Skip Trinity Banner Navigation

Léim go dtí an príomhábhar »

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Skip Top Banner and Main Navigation
Equality Office - Trinity College Dublin

English

02 ability logo

News

Fáilte chuig láithreán gréasáin na hOifige Comhionannais

Fáilte chuig láithreán gréasáin na hOifige Comhionannais

Gheobhaidh tú eolas ar an láithreán seo faoi pholasaithe agus tionscadail comhionannais Choláiste na Tríonóide, chomh maith le tionscnaimh agus reachtaíocht naisiúnta ar son an chomhionannais.

Tá an comhionannas ar ceann de chuspóirí stratéiseacha Choláiste na Tríonóide, mar a leagtar síos sa Phlean Straitéiseach 2014-2019:

Tá tiomantas ann i leith comhionannais agus éagsúlachta ar luachanna iad a bhfuil sármhaitheas Choláiste na Tríonóide ag brath orthu. Chuige sin, táimid tiomanta i leith pobal coláiste atá uilechumsitheach, ilchineálach agus iolrach agus timpeallacht dhearfach ar féidir le gach duine a bheith páirteach inti agus ina dtugtar aitheantas iomlán do gach duine maidir leis an rannchuidiú a dhéanann siad a chruthú. Táimid tiomanta, ar gach foras comhionannais, i leith baill foirne agus mic léinn a chosaint ar idirdhealú agus i leith a chinntiú go ndéantar an éagsúlacht a chur chun cinn agus a cheiliúradh.

Breathnaigh tríd an roghchlár ar chlé chun a thuilleadh eolais a fháil maidir leis na bealaí ina gcuirtear tiomantas Choláiste na Tríonóide don chomhionannas i bhfeidhm.

 

Comhionannas i gColáiste na Tríonóide

Tá sé mar aidhm ag Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath timpeallacht uilechuimsitheach a chur ar fáil a chuireann comhionannas chun cinn agus ina mbíonn meas ar éagsúlacht. Is cuid lárnach d’éiteas an Choláiste maidir leis an scoth ó thaobh na hacadúlachta agus na seirbhíse an coincheap de chomhionannas agus meas agus tá tiomantas ann a chinntiú nach ndéantar idirdhealú ar aon bhall foirne ná ar aon mhac léinn mar gheall ar inscne an duine, stádas pósta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, cine ná a bheith ar dhuine den Lucht Siúil.

Bíonn Coláiste na Tríonóide gníomhach le hollscoil uilechuimsitheach a chur chun cinn; tá straitéisí agus córais tacaíochta ar bun ann chun rochtain agus rannpháirtíocht mic léinn ó chúlraí neamh-thraidisiúnta a éascú. Áirítear ar chuid de na seirbhísí a chuirtear ar fáil Clár Rochtana Choláiste na Tríonóide, an tSeirbhís Míchumais agus Oifig na Mac Léinn Lánfhásta. Tacaíonn Acmhainní Daonna agus gach leibhéal bainistíochta sa Choláiste le polasaí Comhionannais Choláiste na Tríonóide, agus tá freagracht faoi leith ar an gCoiste Comhionannais agus ar an Oifigeach Comhionannais maidir lena chur i bhfeidhm.

Maidir leis an Oifigeach Comhionannais

Is é aidhm an Oifigigh Chomhionannais comhionannas don fhoireann agus do mhic léinn a chur chun cinn, i ngach réimse de shaol an choláiste, le fócas faoi leith ar na naoi bhforas atá sa reachtaíocht comhionannais.

Cuireann an tOifigeach Comhionannais comhairle ar an gCoiste Comhionannais agus ar an mBord maidir leis an reachtaíocht Comhionannais a chomhlíonadh (na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000-2010, na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2010, an tAcht um Míchumas 2005 agus Acht na nOllscoileanna Act 1997) agus cabhraíonn sí le polasaithe agus cleachtais an Choláiste a fhorbairt ó thaobh an chomhionannais.

Cuireann an tOifigeach Comhionannais cláir oideachais agus feasachta i bhfeidhm don fhoireann agus do mhic léinn. Tá an tOifigeach Comhionannais ar fáil chun eolas a thabhairt don fhoireann agus do mhic léinn agus cuireann sí fáilte roimh mholtaí.

Tionóltar sraith imeachtaí i rith na bliana ar féidir leis an bhfoireann agus le mic léinn a bheith rannpháirteach iontu; déan fiosrú ar an láithreán gréasáin lena fháil amach cén tslí le páirt a ghlacadh.  

Teagmháil

Féach anseo le haghaidh liosta teagmhálaithe na hOifige.

 

Last updated: Dec 23 2015.