deireadh gach téarma don Oifigeach Gaeilge agus do Choiste na Gaeilge maidir leis an gcaoi ar comhlíonadh coinníollacha na Scéime
 • Tacú le hobair Oifig na Gaeilge e.g. freastal ar imeachtaí, cúnamh a thabhairt le heagrúchán, srl.
 • Beidh ort féin (an mac léinn) costais iomlána an lóistín a íoc. Íocann Oifig na Gaeilge deontas €1,000 chun costais an lóistín a laghdú. 
 • Foirm a shíniú ag tús na bliana acadúla 2019-20 ag dearbhú go gcomhlíonfaidh tú coinníollacha na Scéime.

 

An Próiséas Iarratais

Aibreán/Bealtaine
Osclaíonn an próiseas iarratais. Beidh an fhoirm iarratais le fáil le híoslódáil ón suíomh seo.


Meitheamh/Iúil
Cruthófar gearrliosta. Beifear i dteagmháil leat ag tús mhí Iúil má roghnaítear tú don ghearrliosta.


Iúil
Reachtálfar agallaimh i mBaile Átha Cliath do na mic léinn a roghnófar don ghearrliosta. Roghnófar 12 mac léinn as na hagallaimh sin.


Lúnasa
Faightear tairiscint áite do Choláiste na Tríonóide ón CAO (má thárlaíonn).
Glactar leis (má ghlacann).
Má fhaightear áit ar an Scéim Chónaithe, beidh ar an mac léinn iarratas a dhéanamh ar-líne chun an áit a chinntiú.

Eolas breise

 • Déanfar12 áit ar an Scéim a thairiscint ar bhonn na n-iarratas a fhaightear agus na n-agallamh a dhéantar. Dréachtfar liosta feithimh freisin sa chás nach n-éireodh le duine áit a fháil san ollscoil tríd an gcóras CAO.
 • Íocfar leath an deontais i ndiaidh na Nollag agus an leath eile ag deireadh na bliana acadúla. Sa chás nach mbeadh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac léinn, beidh sé de cheart ag an gCoiste a b(h)allraíocht sa Scéim a scor.
 • Coinneofar aon eolas a thugtar dúinn príobháideach agus faoi rún. Déanfar iarratais a mheas ar bhonn cothroime agus comhionannais.

Nuashonraithe 12 8 2019 ag .