Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Scéim Cónaithe na Chéad Bhliana i Halla na Tríonóide

Tá próiseas iarratais do Scéim Cónaithe na mac léinn céad bhliana oscailte anois don bhliain acadúil 2022-23. Tá an chóiríocht seo lonnaithe i Halla na Tríonóide, Dartraí, Baile Átha Cliath 6.

Fáiltítear roimh mhic léinn a bheidh sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair 2022 iarratas a dhéanamh tríd an fhoirm iarratais thíos a íoslódáil agus a líonadh faoin Luan 27 Meitheamh 2022. Tá dhá spás déag ar fáil sa chóiríocht Ghaeilge agus cuirfear deontas €1,000 ar fáil do mhic léinn chun cuidiú le costais na cóiríochta a chlúdach.

Tá an Scéim Cónaithe oscailte do mhic léinn ó mhórthimpeall na hÉireann agus thar lear atá líofa sa Ghaeilge agus a bhfuil fonn orthu í a labhairt go laethúil. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach féidir glacadh le hiarratais ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu laistigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Léigh an t-eolas ar an leathanach seo go cúramach agus ansin brúigh ar an nasc thíos chun an fhoirm iarratais a íoslódáil.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais anseo
(Spriocdháta: Dé Luain 4 Iúil 2022)

 

Eolas ginearálta

Is iad Oifig na Gaeilge agus Coiste na Gaeilge a riarann an Scéim Cónaithe i gcomhar le Cláraitheoir na Seomraí d’fhonn úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i saol na hollscoile trí chóiríocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn le Gaeilge a chomhlíonann na critéir thíos.

Is mic léinn céad bhliana a bhfuil Gaeilge acu agus atá sásta í a labhairt ina saol laethúil atá á lorg don Scéim Cónaithe. Bítear ag súil chomh maith go bhfreastalófaí ar imeachtaí Gaeilge agus go gcomhlíonfaí na coinníollacha thíos mar chuid den Scéim. Bíonn dualgas ar an mac léinn féin costais na cóiríochta a íoc ach cuirtear deontas €1,000 thar bliain acadúil iomlán ar fáil mar chúnamh chun na costais seo a chlúdach.

Íoctar an chéad leath den deontas (€500) i ndiaidh na Nollag agus an leath eile (€500) ag deireadh na bliana acadúla. Sa chás nach mbeadh na coinníollacha á gcomhlíonadh ag mac léinn, bíonn sé de cheart ag Oifig na Gaeilge a b(h)allraíocht sa Scéim a scor.

*Ní mór iarratas ar leithligh a dhéanamh, lasmuigh den iarratas ar an Scéim Cónaithe, leis an Oifig Cóiríochta dá mba mhaith leat maireachtáil i Halla na Tríonóide. Sa chaoi sin mura n-éiríonn leat áit a bhaint amach ar an Scéim, beidh deis agat go fóill spás a fháil i gcóiríocht na hollscoile. Is féidir nóta a chur le d'iarratas dá mba mhaith leat le rá gur mian leat a bheith lonnaithe san fhoirgneamh ina mbeidh mic léinn na Scéime Cónaithe ("close to An Scéim Cónaithe apartments"). Ní gá iarratas a bheith déanta ar chóiríocht i Halla na Tríonóide chun iarratas a dhéanamh ar an Scéim.

An Chóiríocht

An gcomhlíonann tú na critéir thíos?

 • Beidh tú i do mhac léinn fochéime, lánaimseartha sa chéad bhliain i gColáiste na Tríonóide i mí Mheán Fómhair 2022.
 • Ba mhaith leat cóiríocht a roinnt le cainteoirí Gaeilge eile.
 • Tá Gaeilge agat agus teastaíonn uait í a labhairt i do shaol laethúil.
 • Níl cónaí ort i mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Na coinníollacha a bhaineann leis an Scéim:

