Registration

Terms & Conditions of Registration

Terms & Conditions of Being a Registered Student at TCD

In order to complete the registration process, all students are required to agree to the terms & conditions as set out below annually. In doing so, you as a registered student, accept the following.

TERMS AND CONDITIONS OF STUDENT REGISTRATION 2017/18

 1. The data collected during registration are being obtained by the University of Dublin, Trinity College Dublin, for the purposes of the provision of education and for related administrative and record-keeping purposes. All personal data collected will be held in accordance with the Data Protection Acts 1988 and 2003.

 2. I have been informed that data are collected on the social, economic and cultural background of undergraduate students first entering the College this year, and that identifiable personal data of this kind will not be disclosed to third parties without permission; that these data will be used to produce non-personal statistical information; that individual student data will be returned without names and addresses to the Higher Education Authority (HEA); and that it is not mandatory to answer these particular questions and non-response will not affect me in any way.

 3. Selected data will be provided to relevant bodies where there is a statutory obligation on the Trinity College Dublin to do so, such as to the Department of Social Protection. Information which is not personally identifiable will be provided for statistical purposes to government or other bodies. Identifiable information will be provided to grant or sponsoring authorities regarding academic performance where this is relevant, and only where appropriate.

 4. By completing registration you are expressly agreeing that a sub-set of your personal data will be shared with the College Health Centre as one of the primary student support services on campus. The software used to manage this data is supported by a contracted third party who will on occasion have access to this data for technical support and maintenance purposes. The University will not share your data with any other third parties without your express consent.

 5. It may be necessary to disclose to parents or guardians claiming benefit in respect of their children (eg, child benefit or child dependent allowance) the registration status of the student concerned.

 6. Student name, address, course(s) of study and other relevant College information will be retained indefinitely and may be made available to the Trinity Association and Trust, and Trinity Foundation where permitted.

 7. I certify that all fees and charges due to Trinity College Dublin have been paid by me or will be paid by me personally or on my behalf by an approved authority.

 8. I have been provided with the College regulations for students (covering academic progress, discipline, residence, commons, and other subjects) and I apply for registration in accordance with their provisions.

 9. Prize winners names will be published under the student’s registered name.

 10. Students’ registered names and the type and grade (where appropriate) of their degree or other award will be publicly acknowledged at conferring or other awards ceremonies.

 11. *(a) I am over 18 years of age and hereby apply for membership of the Societies Club.  (b) I am over 18 years of age and hereby apply for membership of the Dublin University Central Athletic Club.  (c) I am over 18 years of age and hereby apply for membership of the Goldsmith Club.  *Does not apply to students who are under 18 years of age on the date of registration.

 12. Personal data will not be processed, other than as permitted by law. Those providing personal data have the right to access those data and the right to rectify them. Personal data will be processed by the University of Dublin, Trinity College Dublin, in accordance with the Data Protection Acts 1988 and 2003.

 13. Following completion of the on-line registration process, each new entrant to the Trinity College Dublin, will be provided with a TCD username and password to access his/her individual Trinity College Dublin computer and e-mail account. This username and password will also replace the applicant username and password to access my.tcd.ie . All students are required to check their Trinity College Dublin e-mail account and my.tcd.ie in-tray on a regular basis as official College correspondence will be sent to these accounts.

 14. I have been provided with Trinity College Dublin’s Disability Code of Practice for Students

COINNÍOLACHA AGUS TÉARMAÍ A BHAINEANN LE CLÁRÚCHÁN MAC LÉINN 2017/18

 1. Is chun críocha oideachas a sholáthar agus chun críocha riaracháin agus coinneáil taifead a bhaineann leis sin a bhailíonn Ollscoil Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide sonraí le linn clárúcháin. Coinneofar na sonraí uile a bhailítear de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

 2. Cuireadh in iúl dom go mbailítear sonraí ar chúlra sóisialta, eacnamaíoch agus cultúir mac léinn fochéime a thagann chuig an gColáiste don chéad uair i mbliana agus nach nochtófar sonraí pearsanta inaitheanta den chineál sin do thríú páirtí gan chead; go mbainfear leas as na sonraí seo chun faisnéis staitistiúil neamhphearsanta a tháirgeadh; go gcuirfear ar ais sonraí mic léinn aonair gan ainmneacha ná seoltaí luaite chuig an Údarás um Ard-Oideachas (HEA); agus nach bhfuil sé éigeantach na ceisteanna ar leith seo a fhreagairt agus nach ndéanfaidh sé dochar ar aon bhealach dom gan freagra a thabhairt orthu.

