Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Tá tú anseo

Senior Tutor's Office

Oide Pearsanta

Is gné lárnach d’Eispéireas na Tríonóide í Seirbhís na nOidí. Sanntar oide pearsanta ar gach mac léinn fochéime i gColáiste na Tríonóide nuair a thagann siad isteach sa Choláiste. Is baill den fhoireann acadúil iad na hoidí a cheaptar go sonrach ina n-oidí chun tacaíocht acadúil agus phearsanta a chur ar fáil do mhic léinn fochéime, chomh maith lena ngnáthdhualgais acadúla. An phríomh-fheidhm atá acu treoir agus comhairle a thabhairt, éisteacht le hábhair imní, cabhrú le mic léinn déileáil le saincheisteanna acadúla agus pearsanta a mhéid agus is féidir agus deacrachtaí níos tromchúisí a chur ar aghaidh chuig na seirbhísí agus na gníomhaireachtaí mac léinn iomchuí.

Cuireann oidí cluas éisteachta, fháiltiúil faoi rún ar fáil do mhic léinn, rud a thugann saoirse dóibh labhairt faoina gcuid fadhbanna agus ábhair imní acadúla agus pearsanta. Is féidir gurb iad an chéad teagmháil a bhíonn ag mic léinn leis an gColáiste, i neart cásanna. Bíonn a fhios acu faoin tslí a n-oibríonn an Coláiste agus is foinse eolais luachmhar iad ar ghnéithe áirithe de ghnóthaí an Choláiste: cúnamh airgeadais, dul chun cinn acadúil, seirbhísí tacaíochta do mhic léinn, agus rialacháin an Choláiste. Feidhmíonn siad mar chainéal cumarsáide idir mic léinn agus riarachán an Choláiste chomh maith agus déanann siad ionadaíocht ar a gcuid mac léinn os comhair údarás an Choláiste maidir le cúrsaí disciplíne nó acadúla.

Tá dualgas ar gach mac léinn cuairt a thabhairt ar a n-oide i rith Sheachtain na bhFreshers agus moltar dóibh teagmháil rialta a dhéanamh leis/léi le linn a gcuid ama sa Choláiste. Ba chóir do mhic léinn a n-oide a chur ar an eolas go háirithe faoi aon deacracht a chuireann isteach ar a gcuid staidéir agus a chuireann cosc orthu feidhmiú ag a lánacmhainneacht.

Tugann an tOide Sinsearach agus an fhoireann in Oifig an Oide Shinsearaigh, atá lonnaithe i dTeach 27, tacaíocht do Sheirbhís na nOidí.

Faigh tuilleadh eolais ag www.tcd.ie/Senior_Tutor


Nuashonraithe 3 September 2015 Seirbhís na nOidí (Ríomhphost).