Coláiste na Tríonóide

Scipeáil chuig an bpríomhábhar.

Nascanna ceartláir

Mapa Suímh

Seirbhís Chomhairleach na Mac Léinn Iarchéime

Is seirbhís rúnda faoi leith í Seirbhís Chomhairleach na Mac Léinn Iarchéime atá ar fáil do gach mac léinn iarchéime cláraithe i gColáiste na Tríonóide. Cuireann an tseirbhís raon cuimsitheach tacaíochtaí gairme, tréadacha agus acadúla ar fáil atá dírithe ar chur le d’eispéireas mar mhac léinn.

Má theastaíonn comhairle faoi leith uait, nó más mian leat cruinniú rúnda a shocrú le hOifigeach Tacaíochta na Mac Léinn, is féidir leat coinne a dhéanamh trí ghlaoch ar 353 1 896 1417, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig pgsupp@tcd.ie. Táimid anseo chun cabhrú leat an leas is fearr is féidir a bhaint as do chuid ama i gColáiste na Tríonóide.

Cé muid féin?

Cuireann Oifigeach Tacaíochta na Mac Léinn Iarchéime tacaíocht ‘líne thosaigh’ ar fáil do gach mac léinn iarchéime i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath. Beidh sé/sí mar an gcéad theagmháil duit agus ina fhoinse/ina foinse tacaíochta agus treorach duit, nuair a thagann tú chuig an gColáiste ar dtús agus am ar bith an fhad a bheidh tú anseo.

Chomh maith le hOifigeach Tacaíochta na Mac Léinn Iarchéime, tá triúr bhall foirne d’fhoireann acadúil gach Dáimhe ainmnithe chun tacaíocht áitiúil a thabhairt do na mic léinn iarchéime a bhfuil an Dámh freagrach astu. Is baill foirne le go leor taithí i maoirseacht taighde iad na daoine sin.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Gillian Roddie Uasal, Oifigeach Tacaíochta na Mac Léinn Iarchéime ar an teileafón (01 8961417), ar ríomhphost (pgsupp@tcd.ie) nó is féidir bualadh isteach chuig an oifig, 2ú hUrlár, Teach 27.

Cá bhfuilimid?

Tá oifig tacaíochta na mac léinn iarchéime lonnaithe ar an dara hurlár i dTeach 27 (https://www.tcd.ie/Maps) Bímid ar oscailt ón 9.00 – 5.00, Luan go hAoine. Bíonn coinní ar fáil idir 9.30am – 4.00pm.

Cad a chuirimid ar fáil?

Tá Seirbhís Chomhairleach na Mac Léinn Iarchéime ann lena chinntiú go mbeidh duine ainmnithe ag gach mac léinn a bhféadfaidh siad tacaíocht agus comhairle a lorg uaidh/uaithi le linn a seal sa Choláiste. Tá an tseirbhís seo saor in aisce do mhic léinn atá cláraithe i gColáiste na Tríonóide. Is córas tarchurtha trí Oifigeach Tacaíochta tiomnaithe na Mac Léinn Iarchéime in Oifig an Teagascóra Sinsearaigh é (teil 01 896 1417, nó ríomhphost pgsupp@tcd.ie).

Cé go bhfuilimid anseo chun comhairle rúnda a thabhairt duit ar rud ar bith a mbíonn tionchar aige ar do sheal i gColáiste na Tríonóide, tá roinnt paraiméadar ginearálta ag baint leis an méid is féidir linn a dhéanamh:

Tá Seirbhís Chomhairleach na Mac Léinn Iarchéime in ann

  • Comhairle ghinearálta acadúil agus treoir phearsanta a thabhairt do mhic léinn iarchéime.
  • Comhairle, cabhair agus, nuair is cuí, ionadaíocht ghinearálta a chur ar fáil do mhic léinn iarchéime sna réimsí disciplín agus/nó achomhairc acadúil arna n-eascairt as scrúduithe nó tosca eile acadúla mar shampla maoirsiú.
  • Comhairle a chur ar mhic léinn maidir le cá háit sa Choláiste a mbeidh siad ábalta sainchomhairle agus sain-tacaíocht a lorg.
  • Níl Seirbhís Chomhairleach na Mac Léinn Iarchéime in ann

  • Sainchomhairle acadúil ar ghné ar bith de chlár staidéir ar bith a chur ar fáil
  • Tabhairt faoi cheann ar bith de na príomhdhualgais agus freagrachtaí a shanntar ar do mhaoirseoir, do stiúrthóir/comhordaitheoir cúrsa, nó do stiúrthóir teagaisc agus foghlama iarchéime. Áirítear air sin ach níl teoranta do na nithe seo a leanas;
  • Do théis/do thráchtas a léamh - i bpáirt nó go hiomlán.
  • Déileáil le sínte ama le haghaidh tascanna nó taighde de chineál ar bith.
  • Déileáil le ghnáththeastais liachta maidir le asláithreacht ag léachtaí nó scrúduithe de bharr tinnis. (Tá Gillian Roddie ar shaoire mháithreachais faoi láthair. Is í Elaine Moore Oifigeach Tacaíochta Gníomhach na Mac Léinn Iarchéime agus is féidir ríomhphost a sheoladh chuici ag pgsupp@tcd.ie nó glaoch uirthi ar 01 896 1417.)

Nuashonraithe 3 September 2015 pgsupp@tcd.ie (Ríomhphost).