 3. Cuirfear sonraí roghnaithe ar fáil do chomhlachtaí cuí nuair a bhíonn oibleagáid reachtúil ar Choláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath sin a dhéanamh, leithéid na Roinne Coimirce Sóisialaí. Cuirfear faisnéis phearsanta nach bhfuil inaitheanta ar fáil chun críocha staitistiúla do chomhlachtaí rialtais nó eile. Cuirfear eolas inaitheanta ar fáil maidir le feidhmíocht acadúil, nuair is cuí agus is oiriúnach agus sin amháin, d’údaráis deontas nó urraíochta

  .
 4. Trí chlárú, tá tú ag aontú leis go sonrach go mbeidh fo-thacar de do shonraí pearsanta á roinnt le Lárionad Sláinte an Choláiste mar cheann de na príomhsheirbhísí tacaíochta mac léinn ar an gcampas. Tacaíonn tríú páirtí ar conradh leis an mbogearra a úsáidtear chun na sonraí seo a bhainistiú, agus beidh teacht ag an tríú páirtí sin ar na sonraí seo ó am go chéile ar mhaithe le cuspóirí tacaíochta teicniúla agus cothabhála. Ní roinnfidh an Ollscoil do shonraí le haon tríú páirtí eile gan toiliú sonrach a fháil uait.

 5. D’fhéadfadh go mbeadh gá stádas clárúcháin an mhic léinn lena mbaineann a nochtadh do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí atá ag éileamh sochair i ndáil lena leanaí (m.sh, sochar leanaí nó liúntas leanaí cleithiúnacha).

 6. Coinneofar ainm, seoladh, cúrsa(í) staidéir an mhic léinn chomh maith le faisnéis chuí Coláiste ar feadh tréimhse éiginnte agus féadfar í a chur ar fáil do Chumann agus d’Iontaobhas Choláiste na Tríonóide agus d’Fhondúireacht Choláiste na Tríonóide nuair is ceadmhach sin a dhéanamh.

 7. Deimhním go bhfuil gach táille agus muirear atá dlite do Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath íoctha agam nó go n-íocfaidh mé féin go pearsanta iad nó go n-íocfaidh údarás ceadaithe iad thar mo cheann.

 8. Cuireadh Rialacháin Ghinearálta an Bhoird College regulations do mhic léinn (a chuimsíonn dul chun cinn acadúil, disciplín, áitreabh, béilí cuibhrinn agus ábhair eile) ar fáil dom agus déanaim iarratas ar chlárúchán de réir na bhforálacha sin.

 9. Foilseofar ainmneacha lucht buaite duaiseanna faoi ainm chláraithe an mhic léinn.

 10. Tabharfar aitheantas go poiblí d’ainmneacha cláraithe mac léinn, an cineál céime agus grád (nuair is cuí) na céime nó dámhachtana eile a bhaintear amach ag searmanais bronnta céime nó eile.

 11. *(a)Táim os cionn 18 bliain d’aois agus leis seo déanaim iarratas ar bhallraíocht i gCIub na gCumann.  (b)Táim os cionn 18 bliain d’aois agus leis seo déanaim iarratas ar Chlub Aclaíochta Ollscoil Átha Cliath.  (c)Táim os cionn 18 bliain d’aois agus leis seo déanaim iarratas ar bhallraíocht i gClub Goldsmith.  *Ní bhaineann le mic léinn atá faoi 18 bliain d’aois ar dháta clárúcháin.

 12. Ní dhéanfar sonraí pearsanta a phróiseáil ach amháin mar a cheadaítear faoin dlí. Tá de cheart ag na daoine a chuireann sonraí pearsanta ar fáil rochtain a fháil ar na sonraí sin agus iad a chur i gceart. Déanfaidh Ollscoil Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath sonraí pearsanta a phróiseáil de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

 13. Ar an bpróiseas clárúcháin ar líne a thabhairt chun críche, cuirfear ainm úsáideora agus pasfhocal TCD ar fáil do gach iontrálaí nua chuig Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath chun go mbeidh teacht aige/aici ar a c(h)untas ríomhaire agus ríomhphoist pearsanta do Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tiocfaidh an t-ainm úsáideora agus an pasfhocal seo in áit ainm usáideora agus phasfhocal an iarratasóra ar my.tcd.ie. Iarrtar ar gach mac léinn féachaint go rialta ar a c(h)untas ríomhphoist do Choláiste na Tríonóide agus my.tcd.ie mar gur chuig na cuntais seo a sheolfar comhfhreagras oifigiúil an Choláiste.

 14. Cuireadh Cód Cleachtais do Mhic Léinn Choláiste na Tríonóide maidir le Míchumas ar fáil dom Trinity College Dublin’s Disability Code of Practice for Students

 

 

 


Students must ensure that they are familiar with both the general regulations and the more detailed school or department regulations.