Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

FÁILTE CHUIG LÁITHREÁN GRÉASÁIN UM LÉANN FOCHÉIME CHOLÁISTE NA TRÍONÓIDE BAILE ÁTHA CLIATH

Is mian le curaclam fochéime Choláiste na Tríonóide oideachas a chur ar shaoránaigh a bhíonn ag lorg feasa trí scileanna smaointeoireachta neamhspleácha agus criticiúla a fhorbairt, agus trí spreagadh a thabhairt do mhic léinn ról lárnach a bheith acu agus a n-intleachtaí á múnlú acu.

Faigheann mic léinn na gclár céime eolas agus scileanna speisialaithe trí pháirt a ghlacadh i léachtaí, seimineáir, ranganna teagaisc, agus ranganna saotharlainne, agus le béim ar theagasc i ngrúpaí beaga.   Ach foghlaimíonn siad óna chéile chomh maith, ó bheith rannpháirteach i gclubanna agus i gcumainn, agus ó bheith ag freastal ar léachtaí i ndisciplíní eile seachas a gcuid féin.  Ar an mbealach sin tugaimid spreagadh do mhic léinn a gcumas iomlán a bhaint amach agus tugaimid tacaíocht dóibh scileanna a aimsiú a chabhróidh leo a bheith ina bhfoghlaimeoirí gníomhacha, machnamhacha amach sa saol i ndiaidh dóibh a gcéimeanna a bhaint amach, agus cur go mór leis an tsochaí.

Tá prionsabail lárnacha áirithe ann a chiallaíonn go bhfuil curaclam ar leith ag Coláiste na Tríonóide.  Is mian linn smaointeoireacht chriticiúil a chothú, tuiscint ar phróisis taighde a chur chun cinn, agus cumas i ndáil le breithiúnais neamhspleácha a chruthú, a mhíniú agus a chur in iúl.  Féachann ár gcuraclam leis na tréithe sin a chothú i dtimpeallacht a aithníonn go hiomlán an tábhacht a bhaineann le taighde agus fiosruithe scolártha.    Tá ríthábhacht ag baint le teagasc taighde-threoraithe chun an curaclam ar leith seo a bhaint amach, agus léiríonn sé an ghníomhaíocht taighde láidir a bhaineann le gach disciplín san ollscoil.

Cuireann clár fochéime ceithre bliana Choláiste na Tríonóide ar ár gcumas taithí foghlama uathúil a sheachadadh.   Baineann mic léinn Choláiste na Tríonóide amach an caighdeán céanna agus an doimhneacht chéanna sa bhliain dheireanach agus a bhaineann mic léinn ar roinnt cúrsaí iarchéime in áiteanna eile.   Tarlaíonn sé sin toisc go meallann Coláiste na Tríonóide roinnt de na mic léinn is ábalta, is inspreagthaí agus is dícheallaí as gach contae sa tír, agus ó ar fud na cruinne, a dtugtar áiseanna teagaisc agus foghlama den scoth dóibh.

Tá Coláiste na Tríonóide tiomanta éiteas agus cáilíocht an oideachais fochéime a chothabháil agus a fhorbairt trí theagasc taighde-threoraithe agus athnuachan an churaclaim.  Tá sé mar phríomhchuspóir le deich mbliana anuas naoi saintréith a chur chun cinn agus a fhorbairt inár gcéimithe le go mbeidh siad fiosrach, anailíseach, machnamhach, cruthaitheach, solúbtha, léannta agus freagrach ó thaobh na heitice de, le intinn neamhspleách agus dearcadh idirnáisiúnta.    Féachann ár gcuraclam le scileanna ceannaireachta na mac léinn a fhorbairt, agus spreagadh a thabhairt do chéimithe ar shaoránaigh mhachnamhacha agus dhearfacha agus ar bhaill ghníomhacha den phobal iad.

An Léachtóir Sinsearach a thugtar ar an oifigeach sa choláiste a bhfuil freagracht ar leith aige as an léann fochéime agus feidhmíonn sé mar Dhéan an Léinn Fochéimithe don Choláiste. Is í an Dr. Kevin Mitchell Léachtóir Sinsearach/Déan an Léinn Fochéimithe i láthair na huaire.


Nuashonraithe 16 July 2018 digital@tcd.ie.