Scipeáil chuig an bpríomhábhar

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Trinity Menu Cuardaigh TríonóideAn tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas

Tacaíonn Seirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, le mic léinn agus le comhaltaí foirne atá faoi mhíchumas i dtimpeallacht an Choláiste trí chomhairle, tacaíocht agus cóiríocht oibre/acadúil a chur ar fáil i gcomhar le mic léinn/comhaltaí foirne agus ranna/scoileanna acadúla agus réimsí seirbhíse.

Tacaíocht do mhic léinn:

Cuireann an tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas comhairle agus tacaíocht ar fáil do mhic léinn ionchasacha, do thuismitheoirí agus do scoileanna sa rannóg Mic Léinn Ionchasacha an láithreáin gréasáin. Ba chóir do gach mac léinn a bhfuil rún acu iarratas a dhéanamh ar Choláiste na Tríonóide an chéad leathanach sin a léamh.

Sa rannóg réamhiontrála den láithreán gréasáin tá eolas cuimsitheach do mhic léinn; eolas maidir leis an gcúrsa ceart a roghnú, iarratas a dhéanamh chuig an gcoláiste, an scéim DARE, cúnamh agus ábhar scileanna staidéir le híoslódáil, agus conas an tairbhe is fearr a bhaint as saol an mhic léinn. Tá eolas ar fáil freisin do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do scoileanna maidir le; athrú réidh go dtí an 3ú leibhéal, scéalta ó mhic léinn, cáipéisí riachtanacha, agus pleanáil don athrú. Is féidir leis an tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas réimse seirbhísí tacaíochta a chur ar bun lena chinntiú go mbíonn teacht iomlán ag mic léinn faoi mhíchumas ar na saoráidí céanna staidéir agus áineasa is a bheadh ag pobal uile na hOllscoile. Áirítear orthu sin cóiríocht scrúduithe, tacaíocht teiripe shaothair, teicneolaíocht chúnta, tacaíocht leabharlainne, tacaíochtaí acadúla agus cóiríocht réasúnach sa timpeallacht acadúil agus le linn socrúcháin gairme. Tá tacaíochtaí ar fáil freisin chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna pearsanta, gairme agus timpeallacht a mbeadh ar mhic léinn faoi mhíchumas aghaidh a thabhairt orthu tráth a mbíonn siad ag ullmhú le dul i mbun fostaíochta. Tá an tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas i mbun forbartha faoi láthair ar an gcéim dheiridh den athrú atá ar bun ag Coláiste na Tríonóide chun cuidiú le mic léinn faoi mhíchumas aistriú isteach i saol na hoibre agus aithnítear na saincheisteanna, ó thaobh an fhostóra de, a thagann chun cinn nuair a fhostaítear mic léinn faoi mhíchumas.

Tacaíocht do Chomhaltaí Foirne faoi Mhíchumais:

An Cód Cleachtais a bhaineann Daoine faoi Mhíchumas a Fhostú an phríomhcháipéis ina leagtar amach gealltanais an Choláiste tacú le comhaltaí foirne faoi mhíchumas agus tá an Cód le fáil ar leathanach baile Choláiste na Tríonóide faoi pholasaithe an Choláiste. Déantar cur síos sa Chód Cleachtais ar theidlíochtaí agus ar dhualgais maidir le comhaltaí foirne faoi mhíchumas. Déantar cur síos freisin ar oibleagáidí an bhainisteora an cód a chur i bhfeidhm. Is mar acmhainn eolais amháin na treoirlínte seo. Níl siad ar bhealach ar bith cuimsitheach ná saintreorach. Chun tuilleadh treorach a fháil, féach, le do thoil, an Cód Cleachtais nó na foinsí teagmhála.

Comhlíontacht maidir le Míchumas:

De bharr ceanglais ón Acht um Míchumas 2005 atá le fáil ar ár láithreán gréasáin faoi Pholasaithe, Nósanna Imeachta & Acmhainní, tugann an tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas treoir lena chinntiú go gcomhlíonann an Coláiste a oibleagáidí faoin acht seo, maidir le rochtain ar fhoirgnimh, earraí agus seirbhísí agus foirne a fhostú den chuid is mó. Bíonn an Coláiste seasta ag cur feabhas ar sheirbhísí, ar shaoráidí lena n-áirítear foirgnimh agus ar eolas lena chinntiú go mbíonn taithí dhearfach ar Choláiste na Tríonóide ag daoine faoi mhíchumas.