 • An Ghaeilge a bheith mar theanga chumarsáide laethúil san árasán.
 • Freastal ar chruinnithe a ghlaonn Oifigeach na Gaeilge i rith na bliana acadúla 2022-23.
 • Páirt ghníomhach a ghlacadh i saol na Gaeilge san ollscoil, agus an teanga agus cultúr Gaelach a chur chun cinn i Halla na Tríonóide agus san ollscoil.
 • Ciorcal comhrá seachtainiúil a reáchtáil mar ghrúpa.
 • Tionscadal amháin ar a laghad a chur i gcrích mar ghrúpa sa dá théarma teagaisc chun an Ghaeilge a chur chun cinn e.g. imeacht a reáchtáil nó feasacht feasachta a eagrú.
 • Tuairisc a ullmhú agus cur i láthair a dhéanamh (mar ghrúpa) don Oifigeach Gaeilge agus do Choiste na Gaeilge ag deireadh na dtéarmaí teagaisc maidir leis an gcaoi ar comhlíonadh coinníollacha na Scéime.
 • Irisleabhar a scríobh mar ghrúpa ag deireadh na bliana acadúla mar thaifead ar ghníomhaíochtaí na Scéime Cónaithe.
 • Tacú le hobair Oifig na Gaeilge e.g. freastal ar imeachtaí, cúnamh a thabhairt le heagrúchán, srl.
 • Tá costais iomlána na cóiríochta i Halla na Tríonóide le híoc ag an mac léinn. Íocann Oifig na Gaeilge deontas €1,000 chun na costais sin a laghdú.
 • Foirm a shíniú ag tús na bliana acadúla ag dearbhú go nglacann tú le coinníollacha na Scéime.
 • Cloí leis na rialacha atá leagtha amach ag an Oifig Cóiríochta do mhic léinn i gcóiríocht na hollscoile.
 • Na rialacha agus na srianta a d'fhéadfadh a bheith leagtha síos ag an ollscoil agus ag an rialtas maidir leis an gcoróinvíreas COVID-19 a leanúint i gcónaí. Ní mór a bheith aireach go bhféadfadh athrú teacht orthu sin i rith na bliana acadúla agus go gcaithfear cloí leo.
 • Sa chás go meastar nach bhfuil coinníollacha na Scéime á gcomhlíonadh nó nach bhfuil coinníollacha na Scéime comhlíonta ag mac léinn ag deireadh téarma/na bliana, beidh sé de cheart ag an Oifigeach Gaeilge agus ag Coiste na Gaeilge ballraíocht an mhic léinn sa Scéim a thabhairt chun críche nó gan an deontas nó cuid den deontas a íoc.

An Próiseas Iarratais

 

Bealtaine/Meitheamh

Osclaítear an próiseas iarratas agus tugtar cuireadh do mhic léinn foirm iarratais a líonadh agus a sheoladh go gaeloifig@tcd.ie faoin Luan 27 Meitheamh 2022.

Meitheamh/Iúil

Déanfar gearrliostú ar na hiarratais agus tabharfar cuireadh chun agallaimh do na mic léinn a bhaineann amach áit ar an ngearrliosta.

Tar éis na n-agallamh, roghnófar dháréag mac léinn do Scéim Cónaithe Halla na Tríonóide. Déanfaidh an tOifigeach Gaeilge teagmháil le mic léinn chun iad a chur ar an eolas maidir le spás a bheith nó gan a bheith faighte acu ar an Scéim Cónaithe.

Coronavirus COVID-19

Tá sláinte na mac léinn agus na mball foirne fíorthábhachtach agus beifear ag cloí le comhairle an rialtais maidir leis an gcoróinvíreas COVID-19 i gcóiríocht na mac léinn ar an gcampas agus i Halla na Tríonóide araon. Má thagann athrú ar chomhairle nó ar shrianta an rialtais, beifear ag súil go gcloífidh mic léinn na Scéime Cónaithe leo sin i gcónaí. Tá tuilleadh eolais ar an gcoróinvíreas agus Coláiste na Tríonóide le fáil anseo.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais anseo
(Spriocdháta: Dé Luain 4 Iúil 2022)

 

Lean Oifig na Gaeilge ar na meáin shóisialta:

File:Instagram logo 2016.svg - Wikimedia Commons@GaeloifigTCD / Who Made That Twitter Bird? - The New York Times @GaeloifigTCD / Facebook logo and symbol, meaning, history, PNG @GaeloifigTCD


Nuashonraithe 27 6 2022 ag .