Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Teanga

Oifig na Gaeilge

Irish language Office

Fáilte an Phropaist 2016-2017

Provost

A chairde,

Tá cur chun cinn na Gaeilge mar chuid lárnach de shaol an Choláiste, agus aithnítear é seo mar is cuí i bPlean Straitéiseach an Choláiste, sna Scéimeanna Teanga leantacha agus sa Pholasaí Gaeilge nua a d’fhaomh an Bord i mí Eanáir 2016.

Cuireann Roinn na Gaeilge anseo go mór le léann agus tuiscint ar oidhreacht shaibhir na teanga. Molaim freisin an obair iontach atá déanta ag an Lárionad Léinn Teanga agus Cumarsáide (CLCS), go háirithe i bhforbairt abair.ie, an sintéiseoir ceannródaíoch teanga i gcanúintí éagsúla na Gaeilge.

Tá Oifig na Gaeilge, mar aon le Coiste na Gaeilge, lárnach agus iad ag tacú le go leor gníomhaíochtaí cultúrtha, oideachais agus sóisialta i rith na bliana, agus cinntíonn siad go bhfuil Coláiste na Tríonóide chun tosaigh le comhfhiontair  chruthaitheacha a fhorbairt: go inmheánach le ranna agus oifigí sa Choláiste, agus go seachtrach le heagrais chathartha agus cultúrtha.

Bhí sé seo le feiceáil go sonrach agus ar bhealach dinimiciúil sa bhliain comórtha 2016. Mar chuid d'imeachtaí comórtha an Choláiste ar Éirí Amach na Cásca, bhí imeachtaí comhoibríocha ar siúl le Roinn na Gaeilge, le Séiplíneacht an Choláiste, le Conradh na Gaeilge agus le Músaem na bPiarsach. Tugadh tacaíocht do shaothar drámatúil speisialta "an Trocailín Donn", a léiríodh ag an gCumann Gaelach, ár gcumann mac léinn (fuair an dráma tacaíocht chomh maith ó Chiste Amharc-ealaíona agus Dearc-ealaíona an Phropaist).

Tugadh aitheantas do bheocht na Gaeilge i saol an Choláiste arís i 2016 nuair a bhuaigh an Cumann Gaelach bríomhar gradam Ghlór na nGael don chumann Gaelach mac léinn is fearr don cheathrú huair (bhuaigh siad freisin in 2012, 2013 agus 2014), agus bhain siad amach roinnt dámhachtainí eile.

Tá an t-ádh orainn go bhfuil áis iontach ar lár an champais- Seomra na Gaeilge, seomra tiomanta do labhairt na Gaeilge. Tá ag éirí thar barr leis an áis go dtí seo, agus bhain go leor mac léinn agus baill foirne leas as i gcaitheamh na bliana seo caite, agus imeachtaí cultúrtha agus sóisialta ar siúl ann.

Tá rath i gcónaí ar ár scéimeanna cónaithe Gaeilge, agus tá an ról ambasadóra cultúrtha atá bainte amach acu le mic léinn idirnáisiúnta mar chuid de sin. Cuireann ár ranganna deonacha Gaeilge bealach isteach ar ghné thábhachtach de chultúr na hÉireann ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn ó thíortha éagsúla.

Táimid i gColáiste na Tríonóide an-bhródúil as an méid atá déanta thar na céadta bliain anseo chun leasa na Gaeilge. I measc na ndaoine cáiliúla sa Choláiste a rinne gaisce don teanga tá William Bedell, (a bhí freagrach as an chéad aistriúchán go Gaeilge ar an Sean-Tiomna), Dubhghlas de hÍde (bunaitheoir Chonradh na Gaeilge) agus Máirtín Ó Cadhain (a bhí ina Ollamh tráth i Scoil na Gaeilge).

Molaim duit sa bhliain amach romhainn, a oiread agus is féidir leat, leas a bhaint as na deiseanna agus na háiseanna éagsúla Gaeilge sa Choláiste, agus taitneamh a bhaint astu

 

Le gach dea-ghuí,.
Patrick Prendergast,
Propast

 


Nuashonraithe 28 9 2016 ag .