Cosaint Sonraí

Tá sé mar aidhm ag Cosaint Sonraí ceart príobháideachais an duine aonair a chosaint maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta acu siúd a rialaíonn na sonraí sin. Is í an reachtaíocht ábhartha ná na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, a leagann síos rialacha maidir le príobháideachas sonraí pearsanta a chosaint, agus maidir le ceart an duine aonair fáil a bheith acu ar a gcuid sonraí pearsanta agus iad a cheartú.

Is iad na hocht rialacha do chosaint sonraí ná:

  1. sonraí a fháil agus a phróiseáil go cothrom;
  2. sonraí a choinneáil ar son cúis nó cúiseanna atá sonraithe agus dleathach amháin;
  3. sonraí a úsáid agus a nochtadh ar bhealaí a thagann leis na cúiseanna ar ar tugadh é ar dtús;
  4. sonraí a choinneáil sábháilte agus slán;
  5. sonraí a choinneáíl cruinn, iomlán agus thuas chun dáta;
  6. a chinntiú go bhfuil sonraí leormhaith, ábhartha agus nach bhfuil siad iomarcach;
  7. gan sonraí a choinneáil níos faide ná mar is gá don chúis nó do na cúiseanna sonraithe;
  8. cóip de shonraí pearsanta dhuine aonair a thabhairt dó / di, ar iarratas.

Tá roinnt mhaith sonraí ag Coláiste na Tríonóide, chun a chuid feidhmeanna éagsúla a chur i gcrích, agus glacann an Ollscoil go han-dáiríre lena cuid dualgaisí chun sonraí pearsanta a chosaint. D’fhorbair Coláiste na Tríonóide Polasaí Cosanta Sonraí, Nósanna Imeachta Cosanta Sonraí agus Nósanna Imeachta le haghaidh Sárú Shlandáil Sonraí Pearsanta, a chaithfidh gach ball foirne cloí leo. Tugtar tacaíocht do bhaill foirne trí thraenáil Cosanta Sonraí agus tríd an Gréasán Cosanta Sonraí nua.