Skip to main content »

Trinity College Dublin

An tSeirbhís Ghairmchomhairle (CAS)

An aidhm atá leis an tSeirbhís Ghairmchomhairle (CAS) ná cabhrú le mic léinn agus le daoine a bhain céim amach le déanaí sa Choláiste cinntí eolasacha a dhéanamh agus a chur i gcrích maidir lena ngairmeacha amach anseo agus a gcuspóirí féin a bhaint amach i gcomhthéacs cur leis an bpobal agus leis an tsochaí i gcoitinne.  

I measc an iliomad seirbhísí a chuireann an CAS ar fáil tá Ionad Eolais Gairmeacha mór agus láithreán gréasáin a bhfuil duaiseanna buaite aige. Tá eolas faoi gach gné den phróiseas pleanála gairme, cuardach fostaíochta, inteirneachtaí agus roghanna maidir le tuilleadh staidéir a dhéanamh sa dá rud thuasluaite, chom maith le mionsonraí faoi ócáidí leanúnacha gairme agus earcaíochta. Cuirmid clár fairsing seimineár ar fáil freisin, ina measc ‘CV a Ullmhú, ‘Foirmeacha Iarratais’ agus ‘Teicnící d’Agallaimh (le deis agallaimh a thaifeadadh mar chleachtadh)’. Ina theannta sin, tugtar cuireadh do mhic léinn bualadh le sainchomhairleoir gairmthreorach a bhfuil taithí maith aige/aici agus féadfaidh siad leas a bhaint as ár dtreoir-uirlísí ar ríomhaire agus as clár tástála inniúlachta. 

Tugtar spreagadh do mhic léinn Choláiste na Tríonóide scileanna agus muinín a fhorbairt trí bheith rannpháirteach i gclubanna agus i gcumainn, in obair dheonach agus in obair i rith saoirí, chomh maith le trí thaighde fochéime a dhéanamh. Tugann ár gclár VACWORK deis do mhic léinn taithí oibre a fháil i rith an tsamhraidh roimh an mbliain deireanach dóibh. Féadfaidh ár nOifig Comhpháirteachais Phoiblí saindírithe cabhrú leat freisin ó thaobh deiseanna d’obair dheonach a aithint agus a aimsiú a bheidh oiriúnach maidir le do riachtanais, d'ábhar spéise agus an méid ama a bheidh le spáráil agat fad a bheidh tú i do mhac léinn i gColáiste na Tríonóide.  I measc  na ndeiseanna atá ann tá obair dheonach in Éirinn agus thar lear, tacaíocht chun an duais Gaisce Óir – Duais Uachtarán na hÉireann a bhaint amch, chomh maith le bheith páirteach i Seirbhís Dheonach na hEorpa.